Tilaus­kou­lu­tuk­set ja valmennukset

Tilaus­kou­lu­tuk­set ja -valmen­nuk­set yrityk­sille ja yhteisöille

Tarjoamme moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua, lisätä työhy­vin­voin­tia sekä päivit­tää omaa ja orga­ni­saa­tion osaa­mista. Tarpee­seesi raken­ne­tut koulu­tuk­set ja valmen­nuk­set voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sia tai laajem­pia koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeesi mukaan.

Kerro meille toiveesi, niin suun­nit­te­lemme koulu­tuk­sen, jossa sisältö, laajuus, ajan­kohta ja toteu­tus­tapa ovat orga­ni­saa­tioosi sopivia.

Tutustu eri koulutusteemoihin

Ajan­koh­tai­set koulutukset

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksi­tyis­hen­ki­löille moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua, päivit­tää omaa ja orga­ni­saa­tion osaa­mista sekä lisätä hyvin­voin­tia työssä ja vapaa-ajalla. Ajan­koh­tai­sen koulu­tus­tar­jon­nan ryhmiin voit ilmoit­tau­tua mukaan. 

Siirry koulu­tus­tar­jon­taan

Talou­del­lista tukea yhteishankintakoulutuksiin

Olemme Pohjois-Karja­lan ELY-keskuk­sen toimit­ta­ja­re­kis­te­rissä eri alojen yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­sissa (Tasmä, Rekry- ja Muutos­Kou­lu­tus). ELY-keskuk­sen tuen ansiosta oma maksuo­suu­tesi on pienim­mil­lään vain 20 % koulu­tuk­sen kustan­nuk­sista.

Lue lisää ja hyödynnä koulu­tus­ten talou­del­li­nen tuki

Hyödynnä asian­tun­ti­joi­demme osaaminen

Koulu­tus­ten lisäksi tarjoamme eri alojen asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, joiden tuot­ta­mi­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaa­mista, moni­puo­lista työelä­mäyh­teis­työtä, vahvaa kump­pa­nuus­toi­min­taa sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sia tiloja ja väli­neitä.

Lue lisää asiantuntijapalveluista

Yhteys­tie­dot

Harri Mikko­nen
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös ajan­koh­tai­siin täyden­nys­kou­lu­tuk­siimme.

>> Tutustu avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin.