Turval­li­suus

Turval­li­suus on yhtei­nen asia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa turval­li­suus­työtä tehdään enna­koi­den ja hyvässä yhteis­työssä kaik­kien korkea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen­ten kanssa. Kaiken toimin­nan perus­tana on enna­koiva turval­li­suus­työ ja korkea­kou­lu­tur­val­li­suu­den jatkuva kehit­tä­mi­nen osana arkea. Turval­li­suus­työn perus­tan muodos­ta­vat vaaro­jen tunnis­ta­mi­nen, riskie­nar­viointi ja -hallinta, mikä tarkoit­taa sitä, että toimin­taamme kohdis­tu­via turval­li­suus­ris­kejä arvioi­daan, käsi­tel­lään sekä seura­taan säännöllisesti.

Turval­li­suus­työn organisointi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa turval­li­suus­joh­ta­mi­sesta vastaa rehtori. Lisäksi Kare­liassa toimii nimetty turva­ryhmä, joka vastaa korkea­kou­lu­tur­val­li­suu­den johta­mi­sesta sekä uhka- ja krii­si­ti­lan­tei­den enna­koin­nista, menet­te­lyistä, akuut­ti­ti­lan­tei­den tarvit­se­mista toimen­pi­teistä sekä kriisiviestinnästä.

Yhteys­tie­dot: rehtori Petri Raivo, puh. 050 310 9749, sähkö­posti: turvallisuus(at)karelia.fi

Jokai­sella on vastuu turval­li­sesta työ- ja opiskeluympäristöstä

Turval­li­suus­toi­min­nan tärkein kohde on kampuk­silla olevat henki­löt (henki­lö­kunta, opis­ke­li­jat, kampuk­silla olevat palve­lu­jen tuot­ta­jat, vierai­li­jat ja muut toimi­jat), joiden turval­li­nen toimi­mi­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kampuk­silla pyri­tään takaa­maan eri toimenpiteillä.

Henki­lö­tur­val­li­suutta varmis­te­taan mm. harjoi­tuk­silla (turval­li­suus­luen­not/-kävelyt), ensia­pu­kou­lu­tuk­silla, alkusam­mu­tus­kou­lu­tuk­silla ja pois­tu­mis­har­joi­tuk­silla, jotka perus­tu­vat vuosit­tai­seen koulu­tus- ja pereh­dyt­tä­mis­suun­ni­tel­maan. Harjoi­tuk­siin osal­lis­tu­vat henki­löstö, opis­ke­li­jat ja muut kampuk­silla toimi­vat tahot.

Kaikki kampuk­silla toimi­vat henki­löt voivat tehdä turval­li­suus­ha­vain­toja ja ilmoit­taa poik­kea­vista havain­noista Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle. Havain­not voivat koskea tiloja tai lait­teita, kulku­reit­tejä sisällä tai ulkona, piha-aluetta tai pysä­köin­tia­luetta, kampuk­sella liik­ku­via henki­löitä, jotka ovat kampuk­sen toimi­joita tai ulko­puo­li­sia. Ilmoi­tuk­sen voi tehdä intra­ne­tissä (henki­lö­kunta, opis­ke­li­jat) olevan turval­li­suus­ha­vainto -linkin kautta tai QR-koodin avulla tai sähkö­pos­titse (turvallisuus(at)karelia.fi). Ilmoi­tus päätyy Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun turva­ryh­mälle, joka käsit­te­lee turval­li­suus­ha­vain­not ja ryhtyy tarvit­ta­viin toimenpiteisiin.

Tieto­suoja Kareliassa

Tieto­suo­jalla tarkoi­te­taan henki­lö­tie­to­jen ja muiden henki­lön luot­ta­muk­sel­lis­ten tai arka­luon­teis­ten tieto­jen suojaa­mista. Tieto­suo­jasta huoleh­ti­mi­sella varmis­te­taan toimin­nan vastuul­li­suus ja asian­mu­kai­suus niin lain­sää­dän­nön kuin eettis­ten toimin­ta­ta­po­jen kannalta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tieto­suo­ja­po­li­tii­kassa määri­tel­lään perus­pe­ri­aat­teet, kuinka kaikissa ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­noissa pyri­tään varmis­ta­maan henki­lö­tie­to­jen lain­mu­kai­nen käsit­tely ja tieto­suo­jan korkea taso.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kerä­tään ja käsi­tel­lään muun muassa opin­toi­hin, työn­te­ki­jöi­hin sekä tutki­mus-, kehit­tä­mis-ja inno­vaa­tio­toi­min­taan (TKI) liit­ty­viä henki­lö­tie­toja sisäl­tä­viä rekis­te­reitä. Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy on näissä rekis­te­rin­pi­tä­jänä ja henki­lö­tie­toja käsit­te­le­vät ovat henki­lö­tie­to­jen käsittelijöitä.

Henki­lö­tie­to­jen käsit­tely perus­tuu henki­lön suos­tu­muk­seen tai laissa määri­tel­tyyn muuhun perus­tee­seen. Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään vain perus­tel­lun käyt­tö­tar­koi­tuk­sen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kannalta tarpeel­lista. Tietoja käyte­tään niitä kerät­täessä kuvat­tui­hin tarkoi­tuk­siin lain­sää­dän­nön kulloin­kin salli­missa rajoissa. Tietoja luovu­te­taan vain nimen­omai­sesti kerro­tulla tai laissa maini­tulla perus­teella ja nimen­omai­sesti kerro­tuille tai laissa maini­tuille luovu­tuk­sen saajille. Tämän linkin kautta löydät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tieto­suo­jail­moi­tuk­set/-selos­teet: https://www.karelia.fi/rekisteriselosteet

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy:n tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteys­tie­dot ovat: puhelin: +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi, osoite: Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tietosuojavastaava.

Voit tehdä henki­lö­tie­to­jen tarkas­tus­pyyn­nön tästä tarkas­tus­pyyntö -linkistä.