Categories
Ajankohtaista

Kirjasto

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on avoin kaikille käyttä­jille. Palve­lemme Karelian opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa, mutta myös muita asiak­kaita. Tarjoamme ajanta­saista ammatil­lista ja tieteel­listä tietoa opintojen, opetuksen ja tutki­muksen tueksi. Kirjasto sijaitsee Karelia-amk:n Tikka­rinteen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä. Palve­lemme myös verkossa. Terve­tuloa kirjastoon!

Karelia-Finna | Theseus | Facebook | Instagram
(linkit avatuvat uuteen välilehteen)

Aukio­loajat (linkki avaa uuden Karelia-Finna -välilehden)
Ajankoh­taista ja yhteys­tiedot (korona­ti­lanne on aiheut­tanut muutoksia aukio­loai­koi­himme, tarkista ajanta­saiset tiedot!)
Terve­tuloa asiak­kaaksi
Palvelut
Kokoelmat ja tilat
Neuvonta ja opetus
UKK

Kuva ylhäällä: © Martha Balerina / Tulikettu 2015 – Alkupe­räisen taide­teoksen näet kirjaston yläker­rassa. (200 cm X 100 cm, öljyvärityö)