Karelia työnan­tajana

Meissä yhdistyy huippuo­saa­minen pohjois­kar­ja­laiseen välit­tö­myyteen. Korkea­kou­lu­yh­tei­sös­sämme on ainut­laa­tuista energiaa, jolla luomme isoja mahdol­li­suuksia. Olemme sitou­tu­neita siihen, että kuunte­lemme ja ennakoimme aktii­vi­sesti työelämän tarpeita ja raken­namme uutta yhdessä. Etsimme ja löydämme ylihuo­misen ratkaisuja yhdessä kumppa­nei­demme kanssa.

Terve­tuloa töihin yhteisöömme 

Henki­löstön osaamisen ja hyvin­voinnin kehit­tä­minen on meille erittäin tärkeää. Työhy­vin­vointi näkyy mielek­käinä työteh­tävinä ja erilaisina virkis­tys­ta­pah­tumina. Palkit­semme työnte­ki­jöitä ja tiimejä onnis­tu­mi­sista säännöllisesti.

Yhtei­sömme kansain­vä­listyy vauhdilla ja tarjoamme siksi sekä mielen­kiin­toisen kansain­vä­lisen työym­pä­ristön että monipuo­lisia tehtäviä verkos­tois­samme Suomessa ja ulkomailla.

Avoimet työpaikat

Jos tällä hetkellä ei ole tarjolla sinua kiinnos­tavia työpaikkoja, voit myös jättää avoimen hakemuksen:

Jätä avoin hakemus

Tasa-arvoinen ja yhden­ver­tainen Karelia

Arvos­tamme erilaisten ihmisten yhden­ver­tai­suutta ja ihmisen kunnioit­ta­misen periaa­tetta. Yhden­ver­tai­suuden edistä­misen toimin­ta­pe­ri­aat­tei­tamme ovat mm.

  • Omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huolehtiminen,
  • Keski­näisen luotta­muksen ja osaamisen jakamisen vahvis­ta­minen sekä
  • Omien asenteiden tunnis­ta­minen ja tunnustaminen

Tutustu Karelian Tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telmaan.

Työhy­vin­vointia ja henkilöstöetuja

Tarjoamme henki­lös­töl­lemme monipuo­lista työhy­vin­voin­ti­toi­mintaa sekä henki­lös­tö­etuja. Työhy­vin­voin­ti­toi­min­tamme koostuu liikun­nasta, kulttuu­rista sekä erilai­sista toimin­nal­li­sista piireistä. Esimer­kiksi kirjal­li­suus­piiri kokoontuu aktii­vi­sesti keskus­te­lemaan lukemistaan kirjoista. Myös eri teemoilla toteu­tetut kokkausillat ovat olleet suosittuja. Kokkausil­loissa on päästy nauttimaan niin kauko­maiden herkuista kuin kotimaa­kun­tamme antimista.

Smartum -liikunta- ja kulttuu­rietu antaa työnte­ki­jöil­lemme mahdol­li­suuden harrastaa sitä, mikä saa juuri heidät syttymään. Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lussa henki­lös­töl­lämme on käytet­tä­vissä monipuo­linen, edullinen ja erilaiset liikkujat huomioiva liikun­ta­ka­lenteri: tarjolla on viikoittain lähes 80 ohjattua ryhmä­lii­kun­ta­tuntia ja 70 palloi­lu­vuoroa sekä vuoroja eri kuntosaleille.

Muita henki­lös­tö­etuja ovat mm. edullinen ja maittava lounas kampus­ra­vin­to­lois­samme, ilmainen pysäköinti kampuk­silla, ilmaiset kahvit tauko­ti­loissa sekä mahdol­lisuus tehdä etätöitä.

Karelia on ollut vuodesta 2018 alkaen savuton työ- ja opiskeluympäristö.

Turval­lisuus on yhteinen asia

Teemme turval­li­suus­työtä ennakoiden ja hyvässä yhteis­työssä kaikkien korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenten kanssa. Toimin­tamme perustana on ennakoiva turval­li­suustyö ja korkea­kou­lu­tur­val­li­suuden jatkuva kehit­tä­minen osana arkea. Kareliassa jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen vastaa oman työnsä ja tehtä­vänsä turval­li­sesta suorit­ta­mi­sesta. Esimer­kiksi uudet työnte­kijät osallis­tuvat turval­li­suus­kä­ve­lyille osana uuteen työhön perehdyttämistä.

Töissä Kareliassa