Syvennä osaa­mis­tasi osaamiskokonaisuuksissa

Tarvit­setko uutta osaa­mista työelä­män tarpei­siin? Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa erilai­sia osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sia, joiden avulla voit päivit­tää tai täyden­tää osaa­mis­tasi valit­se­maasi teemaan. 

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det muodos­tu­vat korkea­kou­lu­tut­kin­to­jen osista, joten voit myöhem­min sisäl­lyt­tää ne halu­tes­sasi osaksi AMK-tutkin­toa. Koko­nai­suu­det ovat kaikille avoimia koulu­tuk­sia, joiden suori­tuk­sesta saat todistuksen. 

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­det sopivat sinulle, joka 

  • tarvit­set työteh­tä­vis­säsi lisää osaa­mista tiet­tyyn teemaan liittyen, 
  • etsit uusia työteh­tä­viä ja haluat täsmä­osaa­mista, jolla paran­taa asemaasi työnhaussa, 
  • haet hieman laajem­paa, mutta tiivistä koulu­tusta syven­tää osaa­mista tietyltä aihealueelta.