Categories
Koulutus

Biota­lous­osaa­jaksi verkko-opinnoilla – maksuton johdan­to­jakso alkaa

Biota­lous­osaa­jaksi verkko-opinnoilla
– maksuton johdan­to­jakso alkaa 29.1.2018

 

Kiinnos­taako biotalous? Maksut­to­malla Näkökulmia biota­louteen -opinto­jak­solla saat kokonais­kuvan biota­lou­desta. Tutustut mm. keskeisiin toimia­loihin sekä biota­louden mahdol­li­suuksiin tulevai­suu­dessa. Opinto­jakso on avoinna 29.1.–30.3.2018. Voit aloittaa ja suorittaa opinto­jakson itsenäi­sesti verkossa oman aikataulusi mukai­sesti. Ilmoit­taudu 21.1.2018 mennessä!

Näkökulmia biota­louteen -opinto­jakson (2 op) järjestää Karelian avoin AMK, ja se on tarkoi­tettu kaikille biota­lou­desta kiinnos­tu­neille. Opinto­jakso on osa Biota­lous­asian­tun­tijan osaamis­salkun opintoja, joihin kuuluu verkko-opintoja useiden eri korkea­kou­lujen tarjon­nasta. Valitse osaamis­sal­kusta itseäsi kiinnos­tavat opinto­jaksot. Suori­tet­tuasi vähintään 10 op voit anoa kokonai­suu­desta digitaa­lista osaamismerkkiä.

Lue lisää osaamis­salkun nettisivuilta