Avoin AMK

Avoin ammat­ti­kor­kea­kou­lu on mah­dol­li­suus kai­kil­le opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le – iäs­tä ja kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta.
Avoi­mes­sa amk:ssa voit:

  • tutus­tua amk-opintoihin
  • kehit­tää ammattitaitoasi
  • hyö­dyn­tää välivuoden
  • täh­dä­tä tut­kin­non suorittamiseen.

Opis­ke­lu avoimessa

Avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa voit opis­kel­la Kare­lian AMK- ja YAMK-tut­kin­toi­hin kuu­lu­via opin­to­ja. Opin­not sovel­tu­vat sinul­le, jos haluat vah­vis­taa amma­til­lis­ta osaa­mis­ta­si, lisä­tä tie­to­ja­si ja tai­to­ja­si tai tavoit­tee­na­si on myö­hem­min hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Opis­ke­lu avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on saman­lais­ta kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lu yleen­sä: opin­to­jak­so­jen tavoit­teet, sisäl­löt, vaa­ti­muk­set ja opet­ta­jat ovat samo­ja. Opin­not lue­taan hyväk­si tut­kin­toon, jos myö­hem­min haet ja tulet vali­tuk­si tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Karelia-ammattikorkeakouluun.

Opis­ke­lu vaa­tii aina sitou­tu­mis­ta, moti­vaa­tio­ta ja aikaa. Yksi opin­to­pis­te (op) vaa­tii noin 27 tun­tia opis­ke­li­jan työ­tä. Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa olen­nai­nen osa on kalen­te­rin hal­lin­ta eli enna­koi tule­via teh­tä­viä ja varaa myös nii­hin aikaa, ope­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen lisäk­si. Opis­ke­lu on pal­jol­ti myös itse­näis­tä työskentelyä. 

Syk­syn 2019 opis­ke­li­ja­pa­laut­teen mukaan 89 % suo­sit­te­lee opis­ke­lua avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa!

Avoi­men amk:n opin­not maksuttomia

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu muut­ti koro­na­krii­sin aiheut­ta­man vai­kean tilan­teen takia kaik­ki avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmai­sek­si huh­ti­kuun alus­ta vuo­den lop­puun. Mak­sut­to­muus kos­kee uusia ilmoit­tau­tu­mi­sia 1.4.–31.12.2020 aika­na toteu­tet­ta­vil­le yksit­täi­sil­le opin­to­jak­soil­le. Päte­vyyk­siä tuot­ta­vis­ta opin­nois­ta peri­tään kui­ten­kin todis­tus­mak­su samaan tapaan kuin Kare­lian tutkinto-opiskelijoiltakin. 

Syk­syn opinnot

Kou­lu­tus­ka­len­te­ris­sa opin­not näky­vät yksit­täi­si­nä opin­to­jak­soi­na, mut­ta olem­me myös koon­neet sivul­lem­me eri­lai­sia amma­til­li­sen osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­seen liit­ty­viä opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia. Voit opis­kel­la opin­to­ko­ko­nai­suu­det koko­naan tai vali­ta niis­tä sinul­le sopi­vat opinnot. 

Tutus­tu ja ilmoittaudu »

Kevään 2021 opin­to­tar­jon­ta jul­kais­taan mar­ras-jou­lu­kuus­sa, jol­loin myös ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin alkaa. 

Pol­kuo­pin­not tam­mi­kuus­sa 2021

Aloi­ta tut­kin­to-opin­not avoi­mes­sa AMK:ssa!
Tam­mi­kuus­sa alka­viin tut­kin­toon joh­ta­viin kou­lu­tuk­siin vara­taan muu­ta­ma paik­ka avoi­men amk:n pol­kuo­pis­ke­li­joil­le. Voit opis­kel­la yhdes­sä tut­kin­to-opis­ke­li­joi­den kans­sa ryh­män ensim­mäi­sen vuo­den opin­not. Tämä on hyvä vaih­toeh­to sil­loin, kun täh­täät tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen, mut­ta et ole vie­lä saa­nut tai hake­nut opiskelupaikkaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 7.12.2020 klo 9.00–23.00

Lue lisää »

Yhteys­tie­dot

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut | Avoin AMK
Tik­ka­rin­ne 9, Joen­suu
Avoin­na ma — pe klo 10 — 14
avoinamk(at)karelia.fi

Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­ja
Tei­ja Heik­ki­lä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Eri­kois­suun­nit­te­li­ja
Mer­vi Lät­ti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi

Jat­ku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­li­ja
Maa­ri­ta Man­ne­lin
050 593 4283
maarita.mannelin@karelia.fi