Strate­giset valinnat

Karelian TKI-toiminta liittyy strate­gisiin valin­toihin. Tulevalla vuosi­kym­me­nellä keski­tymme jatkuvan oppimisen ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton edistä­miseen. Strate­gisia vahvuusa­lo­jamme ovat väljästi asutun alueen hyvin­voin­ti­pal­velut, älykäs tuotanto ja älykkäät palvelut sekä hiili­neut­raalit ratkaisut.

Osaajia tulevai­suuden työelämään!

Tuotamme sujuvalla ja laaduk­kaalla koulu­tuk­sella osaajia työelämän tarpeisiin ja vahvis­tamme yrittä­jyyttä. Tarjoamme opiske­li­joille selkeitä ja oppija­läh­töisiä vaihtoehtoja osaamisen kehit­tä­miseen ja tutkinnon suorit­ta­miseen. Paino­tamme oppimista, opiske­lu­hy­vin­vointia ja opiskelun yhtei­söl­li­syyttä tukevaa ohjausta. Vahvis­tamme koulu­tuksen laatua ja vetovoimaa koulu­tuksen profi­loin­nilla, tiiviillä työelä­mä­kump­pa­nuuk­silla sekä korkea­kou­lujen yhteis­työllä ja työnjaolla. Tarjoamme innova­tii­visia ja pedago­gi­sesti laaduk­kaita digitaa­lisia oppimis­si­sältöjä ja toteu­tus­tapoja. Tarjoamme asiakas­läh­töisiä jatkuvan oppimisen palve­luita yksilöille ja yhtei­söille työelämän muutoksiin ja urapol­kujen eri vaiheisiin. Tuotamme yhteis­työ­opin­noil­lamme merkit­tävää lisäarvoa muiden maamme korkea­kou­lujen opiske­li­joille. Vahvis­tamme alueen elinvoimaa rohkeilla, tietoon ja tutki­mukseen perus­tu­villa avauksilla.

Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansainvälisyyttä!

Lisäämme aktii­vi­sesti koulutus- ja työpe­räistä maahan­muuttoa yhteis­työssä alueen yritysten, koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden ja muiden kumppa­neiden kanssa. Laajen­namme työelä­mä­tar­peita vastaavaa vieras­kie­listä tutkinto- ja muunto­kou­lu­tusta, johon sisältyy vahva suomen kielen opetus sekä kotout­ta­misen ja työllis­ty­misen tuki. Kehitämme kansain­vä­listä opiske­li­ja­rek­ry­tointia tukemaan opiskelun vaati­muksia, työllis­ty­mistä ja alueelle kiinnit­ty­mistä. Tuemme aktii­vi­sesti alueen työyh­tei­söjen kansainvälistymistä.

Kasva­tamme kansain­vä­lisen rahoi­tuksen määrää tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa. Kansain­vä­linen liike­toi­min­tamme keskittyy kannat­taviin kehit­tä­mis­pro­jek­teihin, tilaus­kou­lu­tuksiin ja opiske­li­ja­rek­ry­tointiin. Raken­namme strate­gisia, vahvoja ja pitkä­ai­kaisia kansain­vä­lisiä korkea­kou­lu­kump­pa­nuuksia. Huomioimme maail­man­ti­lanteen muutokset kansain­vä­li­sissä kumppa­nuuk­sissa ja opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kohdea­lueissa. Luomme Kareliasta aidosti kansain­vä­lisen ja verkos­toi­tuneen korkeakouluyhteisön.

Kestävää hyvin­vointia!

Kehitämme joustavia ja vaikut­tavia koulu­tus­rat­kaisuja osaavan henki­löstön, erityi­sesti sairaan­hoi­tajien, saata­vuuden paran­ta­mi­seksi koko maakun­nassa. Tuemme henki­löstön osaamisen kehit­ty­mistä muuttu­vassa palve­lu­ra­ken­teessa. Edistämme työyh­tei­söjen toimin­ta­kult­tuurin ja lähijoh­ta­juuden uudis­tu­mista sekä työurien jatkuvuutta.

Uudis­tamme kestävää hyvin­vointia tukevia palveluja ja digitaa­lisia ratkaisuja yhdessä kumppa­niemme kanssa. Raken­namme yhteis­työssä tutkimus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöjä, jotka mahdol­lis­tavat osaamisen syven­tä­misen, uusien tekno­lo­gioiden käyttöönoton ja käyttä­jä­läh­töisen tuote- ja palve­lu­ke­hi­tyksen. Toimimme Pohjois-Karjalan nosta­mi­seksi ikäys­tä­väl­li­syyden sekä terveyden ja hyvin­voinnin edistä­misen kärkimaakunnaksi.

Älykästä tuotantoa ja palveluja!

Kehitämme uusia älykkäitä teolli­suuden ratkaisuja ja palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointia yhdessä työ- ja elinkei­noe­lämän sekä korkea­kou­lu­kump­pa­neiden kanssa. Tuemme kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden ja innovaa­tioiden sujuvaa käyttöön­ottoa yritysten kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Kytkemme älykkään tuotannon osaamisen osaksi tutkin­to­kou­lu­tusta, jatkuvaa oppimista sekä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaatiotoimintaa.

Koulu­tamme osaajia tekoälyä hyödyn­tävien palve­lujen ja sovel­lusten suunnit­teluun ja käyttöön­ottoon. Kehitämme tiedolla johta­misen osaamista tutkin­to­kou­lu­tuk­sessa ja jatku­vassa oppimi­sessa. Olemme omissa proses­seis­samme digitaa­li­suuden sekä tiedon tuotannon ja tiedolla johta­misen edelläkävijä.

Ratkaisuja vihreään siirtymään!

Otamme vihreään siirtymään liittyvät ratkaisut osaksi kaikkien koulu­tus­temme opetusta ja ammat­ti­kor­kea­koulun toimintaa. Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoitteisiin.

Edistämme toiminta-alueemme uusia inves­tointeja, rohkeita innovaa­tioita ja vientiä tuote- ja menetel­mä­ke­hi­tyksen avulla. Tavoit­tee­namme on olla ilmas­to­vii­saaseen raken­ta­misen, uusien energia­rat­kai­sujen ja energia­te­hok­kuuden kansal­linen edellä­kävijä. Kehitämme vihreän siirtymän ratkaisuja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa yhdessä työelämäja korkea­kou­lu­kump­pa­neiden kanssa.