Tutustu opis­ke­luun Kareliassa

Tutustu opis­ke­luun Kare­liassa! Tule meillä käymään tai osal­listu tapah­tu­miin, joissa esit­te­lemme opis­ke­lua Kare­liassa. Tutustu myös opis­ke­li­joi­den ja alum­nien tarinoihin.

Järjes­tämme avoimet ovet 2. asteen opis­ke­li­joille kaksi kertaa vuodessa. Keväi­sin Tutustu Kare­li­aan -päivä ja syksyi­sin Hae Kare­li­aan -päivä ovat erin­omai­nen mahdol­li­suus tutus­tua Kare­lian koulu­tuk­siin, opis­ke­li­joi­hin ja ammattikorkeakouluopiskeluun.

Päivä amk-opis­ke­li­jana

Tule ja totea itse! Jos olet hake­massa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun ja sinulla on jo tiedossa ala, jota haluat opis­kella, voit tulla tutus­tu­maan kouluumme päiväksi. Päivän aikana pääset tutus­tu­maan koulu­tus­oh­jel­maan, opis­ke­luun ja opis­ke­li­joi­hin sekä tietysti osal­lis­tu­maan oppi­tun­neille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkem­min henki­lö­koh­tai­nen opis­ke­li­ja­tu­to­risi. Voit toivoa vierai­lun ajan­koh­taa. Huomioi, että vierai­lut järjes­ty­vät korkea­kou­lumme opis­ke­li­joi­den ja henki­lös­tön työs­ken­te­ly­ai­ka­tau­lu­jen mukaan.

Opis­ke­li­jat ja alumnit kertovat

Millaista on opis­kella osaa­vaksi ammat­ti­lai­seksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Opis­ke­li­jamme kerto­vat omista opis­ke­lu­ko­ke­muk­sis­taan Kare­liassa ja Joensuussa.

Kare­liasta valmis­tu­neet alumnit kerto­vat urata­ri­nansa ja antavat opis­ke­li­joille ja haki­joille esimerk­kejä siitä, kuinka oma ura on löyty­nyt valmis­tu­mi­sen jälkeen.