Nainen tietokoneen ääressä, tietokoneen ruudulla hymyilevä henkilö.Los Muertos Crew palvelusta Pexels.

Digio­saa­mi­nen sosi­aa­lia­lalla sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den silmin

Kevään 2022 aikana Kare­lian sosio­no­mio­pis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hank­keen toimin­taan monien eri tehtä­vä­an­to­jen puit­teissa. Opis­ke­li­jat tutus­tui­vat sähköi­siin palve­lui­hin ja pohti­vat digi­taa­lista palve­luoh­jausta toisen vuoden opin­nois­saan Inten­sii­vi­nen palve­luoh­jaus –opin­to­jak­solla. SoTy­Digi-hank­keen toimek­sian­nossa sosio­no­mio­pis­ke­li­joilta kerät­tiin tietoa siitä, mitä sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lais­ten digi­tai­dot ovat, ja miten digi­taa­li­sia ratkai­suja hyödyn­ne­tään asia­kas­työn kentällä. Hanke toteutti kyselyn opis­ke­li­joille asia­kas­työn harjoit­te­lun päätyt­tyä keväällä 2022. Pien­ryhmä sosio­no­mio­pis­ke­li­joita analy­soi opis­ke­li­ja­ky­se­lyn tulok­set ja esitti kehit­tä­mi­si­deoita digi­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seksi niin koulu­tuk­sen aikana kuin työelämässä.

Digi­taa­li­sia palve­luja hyödyn­ne­tään asia­kas­työssä vaihtelevasti

Opis­ke­li­ja­ky­se­lyyn vastasi 32 asia­kas­työn harjoit­te­lussa ollutta sosio­no­mio­pis­ke­li­jaa. Puolet opis­ke­li­joista koki, että asia­kas­työssä hyödyn­ne­tään digi­taa­li­sia palve­luja hyvin tai melko hyvin.

Kyselyn tulos­ten perus­teella Teams on eniten hyödyn­netty sovel­lus työyh­tei­söissä. Teamsia käytet­tiin moni­puo­li­sesti erilai­sissa pala­ve­reissa ja tapaa­mi­sissa erityi­sesti työyh­tei­sön ja erilais­ten verkos­to­jen välillä, mutta jois­sa­kin paikoissa myös asia­kas­työssä etäoh­jauk­sen välineenä.

”Etäpäi­vä­toi­minta – asiak­kaat pystyi­vät team­sissa osal­lis­tu­maan päivä­toi­min­nan ryhmiin.”

Tulos­ten perus­teella vain muutama opis­ke­lija koki asia­kas­työn harjoit­te­lun aikana, että digio­saa­mi­nen työyh­tei­sössä on hyvällä tasolla. Tällöin digi helpotti kiirettä arjessa ja teki työs­ken­te­lystä sujuvampaa.

”Siitä on paljon etua ja asiat saa hoidet­tua nopeasti, ilman käyntiä paikan päällä. Työn­te­ki­jät osasi­vat hyvin käyttää digi­taa­li­sia palve­luita ja ohjata asiakasta.”

Kyselyn tulos­ten perus­teella opis­ke­li­jat kokivat, että haas­teita työyh­tei­sö­jen digi­taa­li­suu­dessa aiheut­ti­vat asiak­kai­den sekä työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen puute. Kaikilla asiak­kailla ei ollut tarvit­ta­via lait­teita tai mahdol­li­suutta niitä hankkia. Vastauk­sissa tuli esille myös eri asia­kas­ryh­mien valmiu­det ja mahdol­li­suu­det käyttää digi­taa­li­sia palve­luja. Jois­sa­kin tilan­teissa asiak­kaat itse toivoi­vat kasvok­kain tapah­tu­vaa ohjausta etäoh­jauk­sen sijaan.

Digi­pal­ve­lu­jen käytön ei vält­tä­mättä aina nähty tarvit­se­van erityistä digio­saa­mista vaan ennem­min­kin myön­teistä asennetta.

”Digi­taa­li­suus oli luon­te­vaa, käytet­tiin rohkeasti, vaikka ei kaikkea olisi osan­nut­kaan, neuvot­tiin yhtei­sön kesken toisia.”

Suurim­maksi digi­taa­li­suu­den haas­teeksi opis­ke­li­joi­den vastauk­sissa nousi työyh­tei­sö­jen asenne. Työyh­tei­söissä nähtiin kasvok­kain tapah­tu­van asia­kas­työn olevan ainoa oikea tapa ohjauk­seen, eikä etäoh­jauk­sen nähty tuovan lisä­ar­voa työhön. Opis­ke­li­jat kokivat myös, että työn­te­ki­jöi­den välillä oli suurta vaih­te­lua siinä, kuka oli halukas mark­ki­noi­maan ja käyt­tä­mään digi­vaih­toeh­toja ja kuka ei. Haas­teita aiheut­ti­vat myös selkeät ohjeis­tus­ten puut­teet sekä riit­tä­mät­tö­mät resurs­sit harjoi­tella esimer­kiksi uusien ohjel­mis­to­jen käyttöä ja tukea asiak­kaita digi­taa­lis­ten palve­lu­jen käytössä.

”Työn­te­ki­jän hyvä taito digi­pal­ve­lui­hin ja sitä kautta ohjaa­maan asia­kasta sen käytössä. Joil­lain työn­te­ki­jöillä ei ole digi­taito suurta, joka näkyy työyh­tei­sös­sä­kin stres­sinä. Työn­te­ki­jän pitäisi konkreet­ti­sesti olla läsnä ja käydä asiak­kaan kanssa yhdessä kuinka digi­pal­ve­lut toimivat.”

Opis­ke­li­jat toivo­vat asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mien käytön ja etäoh­jauk­sen harjoittelua

Kyselyn tulos­ten perus­teella sosio­no­mio­pis­ke­li­jat suhtau­tui­vat kahtia­ja­koi­sesti kysy­myk­seen digio­saa­mi­sen vahvis­ta­mi­sesta loppuo­pin­to­jensa aikana. Osa opis­ke­li­joista koki, että asia­kas­ryh­mien ja työyh­tei­sö­jen erilai­suu­den vuoksi niitä on vaikea ylei­sesti koulu­tuk­sessa huomioida. Samoin osa opis­ke­li­joista totesi oman myön­tei­sen asen­teen täyt­tä­vän riit­tä­vän osaa­mi­sen tason.

”Olen työelä­mäs­säni saanut oppia digi­val­miuk­siin liit­tyen. Koen, että koulussa niitä on hankala harjoi­tella, koska tilan­teet eivät ole aitoja, eivätkä väli­neet vält­tä­mättä ole saman­kal­tai­sia kuin työelämässä.”

Toisaalta osa opis­ke­li­joista nosti tärkeäksi tärkeim­pien digi­pal­ve­lu­jen opet­te­lun, sisäl­töi­hin tutus­tu­mi­sen ja harjoittelun.

”Käytän­nön harjoit­te­lua eri ohjel­mista ja ylipää­tään tietoa digioh­jauk­sen mahdollisuuksista.”

”Miten niitä voisi hyödyn­tää tehok­kaasti asia­kas­työssä. Kokei­le­mi­nen ja niiden harjoit­te­le­mi­nen tuntuisi tärkeältä, jotta sitä tulisi käyt­tä­neeksi työelämässä.”

Käytän­nön harjoit­te­lua toivot­tiin erityi­sesti asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­miin liit­tyen. Myös etäoh­jausta eri asia­kas­ryh­mien kanssa nähtiin tärkeäksi harjoi­tella jo koulu­tuk­sen aikana. Opis­ke­li­joita pohdi­tutti erityi­sesti vuoro­vai­ku­tuk­sen toteu­tu­mi­nen ja asiak­kaan moti­vointi etäohjaukseen.

Opis­ke­li­joi­den vastauk­sia analy­soi­nut opis­ke­li­ja­pien­ryhmä koki, että kaikki sotea­lan opis­ke­li­jat hyötyi­si­vät opin­to­jen alussa suori­tet­ta­vasta tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian opin­to­jak­sosta. Sen nähtiin antavan hyvän pohjan perus­di­gi­tai­to­jen omak­su­mi­seen, joita työelä­mässä tarvi­taan kaik­kialla. Opis­ke­li­ja­pien­ryhmä kaipasi myös tutus­tu­mista työelä­mässä käytet­tä­viin järjes­tel­miin, esimer­kiksi Mediat­riin. Käytän­nön harjoit­te­lun merki­tystä ei voi liiaksi korostaa.

”Koulu­tuk­sen aikana meistä olisi tärkeää päästä harjoit­te­le­maan asia­kas­työtä erilai­sissa digiym­pä­ris­töissä sekä kokei­le­maan etäoh­jausta aidoissa asia­kas­ti­lan­teissa. Myös asiak­kai­den ohjaa­mista erilais­ten digi­pal­ve­lui­den käytössä olisi hyvä harjoi­tella. Vaikka itsellä olisi kuinka hyvät digi­tai­dot, tulisi asiak­kaita osata ohjata heidän taitonsa ja tarpeensa huomioiden.”

Opis­ke­li­ja­pien­ryhmä koki myös, että esimerk­kien voimasta olisi paljon hyötyä. Kun opet­ta­jilla on hyvät digi­tai­dot, ja he hyödyn­tä­vät rohkeasti digi­taa­li­suutta opetuk­ses­saan, myös opis­ke­li­jat rohkais­tu­vat sitä käyttämään.

Työelä­mässä tarvi­taan puit­teet digi­tai­to­jen kehittämiselle

Kyselyn vastauk­sissa opis­ke­li­jat nosti­vat esiin, että työelä­män digi­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seksi tarvi­taan yhte­näi­siä ja selkeitä ohjeita työyh­tei­söille, työn­te­ki­jöi­den digi­kou­lu­tuk­sen lisää­mistä ja osaa­mi­sen kehit­tä­mistä sekä työyh­tei­sö­jen asennemuutosta.

”Mieles­täni asen­teen muut­ta­mi­seen tarvi­taan nime­no­maan koulu­tusta sekä sen myötä kehit­ty­viä taitoja. Toiset tarvit­se­vat enemmän aikaa oppiak­seen ja käyt­täes­sään eri ohjel­mis­toja. Huomioi­daanko tämä työelä­mässä vai olete­taanko, että kaikki suoriu­tu­vat samassa ajassa?”

Kyselyn vastauk­sia analy­soi­nut opis­ke­li­ja­pien­ryhmä sai pohtia myös luovia kehi­ty­si­deoita työelä­män digi­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen. Opis­ke­li­jat nosti­vat kehi­ty­si­deaksi mm. digi­tai­to­pas­sin ja digitukihenkilötoiminnan.

”Mieles­tämme työelä­mään voisi kehit­tää digi­tai­to­pas­sin, jonka avulla voitai­siin varmis­tua työn­te­ki­jöi­den digi­tai­doista. Koska digi­ta­li­saa­tio kehit­tyy koko ajan, voisi digi­tai­to­passi olla voimassa esimer­kiksi kaksi vuotta kerrallaan.”

”Pohdimme myös, että jokai­nen työyh­teisö voisi nimetä työn­te­ki­jöis­tään digi­tu­ki­hen­ki­lön, joka tarvit­taessa auttaa toisia. Jotta kaik­kien työn­te­ki­jöi­den digi­tai­dot vahvis­tui­si­vat, jokai­nen vuorol­laan pääsisi toimi­maan digi­tu­ki­hen­ki­lönä. Digi­tu­ki­hen­ki­lönä toimi­mi­sesta voisi saada pienen palkanlisän.”

Opis­ke­li­ja­pien­ryhmä näki tärkeäksi myös, että orga­ni­saa­tio mahdol­lis­taa koulut­tau­tu­mi­sen ja digi­tai­to­jen harjoittelun.

”Voisiko työn­te­ki­jöillä olla kalen­te­riin varattu aika, jolloin he saisi­vat harjoi­tella esimer­kiksi uusien ohjel­mis­to­jen käyttöä?”

Kun orga­ni­saa­tio luo hyvät puit­teet digi­taa­li­suu­delle, moti­voi­tu­vat työn­te­ki­jät hyödyn­tä­mään digi­taa­li­suutta ja kehit­tä­mään digi­tai­to­jaan. Samoja hyviä puit­teita tarvi­taan myös oppi­lai­tok­siin, jotta tulevat ammat­ti­lai­set siir­ty­vät työelä­mään myön­tei­sellä digiasenteella.


Kirjoit­ta­jat:

Tiia Kouk­ku­nen, 2. vuoden sosio­no­mio­pis­ke­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Katja Sorjo­nen, lehtori, Inten­sii­vi­nen palve­luoh­jaus -opin­to­jak­son vastuu­opet­taja ja SoTy­Digi-hank­keen kehit­tä­jä­opet­taja, Karelia-ammattikorkeakoulu