Kare­lian osaajapooli

Toimimme vahvassa yhteis­työssä parhai­den asian­tun­ti­joi­den kanssa

Etsimme työelä­män erityis­asian­tun­ti­joita jaka­maan näke­myk­siä ja osaa­mista Kare­lian opis­ke­li­joille. Osaa­ja­poo­lissa sinulla on mahdol­li­suus päästä tuot­ta­maan ja kehit­tä­mään korkea­kou­lun opin­toja ja palve­luita. Osaa­ja­poo­li­lai­set saavat sovitun korvauk­sen teke­mäs­tään työstä. Asian­tun­ti­joi­den käytöstä pääte­tään tapaus­koh­tai­sesti tarpeen mukaan. 

Tule mukaan Kare­lian osaa­ja­poo­li­lais­ten aktii­vi­seen joukkoon! 

Osaa­ja­poo­lin kautta saat:

  • mahdol­li­suu­den oman osaa­mi­sen kehittämiseen 
  • mahdol­li­suu­den kehit­tää opin­toja ja palveluita
  • opetus­ko­ke­musta ja mahdol­li­suu­den vaikut­taa oman alan asian­tun­ti­jana tule­vai­suu­den teki­jöi­den osaamiseen 
  • osaa­ja­poo­li­ver­kos­ton yhtei­sine tapaa­mi­si­neen ja koulutuksineen 
  • mahdol­li­suu­den lisäansioon

Ilmoit­taudu osaajapooliin

Kare­lian osaa­ja­poo­li­lai­sena saat etuja ja alennuksia

Kare­lian osaa­ja­poo­li­lai­set voivat opis­kella maksutta avoimen amk:n opin­toja. Tutustu avoimen amk:n opin­to­tar­jon­taan ja ilmoit­taudu mukaan! Ilmoit­tau­tues­sasi opin­to­jak­solle ohita maksu­vaihe käyt­tä­mällä alen­nus­koo­dia POOLI. 

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO tarjoaa alum­neille maksutta seuraa­vat palve­lut kerran vuodessa:
1) Inbody kehon­koos­tu­mus­mit­taus 
2) Fitware-ergo­met­ri­testi
3) Ōura Ring kokeilu ja analyysi

Kaik­kiin palve­lui­hin sisäl­ty­vät yksi­löl­li­set palaut­teet ja kirjal­li­set ohjeet. (Paketin arvo mark­ki­noilla noin 140 – 200 euroa.) Ajan­va­rauk­sen yhtey­dessä maininta ”Kare­lian osaa­ja­pooli”. Ajan­va­rauk­set puhe­li­mitse 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse [email protected].

Lisä­tie­toja

Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, puh. 050 311 9167
Katja Hirvo­nen, katja.hirvonen(at)karelia.fi, puh. 050 566 0278

Osaa­ja­poo­li­lai­nen voi itse tehdä tieto­jen tarkas­tus- ja pois­to­pyyn­nön www-lomak­keen avulla. 
Kare­lian osaa­ja­poo­lin tieto­se­loste

Projek­ti­pääl­likkö Niko Hell­berg Gran­lun­dilta on toimi­nut Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oman työnsä ohella sähkö­suun­nit­te­lun opettajana. 

Oman työn ja opet­ta­mi­sen yhdis­tä­mi­nen on ollut jous­ta­vaa.  Opet­ta­jan työssä olen saanut esiin­ty­mis­ko­ke­musta ja lisäksi opet­ta­jana pystyy näke­mään poten­ti­aa­li­sia uusia työn­te­ki­jöitä. Tämä on työnan­ta­jan näkö­kul­masta erit­täin tärkeää tule­vai­suutta ajatel­len, Niko kertoo.

Niko rohkai­see muita­kin liit­ty­mään rohkeasti mukaan Kare­lian osaa­ja­poo­liin. Hän koros­taa, että työelä­män näke­myk­set ja tietous sekä opet­ta­jan erityis­osaa­mi­nen ovat tärkeitä opis­ke­li­joi­den oppi­mi­selle ja heidän opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tiolle. Oppi­mista tapah­tuu puolin ja toisin.