Digio­saa­mi­nen sosi­aa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den silmin

Kevään 2022 aikana Kare­lian sosio­no­mio­pis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hank­keen toimin­taan monien eri tehtä­vä­an­to­jen puit­teissa. Opis­ke­li­jat tutus­tui­vat sähköi­siin palve­lui­hin ja pohti­vat digi­taa­lista palve­luoh­jausta toisen vuoden opin­nois­saan Inten­sii­vi­nen palve­luoh­jaus –opin­to­jak­solla. SoTy­­Digi-hank­­keen toimek­sian­nossa sosio­no­mio­pis­ke­li­joilta kerät­tiin tietoa siitä, mitä sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lais­ten digi­tai­dot ovat, ja miten digi­taa­li­sia ratkai­suja hyödyn­ne­tään asia­kas­työn kentällä. Hanke … Jatka artik­ke­lin Digio­saa­mi­nen sosi­aa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den silmin lukemista