Avoin AMK

Löydä oppimisen ilo

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta. 

  • Lisää työelä­mässä tarvit­tavaa osaamista.
  • Tutustu ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Tähtää tutkinnon suorittamiseen.
  • Kehitä yleis­si­vis­tystäsi sinua kiinnos­ta­vissa asioissa.
  • Hyödynnä välivuosi.

Hae avoimen amk:n koulutuksia

KOULUTUSALA

TOTEUTUSAIKA

TASO

TOTEUTUSTAPA

KIELI


Opiske­lu­taito-webinaari

Terve­tuloa mukaan maksut­tomaan webinaariin, jossa saat tukea tehok­kaaseen opiskeluun! 

to 5.10.2023 klo 17.00 – 18.00
Miten oppimista arvioidaan?

  • Mihin asioihin opettajat kiinnit­tävät arvioin­nissa huomiota?
  • Miten opiskeiljan kannattaa huomioida erilaiset arvioin­ti­me­ne­telmät opiskelussaan?

Webinaarin Zoom-linkki ilmoi­tetaan lähempänä tilai­suutta tällä sivulla.

Osaamis­ko­ko­nai­suudet

Laajempiin osaamis­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Voit opiskella osaamis­ko­ko­nai­suudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot.

Polkuo­pinnot

Polkuo­pinnot ovat hyvä vaihtoehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opintoihin. Opiskele ensim­mäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Avoin AMK ohjaus

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika

  • Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opinnoissa? 
  • Kaipaatko tukea opiskeluvalintoihin? 
  • Onko opintojen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Ajanva­raus­ka­len­teriin >

Voit ottaa yhteyttä myös sähkö­pos­tilla [email protected] tai [email protected]

Mitä asioita kannattaa huomioida opintoja suunni­tel­lessa? Mitä verkko-opiskelu vaatii tai mitä Nonstop-opinnot tarkoittavat?

Täältä löydät tietoa esim. avoimen AMK:n lukukausista, opintojen hyväk­si­lu­ke­mi­sesta, opinto­suo­ri­tusten arvioin­nista sekä kampuk­sista ja pysäköinnistä.

Täältä löydät ohjeita esim. Karelian käyttä­jä­tun­nuksen käyttöön­ottoon, monivai­heiseen toden­ta­miseen ja kuinka kirjaudut Moodleen. 

Vahvista urava­lin­taasi ja opiskelu-valmiuk­sisasi maistiai­so­pin­noilla, jotka toteu­tetaan nonstop-opintoina.

Voit tehdä korkea­kou­luo­pintoja jo toiseen asteen aikana ja jopa varmistaa opiske­lu­paikan Kareliasta.

Sinulla on mahdol­lisuus saada ohjausta avoimen amk:n opiskeluun.

Opinto­maksu suori­tetaan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä.
Tarkista, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun. 

Täältä löydät usein esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin. 

Palvelut, joihin avoimen amk:n opiskelija on oikeutettu. 


Puu- ja vähähii­linen rakentaminen

Täydennä osaamistasi
puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa!

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen. 

Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina ja on
kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi