MarthaBalerina Tulikettu

Kirjasto

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on avoin kaikille asiak­kaille. Palve­lemme Karelian opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa, mutta myös muita asiak­kaita. Löydät meiltä ajanta­saista ammatil­lista ja tieteel­listä tietoa opintojen, opetuksen ja tutki­muksen tueksi. Kirjas­tomme sijaitsee Karelia-amk:n Tikka­rinteen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä. Palve­lemme myös verkossa. Terve­tuloa kirjastoon!

Kuva ylhäällä: © Martha Balerina / Tulikettu 2015 – Alkupe­räisen taide­teoksen näet kirjaston yläker­rassa. (200 cm X 100 cm, öljyvärityö)