MarthaBalerina Tulikettu

Kirjasto

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjasto on avoin kaikille asiak­kaille. Palve­lemme Kare­lian opis­ke­li­joita ja henki­lö­kun­taa, mutta myös muita asiak­kaita. Löydät meiltä ajan­ta­saista amma­til­lista ja tieteel­listä tietoa opin­to­jen, opetuk­sen ja tutki­muk­sen tueksi. Kirjas­tomme sijait­see Karelia-amk:n Tikka­rin­teen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä. Palve­lemme myös verkossa. Terve­tu­loa kirjastoon!

Kuva ylhäällä: © Martha Bale­rina / Tuli­kettu 2015 – Alku­pe­räi­sen taide­teok­sen näet kirjas­ton yläker­rassa. (200 cm X 100 cm, öljyvärityö)