Opis­ke­li­jaksi

Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen on tietoa ja tekoja sekä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Meillä Kare­liassa saat tarvit­se­masi osaa­mi­sen, jonka avulla työl­lis­tyt ammat­ti­lai­seksi ja ylihuo­mi­sen työelä­män kehit­tä­jäksi.

Opis­kele tutkinto

Kare­liassa voit valita opis­ke­lu­ta­vak­sesi päivä­to­teu­tuk­sen, moni­muo­to­to­teu­tuk­sen tai verk­ko­to­teu­tuk­sen. Moni­muo­to­to­teu­tuk­sessa opis­kelu on osit­tain mahdol­lista työn ohessa. Verk­ko­to­teu­tuk­sessa opis­ke­let verkossa.

opiskelijat

AMK-tutkin­toja seit­se­mällä eri koulutusalalla

Tutustu AMK-tutkin­toi­hin

Ylemmät AMK-tutkin­not syven­tä­vät osaamistasi

Tutustu YAMK-koulu­tuk­siin


Miksi Kare­li­aan?

1. Tutkin­tomme tähtää­vät tule­vai­suu­den työelä­mään: Luvassa on laaduk­kaita opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, onnis­tu­neita harjoit­te­luita ja sujuva polku työelämään. 

2. Opetus on asian­tun­te­vaa ja yhteis­työ opet­ta­jien kanssa on mutkatonta. 

3. Kare­liassa opis­ke­let yhtei­sössä, jonka jäsenet tukevat toisiaan. 

4. Ulot­tu­vil­lasi on Kare­lian koko kansain­vä­li­nen kump­pa­ni­ver­kosto opis­kelu- ja harjoitteluvaihtoihin. 

5. Olemme neljän­neksi parhaat arvo­sa­nat opis­ke­li­joilta saanut ammat­ti­kor­kea­koulu Suomessa. 

Lähde: AVOP-kysely valmis­tu­neille 2023, OKM/Vipunen

Kuinka haet Kareliaan?

Joen­suussa valit­set vapauden

Joensuu: Pielisjoki ja kanootteja

Tiesitkö, että 96 % Joen­suussa opis­ke­le­vista suosit­te­lee tai voisi suosi­tella Joen­suuta opiskelukaupunkina. 


Lisää opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia

Kare­liassa on tutkin­toon johta­vien koulu­tus­ten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja jous­ta­via itseo­pis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Moni­puo­li­sen tarjon­tamme avulla hankit itsel­lesi lisä­kou­lu­tusta, edistät amma­til­lista kehit­ty­mis­täsi tai vain opis­ke­let sinua kiin­nos­ta­via asioita.

Avoin AMK

Avoi­messa voit opis­kella AMK- ja YAMK-tutkin­toi­hin kuulu­via opin­toja. Opis­kelu avoi­messa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­kelu yleensä.

Mais­tiais­kurs­sit

Mais­tiais­kurs­silla pääset tutus­tu­maan sinua kiin­nos­ta­vaan koulu­tuk­seen itse­näi­sesti verk­ko­kurs­silla, jonka voit aloit­taa milloin sinulle sopii.

Polkuo­pis­kelu

Polkuo­pin­not ovat hyvä vaih­toehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opin­toi­hin. Opis­kele ensim­mäi­sen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa


Katso videot