Internatiol Business students working in a group

Kummiy­ri­tys­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kummiy­ri­tys­toi­minta on perus­tettu tiivis­tämään työnan­tajien ja Karelia-amk:n englan­nin­kie­listen tutkin­tojen välistä yhteis­työtä. Toiminnan tarkoi­tuksena on lisätä kansain­vä­listen opiske­li­joiden työelä­mä­ver­kostoja, mahdol­listaa harjoit­te­lu­paik­kojen suorit­ta­minen Pohjois-Karjalan alueella sekä edistää alueen työnan­tajien kansainvälistymistä.

Tule mukaan kummiyritystoimintaan

Toimintaan osallis­tu­minen on työnan­ta­jalle maksu­tonta. Kummiy­ri­tys­toi­mintaan voivat tulla mukaan työnan­tajat, joilla on esimer­kiksi halu kansain­vä­listää työyh­tei­söään ja organi­saa­tiotaan, aloittaa vienti­toi­mintaa tai saada uuden­laista osaamista (esim. kulttuuri- ja kielio­saa­mista) organi­saa­tioonsa. Kummi­toi­minta on oiva tilaisuus ottaa askelia kohti kansain­vä­lis­ty­mistä tarjoa­malla harjoit­te­lu­jaksoja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun englan­nin­kie­listen Inter­na­tional Business – ja Industrial Management -koulu­tusten opiskelijoille.

Industrial Management -koulu­tuk­sessa (insinööri AMK) yhdis­tyvät tekniikan, talouden ja johta­misen osaaminen. Tutkinto antaa vahvan osaamisen älykkäässä tuotan­nossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palve­luiden elinkaaren hallin­nassa sekä tiimien ja projektien johto­teh­tä­vissä. Lue lisää Industrial Management -koulu­tuk­sesta.

Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sessa (tradenomi, BBA) syntyy kokonais­val­tainen kuva kansain­vä­li­sestä liike­toi­min­nasta. Opiske­lijat valmis­tuvat kansain­vä­lisen markki­noinnin ja liike­toi­minnan tehtäviin ja pereh­tyvät erityi­sesti kansain­vä­liseen markki­nointiin ja asiakas­osaa­miseen. Tutkintoon sisältyy myös viestinnän, talouden, myynnin ja johta­misen opintoja. Lue lisää Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sesta.

Mitä kummiy­ri­tykset ja -työnan­tajat saavat?

  • Näkyvyyttä Karelian netti­si­vuilla, sosiaa­li­sessa mediassa ja tapahtumissa
  • Tuen sopivan harjoit­te­lijan rekrytointiin
  • Räätä­löidyn tuen monimuo­toisen työyh­teisön raken­ta­miseen ja toimintaan
  • Avoimen amk:n tarjon­nasta aihepiiriin liittyviä maksut­tomia opintoja henki­lös­tölleen osaamisen kehit­tä­misen tueksi
  • Mahdol­li­suuden antaa opiske­li­joille toimek­siannon mm. asiakas­ko­ke­muksen kehit­tä­miseen, digitaa­liseen markki­nointiin tai asiakas­ta­pah­tuman järjes­tä­miseen liittyen

Kummiy­ri­tykset sitou­tuvat tarjoamaan harjoit­te­lu­paikkoja Karelia-amk:n englan­nin­kie­listen koulu­tusten kansain­vä­li­sille opiske­li­joille sekä kehit­tämään Karelian kummiyritystoimintaa.

Kummiy­ri­tykset

Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on mukana jo reilu parikym­mentä yritystä ja organi­saa­tiota. Tutustu yrityksiin ja organi­saa­tioihin verkko­si­vul­lamme.

Video kummiy­ri­tys­toi­min­nasta

Videolla kummi­työ­nan­ta­ja­toi­min­nassa mukana olevat yritykset kertovat kokemuk­siaan kansain­vä­listen opiske­li­joiden harjoit­te­lu­jak­soista ja kannus­tavat muita yrityksiä mukaan kummityönantajatoimintaan. 

Esimerkkejä harjoit­te­lu­teh­tä­vistä

Alla olevissa kuvissa on lisätietoa harjoit­te­lu­pro­ses­sista sekä esimerkkejä sopivista harjoit­te­lu­teh­tä­vistä Industrial Management – ja Inter­na­tional Business -opiskelijoille.

Lisätietoja

projek­ti­pääl­likkö Sanna Jeskanen
puh. 050 4622478
[email protected]

Toimintaa kehitetään Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa (ESR React).