Koulu­tusta maahanmuuttaneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tää maahan­muut­ta­neille korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­vaa koulu­tusta, suomen kielen kurs­seja sekä Juttuklubi Joen­suuta. Valmen­ta­van koulu­tuk­sen käyneille on myös eril­lis­haku tutkinto-opiskelijaksi. 

Tutustu koulu­tuk­siin

Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­tava koulutus

Koulu­tuk­sen tavoit­teena on, että opis­ke­lija pääsee korkea­kou­luun Suomessa ja menes­tyy opin­nois­saan. Suomen kielen taito kehit­tyy koulu­tuk­sessa taito­ta­solta B1 tasolle B2.

Lue lisää valmen­ta­vasta koulutuksesta

Oletko valmis­tu­nut sairaan­hoi­ta­jaksi EU-/ETA-maiden ulko­puo­lella, mutta sinulla ei vielä ole Valvi­ran myön­tä­mää oikeutta työs­ken­nellä sairaan­hoi­ta­jana Suomessa?

Lue lisää laillistamisväylästä

Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­van koulu­tuk­sen suorit­ta­neet henki­löt voivat hakea tutkin­toon johta­viin koulu­tuk­siin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun erillishaussa.

Lue lisää erillishausta

Kare­lian avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tarjolla maahan­muut­ta­neille tarkoi­tet­tuja suomen kielen kurs­seja. Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. 

Lue lisää suomen kielen kursseista

Palve­luja maahanmuuttaneille

Juttuklubi järjes­te­tään kerran kuukau­dessa ja se on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­neille, jotka halua­vat tavata suoma­lai­sia työnan­ta­jia, luoda verkos­toja ja keskus­tella työhön liit­ty­vistä teemoista. 

Lue lisää Juttuklubista

Karelia tarjoaa maksu­tonta SIMHE (Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion) -ohjaus­pal­ve­lua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neille maahan­muut­ta­neille Pohjois-Karja­lan ja Itä-Suomen alueella.

Lue lisää Simhe-Kareliasta