Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu työ­nan­ta­ja­na

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on veto­voi­mai­nen ja kan­sain­vä­li­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö, jos­ta val­mis­tuu osaa­via ammat­ti­lai­sia työ­elä­män tar­pei­siin. Kare­lia on myös laa­du­kas, sitou­tu­nut ja ket­te­rä kump­pa­ni, joka tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri­lai­sis­sa kehi­tys- ja tut­ki­mus­hank­keis­sa alu­een yri­tys­ten ja mui­den oppi­lai­tos­ten kans­sa.

» Avoi­met työ­pai­kat

Osaa­va maa­il­ma olem­me me

Meil­lä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa osaa­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen kes­kei­sin voi­ma­va­ra on mei­dän hen­ki­lös­tö. Meil­lä työs­ken­te­lee noin 300 hen­ki­löä opetus‑, hal­lin­to- sekä tki-teh­tä­vis­sä. Innos­ta­vat opet­ta­jat sekä työ­elä­män asian­tun­ti­jat teke­vät opis­ke­lus­ta käy­tän­nön­lä­heis­tä ja moti­voi­vaa.

Tasa-arvoi­nen ja yhden­ver­tai­nen Kare­lia

Arvos­tam­me eri­lais­ten ihmis­ten yhden­ver­tai­suut­ta ja ihmi­sen kun­nioit­ta­mi­sen peri­aa­tet­ta. Yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­sen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­tam­me ovat mm.
» Omas­ta ja toi­ses­ta yhtei­sön jäse­nes­tä huo­leh­ti­mi­nen,
» Kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen ja osaa­mi­sen jaka­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen sekä
» Omien asen­tei­den tun­nis­ta­mi­nen ja tun­nus­ta­mi­nen

Työ­hy­vin­voin­tia ja hen­ki­lös­tö­etu­ja

Tar­joam­me hen­ki­lös­töl­lem­me moni­puo­lis­ta työ­hy­vin­voin­ti­toi­min­taa sekä hen­ki­lös­tö­etu­ja. Työ­hy­vin­voin­ti­toi­min­tam­me koos­tuu lii­kun­nas­ta, kult­tuu­ris­ta sekä eri­lai­sis­ta toi­min­nal­li­sis­ta pii­reis­tä. Esi­mer­kik­si kir­jal­li­suus­pii­ri kokoon­tuu aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­le­maan luke­mis­taan kir­jois­ta. Myös eri tee­moil­la toteu­te­tut kok­kausil­lat ovat olleet suo­sit­tu­ja. Kok­kausil­lois­sa on pääs­ty naut­ti­maan niin kau­ko­mai­den her­kuis­ta kuin koti­maa­kun­tam­me anti­mis­ta.

Smar­tum ‑lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­tu antaa työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­li­suu­den har­ras­taa sitä, mikä saa juu­ri hei­dät syt­ty­mään. Syket­tä-lii­kun­ta­pal­ve­lus­sa hen­ki­lös­töl­läm­me on käy­tet­tä­vis­sä moni­puo­li­nen, edul­li­nen ja eri­lai­set liik­ku­jat huo­mioi­va lii­kun­ta­ka­len­te­ri: tar­jol­la on vii­koit­tain lähes 80 ohjat­tua ryh­mä­lii­kun­ta­tun­tia ja 70 pal­loi­lu­vuo­roa sekä vuo­ro­ja eri kun­to­sa­leil­le.

Mui­ta hen­ki­lös­tö­etu­ja ovat mm. edul­li­nen ja mait­ta­va lou­nas kam­paus­ra­vin­to­lois­sam­me, ilmai­nen pysä­köin­ti kam­puk­sil­la, ilmai­set kah­vit tau­ko­ti­lois­sa sekä mah­dol­li­suus teh­dä etä­töi­tä.

Kare­lia on ollut vuo­des­ta 2018 alkaen savu­ton työ- ja opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö.

Tur­val­li­suus on yhtei­nen asia

Teem­me tur­val­li­suus­työ­tä enna­koi­den ja hyväs­sä yhteis­työs­sä kaik­kien kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen­ten kans­sa. Toi­min­tam­me perus­ta­na on enna­koi­va tur­val­li­suus­työ ja kor­kea­kou­lu­tur­val­li­suu­den jat­ku­va kehit­tä­mi­nen osa­na arkea. Kare­lias­sa jokai­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen vas­taa oman työn­sä ja teh­tä­vän­sä tur­val­li­ses­ta suo­rit­ta­mi­ses­ta. Esi­mer­kik­si uudet työn­te­ki­jät osal­lis­tu­vat tur­val­li­suus­kä­ve­lyil­le osa­na uuteen työ­hön pereh­dyt­tä­mis­tä.

Avoi­met työ­pai­kat

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee:

Haluai­sit­ko opet­taa tek­nii­kan amk-opis­ke­li­joi­ta? Etsim­me sivu­toi­mi­sia tun­tio­pet­ta­jia tek­nii­kan alal­le, eri­tyi­ses­ti kone­tek­nii­kan kou­lu­tuk­seen. Ota yhteyt­tä kou­lu­tus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kank­kuseen, puh. 050 595 3792.

Jätä avoin hake­mus

Jos avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ei täl­lä ker­taa löy­ty­nyt sinul­le sopi­vaa työ­paik­kaa, voit jät­tää Kare­li­aan avoi­men hake­muk­sen.