Internatiol Business students working in a group

Kummiy­ri­tys­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kummiy­ri­tys­toi­minta on perus­tettu tiivis­tä­mään työnan­ta­jien ja Karelia-amk:n englan­nin­kie­lis­ten tutkin­to­jen välistä yhteis­työtä. Toimin­nan tarkoi­tuk­sena on lisätä kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den työelä­mä­ver­kos­toja, mahdol­lis­taa harjoit­te­lu­paik­ko­jen suorit­ta­mi­nen Pohjois-Karja­lan alueella sekä edistää alueen työnan­ta­jien kansainvälistymistä.

Tule mukaan kummiyritystoimintaan

Toimin­taan osal­lis­tu­mi­nen on työnan­ta­jalle maksu­tonta. Kummiy­ri­tys­toi­min­taan voivat tulla mukaan työnan­ta­jat, joilla on esimer­kiksi halu kansain­vä­lis­tää työyh­tei­söään ja orga­ni­saa­tio­taan, aloit­taa vien­ti­toi­min­taa tai saada uuden­laista osaa­mista (esim. kult­tuuri- ja kielio­saa­mista) orga­ni­saa­tioonsa. Kummi­toi­minta on oiva tilai­suus ottaa askelia kohti kansain­vä­lis­ty­mistä tarjoa­malla harjoit­te­lu­jak­soja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­lis­ten Inter­na­tio­nal Busi­ness – ja Industrial Mana­ge­ment -koulu­tus­ten opiskelijoille.

Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sessa (insi­nööri AMK) yhdis­ty­vät teknii­kan, talou­den ja johta­mi­sen osaa­mi­nen. Tutkinto antaa vahvan osaa­mi­sen älyk­käässä tuotan­nossa (IoT, Lean, robo­tiikka, laatu, data-analyysi), myyn­nissä, tuot­tei­den ja palve­lui­den elin­kaa­ren hallin­nassa sekä tiimien ja projek­tien johto­teh­tä­vissä. Lue lisää Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sesta.

Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sessa (trade­nomi, BBA) syntyy koko­nais­val­tai­nen kuva kansain­vä­li­sestä liike­toi­min­nasta. Opis­ke­li­jat valmis­tu­vat kansain­vä­li­sen mark­ki­noin­nin ja liike­toi­min­nan tehtä­viin ja pereh­ty­vät erityi­sesti kansain­vä­li­seen mark­ki­noin­tiin ja asia­kas­osaa­mi­seen. Tutkin­toon sisäl­tyy myös vies­tin­nän, talou­den, myynnin ja johta­mi­sen opin­toja. Lue lisää Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sesta.

Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy -koulu­tuk­sessa opis­ke­li­jat koulu­te­taan kansain­vä­li­siin työteh­tä­viin. Opis­ke­lija voi erikois­tua opin­nois­saan älyk­kää­seen auto­maa­tioon tai ohjel­mis­to­tuo­tan­toon. Tutkin­toon sisäl­tyy koneop­pi­mista, ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­kaa, data-analy­tiik­kaa, esinei­den inter­ne­tiä, lean-ajat­te­lua, projek­tin­hal­lin­taa ja yrit­tä­jyyttä tukevia opin­toja. Lue lisää ICT-insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sesta.

Videolla Taru Väisä­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta kertoo, miksi kannat­taa tarjota harjoit­te­lu­paikka kv-opis­ke­li­jalle ja kuinka se käytän­nössä tapahtuu. 

Mitä kummiy­ri­tyk­set ja -työnan­ta­jat saavat?

  • Näky­vyyttä Kare­lian netti­si­vuilla, sosi­aa­li­sessa mediassa ja tapahtumissa
  • Tuen sopivan harjoit­te­li­jan rekrytointiin
  • Räätä­löi­dyn tuen moni­muo­toi­sen työyh­tei­sön raken­ta­mi­seen ja toimintaan
  • Mahdol­li­suu­den antaa opis­ke­li­joille toimek­sian­non mm. asia­kas­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­seen, digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin tai asia­kas­ta­pah­tu­man järjes­tä­mi­seen liittyen

Kummiy­ri­tyk­set sitou­tu­vat tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­koja Karelia-amk:n englan­nin­kie­lis­ten koulu­tus­ten kansain­vä­li­sille opis­ke­li­joille sekä kehit­tä­mään Kare­lian kummiyritystoimintaa.

Kummiy­ri­tyk­set

Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on mukana jo reilu pari­kym­mentä yritystä ja orga­ni­saa­tiota. Tutustu yrityk­siin ja orga­ni­saa­tioi­hin verk­ko­si­vul­lamme.

Video kummiy­ri­tys­toi­min­nasta

Videolla kummi­työ­nan­ta­ja­toi­min­nassa mukana olevat yrityk­set kerto­vat koke­muk­si­aan kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den harjoit­te­lu­jak­soista ja kannus­ta­vat muita yrityk­siä mukaan kummityönantajatoimintaan. 

Esimerk­kejä harjoittelutehtävistä 

Alla olevissa kuvissa on lisä­tie­toa harjoit­te­lu­pro­ses­sista sekä esimerk­kejä sopi­vista harjoit­te­lu­teh­tä­vistä Industrial Mana­ge­ment – ja Inter­na­tio­nal Busi­ness -opiskelijoille.

Lisä­tie­toja

projek­ti­asian­tun­tija Sanna Jeska­nen
puh. 050 4622478
[email protected]

Kummiy­ri­tys­toi­minta on kehi­tetty Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa (ESR React). Toimin­taa kehi­te­tään edel­leen Talent HUB Eastern Finland -hank­keessa (ESR+).