Categories
Ajankohtaista

Avoin AMK

Opintoja jousta­vasti kaikille

Avoimessa amk:ssa voit
  • tutustua amk- ja yamk-opintoihin,
  • kehittää ammat­ti­tai­toasi,
  • täydentää omaa osaamistasi,
  • hyödyntää välivuoden,
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Suurin osa koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina. Opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä: opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opinnot sovel­tuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatil­lista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi. Jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, opinnot luetaan hyväksi tutkintoon

Opiskelu vaatii aina sitou­tu­mista, motivaa­tiota ja aikaa. Yksi opinto­piste (op) vaatii noin 27 tuntia opiske­lijan työtä. Opintojen suunnit­te­lussa olennainen osa on kalen­terin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallis­tu­misen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä. 

Innostu ja aloita opiskelu avoimessa AMK:ssa

Tule kuunte­lemaan mitä kaikkea Karelian avoimessa AMK:ssa voi syksyllä opiskella, mitä mahdol­li­suuksia on suunnata polkuo­pin­tojen kautta kohti tutkintoa ja mitä ovat YAMK-opinnot.

Keski­viikkona 4.8.2021 klo 14-15, liity mukaan infoon Teamsissa.

Syksyn 2021 opinnot

Syksyn opinto­tar­jonta on julkaistu, ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut! 

Tutustu ja ilmoittaudu >>

Polkuo­pinnot syksyllä 2021

Polkuo­pinnot on hyvä vaihtoehto silloin, kun tähtäät tutkintoon johtavaan koulu­tukseen, mutta et ole vielä saanut tai hakenut opiske­lu­paikkaa. Syksyllä 2021 alkaviin tutkintoon johtaviin koulu­tuksiin varataan muutama paikka avoimen amk:n opiske­li­joille. Voit opiskella yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa ryhmän opetus­suun­ni­telman mukaisia opintoja. 

Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 9.8. klo 9.00 ja päättyy 10.8. klo 9.00

Lue lisää >>

Kooda­ri­kou­lu­tusta eri alojen ammattilaisille

Infor­maatio- ja viestin­tä­tek­no­logian alat ovat kasvaneet voimak­kaasti koko 2010-luvun ajan. Ohjel­misto-osaajien saatavuus on noussut esiin Suomen kriit­tisenä menes­tys­te­kijänä. Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heiken­tävät ohjel­misto- ja ICT-palve­lualan kasvu­mah­dol­li­suuksia. Pulaa on erityi­sesti sovel­lus­ke­hit­tä­jistä, sovel­lus­suun­nit­te­li­joista, web-ammat­ti­lai­sista ja koodareista. 

Haku SmartICT -koulu­tukseen 1.6. – 15.8.2021

Lue lisää ja hae! >>

Työky­ky­koor­di­naattori syksyllä 2021

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteis­työstä?
Tule mukaan verkko-opintoina järjes­tet­tävään työky­ky­koor­di­naat­torin koulutukseen!

Lue lisää >>

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnot painot­tuvat erityi­sesti suomen kieleen. Koulu­tuk­sessa kehität opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulutusalaan.

Hakuaika 10.6. – 20.9.2021

Lue lisää >>

Etäte­rapia osana lähiterapiapalvelua

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tätät yhteis­työssä etäte­ra­pia­pal­ve­luiden korkea­kou­lu­diplomi -koulu­tuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022

Lue lisää >>

Maksuton opiskelu

Kevään opinto­tar­jon­nassa on useita opintoja, jotka ovat kaikille maksut­tomia. Maksut­tomat opinnot löydät opinto­tar­jonnan vihreästä laatikosta. 

Työttö­mille ja lomau­te­tuille opinnot ovat maksut­tomia. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla TYOTT21. Varaudu todis­tamaan maksut­to­muuden peruste. Myös Karelian alumnit saavat avoimen amk:n opinnot maksutta. Karelian tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tuneet voivat opiske­lilla kaksi vuotta valmis­tu­misen jälkeen maksutta kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja.

Lue lisää >>

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
Avoinna ma – pe klo 10 – 14
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi

Jatkuvan oppimisen suunnit­telija
Maarita Mannelin
050 593 4283
maarita.mannelin(at)karelia.fi