Categories

Avoin AMK

Ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pintoja jousta­vasti kaikille

Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk- ja yamk-opintoihin,
  • kehittää ammat­ti­tai­toasi,
  • täydentää omaa osaamistasi,
  • hyödyntää välivuoden,
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Suurin osa koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina. Opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä: opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opinnot sovel­tuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatil­lista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi. Jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, opinnot luetaan hyväksi tutkintoon

Opiskelu vaatii aina sitou­tu­mista, motivaa­tiota ja aikaa. Yksi opinto­piste (op) vaatii noin 27 tuntia opiske­lijan työtä. Opintojen suunnit­te­lussa olennainen osa on kalen­terin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallis­tu­misen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä. 

Kevään 2021 opinnot

Kevään opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin alkanut!
Varaa oma paikkasi kevään opintoihin! 

Koulu­tus­ka­len­te­rissa opinnot näkyvät yksit­täisinä opinto­jak­soina, mutta olemme myös koonneet sivul­lemme erilaisia ammatil­lisen osaamisen päivit­tä­miseen liittyviä opinto­ko­ko­nai­suuksia. Voit opiskella opinto­ko­ko­nai­suudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opinnot. 

Tutustu ja ilmoittaudu >>

Avoin AMK ohjaus
Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa — tule mukaan nettiohjaukseen!

Mitä ja milloin: Avoimen AMK:n nettiohjaus torstaina 18.3.2021 klo 16.00–17.30.
Klikkaa itsesi paikalle tästä

Käytämme nettioh­jauk­sessa Teams-alustaa. Annamme lisää ohjeita nettioh­jauksen alussa. 

Alussa on info avoimen AMK:n opiskeluun liittyen ja keskus­telua. Sen jälkeen on mahdol­lista kysellä vapaasti suoraan ohjaa­jilta tai chatin kautta ja myös saada vinkkejä opiskeluun toinen toisiltanne.

Kello 16.00 – 17.00

  • Ilmoit­tau­tu­minen ja tunnusten käyttöönotto
  • Mikä ihmeen Moodle, Peppi ja Pakki?
  • Mitä on avoin AMK opiskelu?
  • Opintojen suunnittelu, ajanhal­linta ja opiskeluvinkkejä.

Kello 17.00 – 17.30

  • Mikä mieti­tyttää tai mihin tarvitset apua – tule ja kysy. Voit tulla paikalle pelkästään tähän osioon.

Voit halutessasi laittaa meille etukäteen sähkö­postiin kysymyksiä, joihin vastaamme tilaisuudessa.

Maarita Mannelin
maarita.mannelin(at)karelia.fi

Niina Pennanen
niina.pennanen(at)karelia.fi

Opiske­lu­taidot-webinaarit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoin AMK on mukana järjes­tämssä korkea­kou­lujen opiske­lu­tai­toiltoja, joissa saat tukea ja vinkkejä tehok­kaaseen opiskeluun!

Seuraava opiske­lu­tai­toilta toteu­tetaan tiistaina 23.2.2021. klo 17.30-18.30 ja teemana on Miten tulla toimeen esiin­ty­mis­jän­ni­tyksen kanssa? Jännit­tääkö esityksen pitäminen, pitchaus tai ryhmässä työskentely? Se on ihan ok ja harjoit­te­lulla pääset eteenpäin. 

Puhevies­tinnän yliopisto-opettaja Sanna Niskanen, Itä-Suomen yliopisto.
Osallis­tu­minen verkossa on maksutonta.

Osallis­tu­mis­linkki Microsoft Teams -tilaan >>

Maksuton opiskelu

Kevään opinto­tar­jon­nassa on useita opintoja, jotka ovat kaikille maksut­tomia. Maksut­tomat opinnot löydät opinto­tar­jonnan vihreästä laatikosta. 

Työttö­mille ja lomau­te­tuille opinnot ovat maksut­tomia. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla TYOTT21. Varaudu todis­tamaan maksut­to­muuden peruste. Myös Karelian alumnit saavat avoimen amk:n opinnot maksutta. Karelian tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tuneet voivat opiske­lilla kaksi vuotta valmis­tu­misen jälkeen maksutta kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja.

Lue lisää >>

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
Avoinna ma – pe klo 10 – 14
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi

Jatkuvan oppimisen suunnit­telija
Maarita Mannelin
050 593 4283
maarita.mannelin(at)karelia.fi