Tur­val­li­suus

Tur­val­li­suus on yhtei­nen asia

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tur­val­li­suus­työ­tä teh­dään enna­koi­den ja hyväs­sä yhteis­työs­sä kaik­kien kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen­ten kans­sa. Kai­ken toi­min­nan perus­ta­na on enna­koi­va tur­val­li­suus­työ ja kor­kea­kou­lu­tur­val­li­suu­den jat­ku­va kehit­tä­mi­nen osa­na arkea. Tur­val­li­suus­työn perus­tan muo­dos­ta­vat vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen, ris­kie­nar­vioin­ti ja ‑hal­lin­ta, mikä tar­koit­taa sitä, että toi­min­taam­me koh­dis­tu­via tur­val­li­suus­ris­ke­jä arvioi­daan, käsi­tel­lään sekä seu­ra­taan sään­nöl­li­ses­ti.

Tur­val­li­suus­työn orga­ni­soin­ti

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa tur­val­li­suus­joh­ta­mi­ses­ta vas­taa­vat reh­to­ri sekä talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja, joka toi­mii oman toi­men ohel­la myös tur­val­li­suus­pääl­lik­kö­nä. Lisäk­si Kare­lias­sa toi­mii nimet­ty tur­va­ryh­mä, joka vas­taa kor­kea­kou­lu­tur­val­li­suu­den joh­ta­mi­ses­ta sekä uhka- ja krii­si­ti­lan­tei­den enna­koin­nis­ta, menet­te­lyis­tä, akuut­ti­ti­lan­tei­den tar­vit­se­mis­ta toi­men­pi­teis­tä sekä krii­si­vies­tin­näs­tä.

Jokai­sel­la on vas­tuu tur­val­li­ses­ta työ- ja opis­ke­lu­ym­pä­ris­tös­tä

Tur­val­li­suus­toi­min­nan tär­kein koh­de on kam­puk­sil­la ole­vat hen­ki­löt (hen­ki­lö­kun­ta, opis­ke­li­jat, kam­puk­sil­la ole­vat pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat, vie­rai­li­jat ja muut toi­mi­jat), joi­den tur­val­li­nen toi­mi­mi­nen Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­sil­la pyri­tään takaa­maan eri toi­men­pi­teil­lä.

Hen­ki­lö­tur­val­li­suut­ta var­mis­te­taan mm. har­joi­tuk­sil­la (tur­val­li­suus­luen­not/-käve­lyt), ensia­pu­kou­lu­tuk­sil­la, alkusam­mu­tus­kou­lu­tuk­sil­la ja pois­tu­mis­har­joi­tuk­sil­la, jot­ka perus­tu­vat vuo­sit­tai­seen kou­lu­tus- ja pereh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­maan. Har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vat hen­ki­lös­tö, opis­ke­li­jat ja muut kam­puk­sil­la toi­mi­vat tahot.

Kaik­ki kam­puk­sil­la toi­mi­vat hen­ki­löt voi­vat teh­dä tur­val­li­suus­ha­vain­to­ja ja ilmoit­taa poik­kea­vis­ta havain­nois­ta Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lul­le. Havain­not voi­vat kos­kea tilo­ja tai lait­tei­ta, kul­ku­reit­te­jä sisäl­lä tai ulko­na, piha-aluet­ta tai pysä­köin­tia­luet­ta, kam­puk­sel­la liik­ku­via hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat kam­puk­sen toi­mi­joi­ta tai ulko­puo­li­sia. Ilmoi­tuk­sen voi teh­dä int­ra­ne­tis­sä (hen­ki­lö­kun­ta, opis­ke­li­jat) ole­van tur­val­li­suus­ha­vain­to ‑lin­kin kaut­ta tai QR-koo­din avul­la tai säh­kö­pos­tit­se (turvallisuus(at)karelia.fi). Ilmoi­tus pää­tyy Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lun tur­va­ryh­mäl­le, joka käsit­te­lee tur­val­li­suus­ha­vain­not ja ryh­tyy tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin.

Tik­ka­rin­teen tur­val­li­suus­vi­deo
Wärt­si­län tur­val­li­suus­vi­deo

Yhteys­tie­dot:

Tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­va joh­ta­ja p. +358 50 373 8458, spos­ti: turvallisuus(at)karelia.fi

Tie­to­suo­ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

Tie­to­suo­jal­la tar­koi­te­taan hen­ki­lö­tie­to­jen ja mui­den hen­ki­lön luot­ta­muk­sel­lis­ten tai arka­luon­teis­ten tie­to­jen suo­jaa­mis­ta. Tie­to­suo­jas­ta huo­leh­ti­mi­sel­la var­mis­te­taan toi­min­nan vas­tuul­li­suus ja asian­mu­kai­suus niin lain­sää­dän­nön kuin eet­tis­ten toi­min­ta­ta­po­jen kan­nal­ta. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tie­to­suo­ja­po­li­tii­kas­sa mää­ri­tel­lään perus­pe­ri­aat­teet, kuin­ka kai­kis­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­nois­sa pyri­tään var­mis­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­jen lain­mu­kai­nen käsit­te­ly ja tie­to­suo­jan kor­kea taso.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa kerä­tään ja käsi­tel­lään muun muas­sa opin­toi­hin, työn­te­ki­jöi­hin sekä tutkimus‑, kehit­tä­mis-ja inno­vaa­tio­toi­min­taan (TKI) liit­ty­viä hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­viä rekis­te­rei­tä. Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy on näis­sä rekis­te­rin­pi­tä­jä­nä ja hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­le­vät ovat hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jöi­tä.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu hen­ki­lön suos­tu­muk­seen tai lais­sa mää­ri­tel­tyyn muu­hun perus­tee­seen. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain perus­tel­lun käyt­tö­tar­koi­tuk­sen joh­dos­ta ja vain sii­nä mää­rin ja niin kau­an, kun se on käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta tar­peel­lis­ta. Tie­to­ja käy­te­tään nii­tä kerät­täes­sä kuvat­tui­hin tar­koi­tuk­siin lain­sää­dän­nön kul­loin­kin sal­li­mis­sa rajois­sa. Tie­to­ja luo­vu­te­taan vain nimen­omai­ses­ti ker­ro­tul­la tai lais­sa mai­ni­tul­la perus­teel­la ja nimen­omai­ses­ti ker­ro­tuil­le tai lais­sa mai­ni­tuil­le luo­vu­tuk­sen saa­jil­le. Tämän lin­kin kaut­ta löy­dät Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tie­to­suo­jail­moi­tuk­set/-selos­teet: https://www.karelia.fi/rekisteriselosteet

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy:n tie­to­suo­ja­vas­taa­van yhteys­tie­dot ovat: puhe­lin: +358 50 349 7097, säh­kö­pos­ti: tietosuoja(at)karelia.fi, osoi­te: Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, Tie­to­suo­ja­vas­taa­va, Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu.

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det mää­rit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä pää­syä hän­tä itse­ään kos­ke­viin hen­ki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyy­tää kyseis­ten tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta taik­ka käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta tai vas­tus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus mil­loin tahan­sa perua anta­man­sa suos­tu­muk­sen­sa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn. Lisäk­si rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le. Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vis­sä asiois­sa on tie­to­suo­ja­vas­taa­va.

Voit teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen tar­kas­tus­pyyn­nön täs­tä tar­kas­tus­pyyn­tö ‑lin­kis­tä.