hakeminen

Opis­ke­li­jalle

Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen on tietoa ja tekoja sekä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Meillä Kare­liassa saat tarvit­se­masi osaa­mi­sen, jonka avulla työl­lis­tyt ammat­ti­lai­seksi ja ylihuo­mi­sen työelä­män kehittäjäksi.

Uudelle opis­ke­li­jalle

Uuden opis­ke­li­jan oppaasta löydät tietoa opin­to­jen aloi­tuk­sesta ja opinnoista.

Valmis­tu­neelle opiskelijalle

Tietoa jatko-opin­noista, uraseu­ran­nasta sekä tutkintotodistuksista.

Opin­to­jen suorit­ta­mi­nen Kareliassa