Tutustu opis­ke­luun Kareliassa

Kare­liassa opis­kelu on tarjoaa moni­puo­li­sia tapoja opis­kella sekä turval­li­sen opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien yhtei­sön, jotka tukevat sinua matkalla tavoitteisiisi.

oppiminen kareliassa

Miten Kare­liassa opitaan?

Tutustu peda­go­gi­siin peri­aat­tei­siimme, jotka ohjaa­vat opin­noissa onnistumistasi.

Kare­liassa käytät omaa tietokonettasi

Kare­liassa käytät opin­noissa omaa tieto­ko­net­tasi, mikä jous­ta­voit­taa opis­ke­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppi­mis­pro­ses­sis­tasi henkilökohtaisemman.

kädet tietokoneen näppäimistöllä

Järjes­tämme avoimet ovet 2. asteen opis­ke­li­joille kaksi kertaa vuodessa. Keväi­sin Tutustu Kare­li­aan -päivä ja syksyi­sin Hae Kare­li­aan -päivä ovat erin­omai­nen mahdol­li­suus tutus­tua Kare­lian koulu­tuk­siin, opis­ke­li­joi­hin ja ammattikorkeakouluopiskeluun.

Yrit­tä­jyys ja opiskelu

Kare­lian yrit­tä­jyys­po­lulla voit yhdis­tää opis­ke­lun ja oman yritys­idean tai yritys­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen.  Oman koulu­tusa­lasi yrit­tä­jyys­vas­taava auttaa sinua tarvit­taessa opin­to­jen ja yrit­tä­jyy­den yhteensovittamisessa.

Mais­tiais­kurs­silla tutus­tut tule­vaan ammattiisi

Tutustu avoimen amk:n mais­tiais­kurs­silla sinua kiin­nos­ta­vaan tutkin­toon, opis­ke­luun ja tule­vaan ammat­tiin. Kurssit ovat maksuttomia. 

Opis­ke­li­jat ja alumnit kertovat

Millaista on opis­kella osaa­vaksi ammat­ti­lai­seksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa? Opis­ke­li­jamme kerto­vat omista opis­ke­lu­ko­ke­muk­sis­taan Kare­liassa ja Joen­suussa. Myös Kare­liasta valmis­tu­neilta voit lukea ja katsoa mielen­kiin­toi­sia urata­ri­noita. Löydät esimerk­kejä siitä, kuinka oma ura on löyty­nyt valmis­tu­mi­sen jälkeen.

Päivä amk-opis­ke­li­jana

Tule ja totea itse! Jos olet hake­massa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun ja sinulla on jo tiedossa ala, jota haluat opis­kella, voit tulla tutus­tu­maan kouluumme päiväksi. Päivän aikana pääset tutus­tu­maan koulu­tus­oh­jel­maan, opis­ke­luun ja opis­ke­li­joi­hin sekä tietysti osal­lis­tu­maan oppi­tun­neille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkem­min henki­lö­koh­tai­nen opis­ke­li­ja­tu­to­risi. Voit toivoa vierai­lun ajan­koh­taa. Huomioi, että vierai­lut järjes­ty­vät korkea­kou­lumme opis­ke­li­joi­den ja henki­lös­tön työs­ken­te­ly­ai­ka­tau­lu­jen mukaan.