Opis­ke­li­jak­si

Yli­huo­mi­sen osaa­mi­nen tie­toa ja teko­ja sekä nykyi­sen ajat­te­le­mis­ta roh­keas­ti uusik­si. Se on tek­ni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sau­ma­ton­ta yhteis­pe­liä. Näis­tä ainek­sis­ta raken­ne­taan tule­vai­suu­den ainut­laa­tui­sia rat­kai­su­ja ja pal­ve­lu­ja työ­elä­män tar­pei­siin. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta saat tar­vit­se­ma­si osaa­mi­sen, jon­ka avul­la työl­lis­tyt ammat­ti­lai­sek­si ja yli­huo­mi­sen työ­elä­män kehittäjäksi.

AMK-tut­kin­not

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa voit opis­kel­la amk-tut­kin­non seit­se­mäl­lä eri kou­lu­tusa­lal­la. Englan­nik­si voit opis­kel­la kah­des­sa eri kou­lu­tuk­ses­sa. Ope­tus­ta jär­jes­te­tään päi­vä­to­teu­tuk­se­na, moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na sekä verk­ko­to­to­teu­tuk­se­na. Moni­muo­to­to­teu­tuk­ses­sa opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta työn ohes­sa. Verk­ko­to­teu­tuk­ses­sa kaik­ki opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta ver­kon välityksellä.

Sinul­le teh­dään opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lusuun­ni­tel­ma (hops), jos­sa huo­mioi­daan mah­dol­li­nen aiem­min han­kit­tu osaa­mi­se­si. Luvas­sa on moni­puo­li­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä ja työ­har­joit­te­lu­jak­so­ja. Saat tilai­suu­den myös opis­ke­luun ja har­joit­te­luun ulkomailla.

Ylem­mät AMK-tutkinnot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to on tar­koi­tet­tu jo työ­elä­mäs­sä ole­vil­le kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, jot­ka halua­vat syven­tää ja laa­jen­taa osaamistaan.

  • Yamk-tut­kin­non laa­juus on 60–90 opintopistettä. 
  • Yamk-tut­kin­to tuot­taa saman kel­poi­suu­den jul­ki­seen vir­kaan kuin yli­opis­tois­sa ja muis­sa tie­de­kor­kea­kou­luis­sa suo­ri­tet­tu ylem­pi korkeakoulututkinto.
  • Opis­ke­lu on moni­muo­to-opis­ke­lua, jos­sa on kes­ki­mää­rin kak­si lähi­päi­vää kuu­kau­des­sa. Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen ‑kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta opis­kel­la koko­nai­suu­des­saan verkossa.
  • Opis­ke­lu onnis­tuu myös työn ohessa.
  • Haku­kel­poi­suu­den saa kou­lu­tus­koh­tai­ses­ti mää­ri­tel­lyl­lä poh­ja­kou­lu­tuk­sel­la sekä tut­kin­non jäl­kei­sel­lä kah­den vuo­den työkokemuksella.

Opis­ke­lu Kareliassa

Hyvä tule­vai­suus raken­ne­taan osaa­mi­sel­la ja asian­tun­ti­juu­del­la. Opis­kel­les­sa­si mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lusuun­ni­tel­man mukai­ses­ti raken­nat oman asian­tun­ti­juu­te­si perus­taa ja luot kon­tak­te­ja. Valit­se sinul­le sopi­vin opis­ke­lu­vaih­toeh­to ja opis­ke­le yli­huo­mi­sen osaajaksi.

Opin­to-oppaas­ta löy­dät ope­tus­suun­ni­tel­mat, opin­to­jak­so­jen kuvauk­set sekä opin­to­jak­so­jen vuo­sit­tai­set toteu­tus­tie­dot. Opin­to-opas löy­tyy osoit­tees­ta https://opinto-opas.karelia.fi/

Jat­ku­va oppiminen

Kare­lias­sa on tut­kin­toon joh­ta­vien kou­lu­tus­ten lisäk­si tar­jol­la pal­jon kai­kil­le avoin­ta ope­tus­ta ja jous­ta­via itseo­pis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Moni­puo­li­sen tar­jon­tam­me avul­la han­kit itsel­le­si lisä­kou­lu­tus­ta, edis­tät amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä­si tai vain opis­ke­let sinua kiin­nos­ta­via asioita.

Lue hakue­si­te 2021