Digio­saa­minen sosiaa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden silmin

Kevään 2022 aikana Karelian sosio­no­mio­pis­ke­lijat osallis­tuivat Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) -hankkeen toimintaan monien eri tehtä­vä­an­tojen puitteissa. Opiske­lijat tutus­tuivat sähköisiin palve­luihin ja pohtivat digitaa­lista palve­luoh­jausta toisen vuoden opinnoissaan Inten­sii­vinen palve­luohjaus –opinto­jak­solla. SoTyDigi-hankkeen toimek­sian­nossa sosio­no­mio­pis­ke­li­joilta kerättiin tietoa siitä, mitä sosiaa­lialan ammat­ti­laisten digitaidot ovat, ja miten digitaa­lisia ratkaisuja hyödyn­netään asiakastyön kentällä. Hanke … Jatka artik­kelin Digio­saa­minen sosiaa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden silmin lukemista