Turval­lisuus

Turval­lisuus on yhteinen asia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa turval­li­suus­työtä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteis­työssä kaikkien korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenten kanssa. Kaiken toiminnan perustana on ennakoiva turval­li­suustyö ja korkea­kou­lu­tur­val­li­suuden jatkuva kehit­tä­minen osana arkea. Turval­li­suustyön perustan muodos­tavat vaarojen tunnis­ta­minen, riskie­nar­viointi ja -hallinta, mikä tarkoittaa sitä, että toimin­taamme kohdis­tuvia turval­li­suus­riskejä arvioidaan, käsitellään sekä seurataan säännöllisesti.

Turval­li­suustyön organisointi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa turval­li­suus­joh­ta­mi­sesta vastaa rehtori. Lisäksi Kareliassa toimii nimetty turva­ryhmä, joka vastaa korkea­kou­lu­tur­val­li­suuden johta­mi­sesta sekä uhka- ja kriisi­ti­lan­teiden ennakoin­nista, menet­te­lyistä, akuut­ti­ti­lan­teiden tarvit­se­mista toimen­pi­teistä sekä kriisiviestinnästä.

Yhteys­tiedot: rehtori Petri Raivo, puh. 050 310 9749, sähkö­posti: turvallisuus(at)karelia.fi

Jokai­sella on vastuu turval­li­sesta työ- ja opiskeluympäristöstä

Turval­li­suus­toi­minnan tärkein kohde on kampuk­silla olevat henkilöt (henki­lö­kunta, opiske­lijat, kampuk­silla olevat palve­lujen tuottajat, vierai­lijat ja muut toimijat), joiden turval­linen toimi­minen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kampuk­silla pyritään takaamaan eri toimenpiteillä.

Henki­lö­tur­val­li­suutta varmis­tetaan mm. harjoi­tuk­silla (turval­li­suus­luennot/-kävelyt), ensia­pu­kou­lu­tuk­silla, alkusam­mu­tus­kou­lu­tuk­silla ja poistu­mis­har­joi­tuk­silla, jotka perus­tuvat vuosit­taiseen koulutus- ja pereh­dyt­tä­mis­suun­ni­telmaan. Harjoi­tuksiin osallis­tuvat henki­löstö, opiske­lijat ja muut kampuk­silla toimivat tahot.

Kaikki kampuk­silla toimivat henkilöt voivat tehdä turval­li­suus­ha­vaintoja ja ilmoittaa poikkea­vista havain­noista Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle. Havainnot voivat koskea tiloja tai laitteita, kulku­reittejä sisällä tai ulkona, piha-aluetta tai pysäköin­tia­luetta, kampuk­sella liikkuvia henki­löitä, jotka ovat kampuksen toimi­joita tai ulkopuo­lisia. Ilmoi­tuksen voi tehdä intra­ne­tissä (henki­lö­kunta, opiske­lijat) olevan turval­li­suus­ha­vainto -linkin kautta tai QR-koodin avulla tai sähkö­pos­titse (turvallisuus(at)karelia.fi). Ilmoitus päätyy Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun turva­ryh­mälle, joka käsit­telee turval­li­suus­ha­vainnot ja ryhtyy tarvit­taviin toimenpiteisiin.

Tieto­suoja Kareliassa

Tieto­suo­jalla tarkoi­tetaan henki­lö­tie­tojen ja muiden henkilön luotta­muk­sel­listen tai arkaluon­teisten tietojen suojaa­mista. Tieto­suo­jasta huoleh­ti­mi­sella varmis­tetaan toiminnan vastuul­lisuus ja asian­mu­kaisuus niin lainsää­dännön kuin eettisten toimin­ta­ta­pojen kannalta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­suo­ja­po­li­tii­kassa määri­tellään perus­pe­ri­aatteet, kuinka kaikissa ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­noissa pyritään varmis­tamaan henki­lö­tie­tojen lainmu­kainen käsittely ja tieto­suojan korkea taso.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kerätään ja käsitellään muun muassa opintoihin, työnte­ki­jöihin sekä tutkimus-, kehit­tämis-ja innovaa­tio­toi­mintaan (TKI) liittyviä henki­lö­tietoja sisäl­täviä rekis­te­reitä. Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy on näissä rekis­te­rin­pi­täjänä ja henki­lö­tietoja käsit­te­levät ovat henki­lö­tie­tojen käsittelijöitä.

Henki­lö­tie­tojen käsittely perustuu henkilön suostu­mukseen tai laissa määri­teltyyn muuhun perus­teeseen. Henki­lö­tietoja käsitellään vain perus­tellun käyttö­tar­koi­tuksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttö­tar­koi­tuksen kannalta tarpeel­lista. Tietoja käytetään niitä kerät­täessä kuvat­tuihin tarkoi­tuksiin lainsää­dännön kulloinkin salli­missa rajoissa. Tietoja luovu­tetaan vain nimen­omai­sesti kerro­tulla tai laissa maini­tulla perus­teella ja nimen­omai­sesti kerro­tuille tai laissa maini­tuille luovu­tuksen saajille. Tämän linkin kautta löydät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­suo­jail­moi­tukset/-selosteet: https://www.karelia.fi/rekisteriselosteet

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy:n tieto­suo­ja­vas­taavan yhteys­tiedot ovat: puhelin: +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi, osoite: Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tietosuojavastaava.

Voit tehdä henki­lö­tie­tojen tarkas­tus­pyynnön tästä tarkas­tus­pyyntö -linkistä.