Karelia työnan­ta­jana

Meissä yhdis­tyy huip­puo­saa­mi­nen pohjois­kar­ja­lai­seen välit­tö­myy­teen. Korkea­kou­lu­yh­tei­sös­sämme on ainut­laa­tuista ener­giaa, jolla luomme isoja mahdol­li­suuk­sia. Olemme sitou­tu­neita siihen, että kuun­te­lemme ja enna­koimme aktii­vi­sesti työelä­män tarpeita ja raken­namme uutta yhdessä. Etsimme ja löydämme ylihuo­mi­sen ratkai­suja yhdessä kump­pa­nei­demme kanssa.

Terve­tu­loa töihin yhteisöömme 

Henki­lös­tön osaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­nen on meille erit­täin tärkeää. Työhy­vin­vointi näkyy mielek­käinä työteh­tä­vinä ja erilai­sina virkis­tys­ta­pah­tu­mina. Palkit­semme työn­te­ki­jöitä ja tiimejä onnis­tu­mi­sista säännöllisesti.

Yhtei­sömme kansain­vä­lis­tyy vauh­dilla ja tarjoamme siksi sekä mielen­kiin­toi­sen kansain­vä­li­sen työym­pä­ris­tön että moni­puo­li­sia tehtä­viä verkos­tois­samme Suomessa ja ulkomailla.

Avoimet työpai­kat

  • ei avoimia työpaik­koja tällä hetkellä.

Jos tällä hetkellä ei ole tarjolla sinua kiin­nos­ta­via työpaik­koja, voit myös jättää avoimen hakemuksen:

Jätä avoin hakemus

Tasa-arvoi­nen ja yhden­ver­tai­nen Karelia

Arvos­tamme erilais­ten ihmis­ten yhden­ver­tai­suutta ja ihmisen kunnioit­ta­mi­sen peri­aa­tetta. Yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­sen toimin­ta­pe­ri­aat­tei­tamme ovat mm.

  • Omasta ja toisesta yhtei­sön jäse­nestä huolehtiminen,
  • Keski­näi­sen luot­ta­muk­sen ja osaa­mi­sen jaka­mi­sen vahvis­ta­mi­nen sekä
  • Omien asen­tei­den tunnis­ta­mi­nen ja tunnustaminen

Tutustu Kare­lian Tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­maan.

Työhy­vin­voin­tia ja henkilöstöetuja

Tarjoamme henki­lös­töl­lemme moni­puo­lista työhy­vin­voin­ti­toi­min­taa sekä henki­lös­tö­etuja. Työhy­vin­voin­ti­toi­min­tamme koostuu liikun­nasta, kult­tuu­rista sekä erilai­sista toimin­nal­li­sista piireistä. Esimer­kiksi kirjal­li­suus­piiri kokoon­tuu aktii­vi­sesti keskus­te­le­maan luke­mis­taan kirjoista. Myös eri teemoilla toteu­te­tut kokkausil­lat ovat olleet suosit­tuja. Kokkausil­loissa on päästy naut­ti­maan niin kauko­mai­den herkuista kuin koti­maa­kun­tamme antimista.

Smartum -liikunta- ja kult­tuu­rietu antaa työn­te­ki­jöil­lemme mahdol­li­suu­den harras­taa sitä, mikä saa juuri heidät sytty­mään. Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lussa henki­lös­töl­lämme on käytet­tä­vissä moni­puo­li­nen, edul­li­nen ja erilai­set liik­ku­jat huomioiva liikun­ta­ka­len­teri: tarjolla on viikoit­tain lähes 80 ohjat­tua ryhmä­lii­kun­ta­tun­tia ja 70 palloi­lu­vuo­roa sekä vuoroja eri kuntosaleille.

Muita henki­lös­tö­etuja ovat mm. edul­li­nen ja mait­tava lounas kampus­ra­vin­to­lois­samme, ilmai­nen pysä­köinti kampuk­silla, ilmai­set kahvit tauko­ti­loissa sekä mahdol­li­suus tehdä etätöitä.

Karelia on ollut vuodesta 2018 alkaen savuton työ- ja opiskeluympäristö.

Turval­li­suus on yhtei­nen asia

Teemme turval­li­suus­työtä enna­koi­den ja hyvässä yhteis­työssä kaik­kien korkea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen­ten kanssa. Toimin­tamme perus­tana on enna­koiva turval­li­suus­työ ja korkea­kou­lu­tur­val­li­suu­den jatkuva kehit­tä­mi­nen osana arkea. Kare­liassa jokai­nen korkea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen vastaa oman työnsä ja tehtä­vänsä turval­li­sesta suorit­ta­mi­sesta. Esimer­kiksi uudet työn­te­ki­jät osal­lis­tu­vat turval­li­suus­kä­ve­lyille osana uuteen työhön perehdyttämistä.

Töissä Kare­liassa