Koulu­tusta maahanmuuttaneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää maahan­muut­ta­neille korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta, suomen kielen kursseja sekä Juttuklubi Joensuuta. Valmen­tavan koulu­tuksen käyneille on myös erillishaku tutkinto-opiskelijaksi. 

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen tavoit­teena on, että opiskelija pääsee korkea­kouluun Suomessa ja menestyy opinnoissaan. Suomen kielen taito kehittyy koulu­tuk­sessa taito­ta­solta B1 tasolle B2.

Englan­nin­kie­linen korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus on tarkoi­tettu Ukrainan sotaa paenneille, joilla on Suomessa tilapäinen suojeluasema.

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­taneet henkilöt voivat hakea tutkintoon johtaviin koulu­tuksiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun erillishaussa.

Karelian avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tarjolla maahan­muut­ta­neille tarkoi­tettuja suomen kielen kursseja. Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. 

International Business Students

Juttuklubi järjes­tetään kerran kuukau­dessa ja se on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­neille, jotka haluavat tavata suoma­laisia työnan­tajia, luoda verkostoja ja keskus­tella työhön liitty­vistä teemoista. 

Karelia-amk tarjoaa maksu­tonta SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -ohjaus­pal­velua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiinnos­tu­neille maahan­muut­ta­neille Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen alueella.

Haluatko tehostaa työllis­ty­mistäsi asian­tun­ti­ja­teh­täviin Suomessa? Hae mukaan KAVA -kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulu­tukseen! Koulu­tuksen tavoit­teena on nopeuttaa korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin ja vahvistaa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle.