Avoin AMK

Löydä oppi­mi­sen ilo

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin voi osal­lis­tua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta. 

  • Lisää työelä­mässä tarvit­ta­vaa osaamista.
  • Tutustu ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin tai ylem­piin ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Tähtää tutkin­non suorittamiseen.
  • Kehitä yleis­si­vis­tys­täsi sinua kiin­nos­ta­vissa asioissa.
  • Hyödynnä väli­vuosi.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kesän 2024 opin­to­tar­jon­taan on alkanut! Klikkaa kesän 2024 opin­to­tar­jon­taan tai hae avoimen amk:n koulu­tuk­sia alla olevalla hakutoiminnolla.

Hae avoimen amk:n koulutuksia

KOULUTUSALA

TOTEUTUSAIKA

TASO

TOTEUTUSTAPA

KIELI


Avoimen AMK:n INFOtilaisuus

Tiis­taina 25.6.2024 klo 16.15-17.15

  • Millaista on opis­kelu avoi­messa AMK:ssa? 
  • Syksyn 2024 tarjonta ja opin­toi­hin ilmoittautuminen.
  • Mitä ovat polkuo­pin­not ja miten niihin ilmoittaudutaan? 
  • Jäitkö ilman opis­ke­lu­paik­kaa? Avoimen AMK:n mahdollisuudet

Tule kuulolle Team­sissa järjes­tet­tä­vään infotilaisuuteemme.

Liity kokouk­seen napsaut­ta­malla tästä.

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det

Laajem­piin osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­siin on koottu opin­to­jak­soja, jotka täyden­tä­vät toisi­aan. Voit opis­kella osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det koko­naan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot.

Tutustu osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­siin >>

Luku­kausi­maksu

Avoimen amk:n luku­kausi­maksu 120 euroa kattaa kaikki opinnot yhden luku­kau­den (kevät/syksy) aikana. Maksaes­sasi luku­kausi­mak­sun voit valita opin­toja rajat­to­masti avoimen amk:n opintotarjonnasta.

Siirry luku­kausi­mak­suun >>

Avoin AMK ohjaus

Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opin­noissa? 
Kaipaatko tukea opis­ke­lu­va­lin­toi­hin? 
Onko opin­to­jen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Varaa henki­lö­koh­tai­nen ohjausaika >>
tai ota yhteyttä [email protected] tai [email protected]

Polkuo­pin­not

Polkuo­pin­not ovat hyvä vaih­toehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opin­toi­hin. Opis­kele ensim­mäi­sen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa.

Opin­to­jen suun­nit­telu ja opiskelu

Tietoa opin­to­jen suun­nit­te­lusta, ilmoit­tau­tu­mi­sesta, opis­ke­lun tuesta sekä kesken jääneen tutkin­non loppuun suorittamisesta.

Alkuun avoimen AMK:n opinnoissa

Tietoa ja ohjeita esim. Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­sen käyt­töön­ot­toon, moni­vai­hei­seen toden­ta­mi­seen ja kuinka kirjau­dut Moodleen. 

Mais­tiai­so­pin­toja Kare­liassa opiskeluun

Väylä­opin­not toisen asteen opiskelijoille

Voit tehdä korkea­kou­luo­pin­toja jo toiseen asteen aikana ja jopa varmis­taa opis­ke­lu­pai­kan Kareliasta.

Opin­to­mak­sut ja opinto-oikeus

Tietoa opin­to­mak­suista ja opinto-oikeu­desta. Tarkista, oletko oikeu­tettu maksut­to­maan opiskeluun. 

Avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät usein esite­tyt kysy­myk­set ja vastauk­set niihin. 

Mikro-opinnot

EduKa­re­liasta löydät kaikille avoimia ja maksut­to­mia mikro-opin­toja.
Lyhyillä mikro-opin­noilla opit uutta ja päivi­tät helposti osaamistasi. 

Tutustu EduKa­re­li­aan >>

Yhteys­tie­dot

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi
050 594 3932

Erikois­suun­nit­te­lija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi