Karelian osaaja­pooli

Toimimme vahvassa yhteis­työssä parhaiden asian­tun­ti­joiden kanssa

Etsimme työelämän erityis­asian­tun­ti­joita jakamaan näkemyksiä ja osaamista Karelian opiske­li­joille. Osaaja­poo­lissa sinulla on mahdol­lisuus päästä tuottamaan ja kehit­tämään korkea­koulun opintoja ja palve­luita. Osaaja­poo­li­laiset saavat sovitun korvauksen tekemästään työstä. Asian­tun­ti­joiden käytöstä päätetään tapaus­koh­tai­sesti tarpeen mukaan. 

Tule mukaan Karelian osaaja­poo­li­laisten aktii­viseen joukkoon! 

Osaaja­poolin kautta saat:

  • mahdol­li­suuden oman osaamisen kehittämiseen 
  • mahdol­li­suuden kehittää opintoja ja palveluita
  • opetus­ko­ke­musta ja mahdol­li­suuden vaikuttaa oman alan asian­tun­tijana tulevai­suuden tekijöiden osaamiseen 
  • osaaja­poo­li­ver­koston yhteisine tapaa­mi­sineen ja koulutuksineen 
  • mahdol­li­suuden lisäansioon

Ilmoit­taudu osaajapooliin

Karelian osaaja­poo­li­laisena saat etuja ja alennuksia

Karelian osaaja­poo­li­laiset voivat opiskella maksutta avoimen amk:n opintoja. Tutustu avoimen amk:n opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan! Ilmoit­tau­tuessasi opinto­jak­solle ohita maksu­vaihe käyttä­mällä alennus­koodia POOLI. 

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO tarjoaa alumneille maksutta seuraavat palvelut kerran vuodessa:
1) Inbody kehon­koos­tu­mus­mittaus 
2) Fitware-ergomet­ri­testi
3) Ōura Ring kokeilu ja analyysi

Kaikkiin palve­luihin sisäl­tyvät yksilöl­liset palautteet ja kirjal­liset ohjeet. (Paketin arvo markki­noilla noin 140 – 200 euroa.) Ajanva­rauksen yhtey­dessä maininta ”Karelian osaaja­pooli”. Ajanva­raukset puheli­mitse 050 913 1787 tai sähkö­pos­titse [email protected].

Lisätietoja

Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, puh. 050 311 9167
Katja Hirvonen, katja.hirvonen(at)karelia.fi, puh. 050 566 0278

Osaaja­poo­li­lainen voi itse tehdä tietojen tarkastus- ja poisto­pyynnön www-lomakkeen avulla. 
Karelian osaaja­poolin tieto­se­loste

Projek­ti­pääl­likkö Niko Hellberg Granlun­dilta on toiminut Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oman työnsä ohella sähkö­suun­nit­telun opettajana. 

Oman työn ja opetta­misen yhdis­tä­minen on ollut joustavaa.  Opettajan työssä olen saanut esiin­ty­mis­ko­ke­musta ja lisäksi opettajana pystyy näkemään poten­ti­aa­lisia uusia työnte­ki­jöitä. Tämä on työnan­tajan näkökul­masta erittäin tärkeää tulevai­suutta ajatellen, Niko kertoo.

Niko rohkaisee muitakin liittymään rohkeasti mukaan Karelian osaaja­pooliin. Hän korostaa, että työelämän näkemykset ja tietous sekä opettajan erityis­osaa­minen ovat tärkeitä opiske­li­joiden oppimi­selle ja heidän opiske­lu­mo­ti­vaa­tiolle. Oppimista tapahtuu puolin ja toisin.