Jatkuva oppiminen

Ihmisen kokoista oppimista

Oppiminen on elämän mittainen matka. Siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yhdelle sopii joustava opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa pieninä palasina, toinen valitsee YAMK-tutkinnon ja kolmas täydentää osaamistaan erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella. Opiskelu ei ole suorite tai kokoelma opinto­pis­teitä vaan inves­tointi itseen.

Me Kareliassa ymmär­rämme, että opiske­lu­tapoja on yhtä monta kuin on opiske­li­joi­takin. Tuemme sinua omanlaistesi opintojen suunnit­te­lussa ja toteut­ta­mi­sessa niin, että ne sopivat juuri sinun elämän­ti­lan­tee­seesi ja tavoitteisiisi.

Oppimista jokaiseen elämäntilanteeseen

Tiedon­ja­noi­selle

Tutustu, täydennä, päivitä. Avoimessa AMK:ssa löydät kiinnos­tuksesi kohteet. 

Työnha­ki­jalle

Työllis­ty­minen mielessä? Kehitä ja ylläpidä ammatil­lista osaamistasi ja luo oma urapolkusi työvoimakoulutuksessa.

Yrityk­sille ja ammattilaisille 

Täyden­nys­kou­lu­tusta yrityksesi tai yhteisösi menes­tykseen. Täyden­tävää osaamista ammattilaisille.

Erikois­tu­mi­sesta kiinnostuneelle

Mielessä ammatil­linen kehit­ty­minen tai täydentävä erikois­osaa­minen? Hae erikoistumiskoulutuksiin. 

Tutkinto-opiske­lusta kiinnostuneelle

Tähtää AMK- tai YAMK-tutkintoon: Aloita opiskelu polkuopintoina. 

Maahan­muut­ta­jalle

Hanki taidot ja osaaminen korkea­kou­lussa opiskelua varten valmen­ta­vassa koulutuksessa.

Polkuo­pin­tojen kautta tutkintoon

”Jo ensim­mäisen syksyn aikana varmistui, että sosiaa­liala on minun juttuni. Parasta mielestäni on se, että polkuo­pis­ke­lijana minut integroitiin tutkinto-opiske­li­ja­ryhmään ja olin osa opiske­li­ja­po­rukkaa. Osallistuin samoille kursseille ja suoritin opintoja samaan tahtiin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.”

Asian­tun­ti­juutta ammattilaisille

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat kehittyä asian­tuntija- tai esimies­teh­täviin. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa suori­tettu ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joten opiskelu onnistuu työn ohessa. Sinun pohja­kou­lu­tuksesi ja tutkinnon jälkeinen työko­ke­muksesi vaikut­tavat hakukel­poi­suuteen.

Yrityk­selle YAMK-tutkintoa suorittava työntekijä on pätevöityjä, joka pystyy opinnoissaan kehit­tämään omaa työtään ja asian­tun­ti­juuttaan. YAMK-opintoihin kannattaa kannustaa!

Koulu­tus­pal­veluja yrityk­sille ja yhteisöille

Tilaus­kou­lu­tukset ja -valmen­nukset yrityk­sille ja yhteisöille

Tarjoamme monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, lisätä työhy­vin­vointia sekä päivittää omaa ja organi­saation osaamista. Tarpee­seesi raken­netut koulu­tukset ja valmen­nukset voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia koulu­tus­ko­ko­nai­suuksia ja kehit­tä­mis­hank­keita tarpeesi mukaan.

Päivitä työelä­mässä tarvit­tavaa osaamistasi

Tarvit­setko päivi­tystä osaami­seesi? Järjes­tämme eri alojen täyden­nys­kou­lu­tuksia jatku­vasti. Tutustu ajankoh­taiseen koulu­tus­tar­jontaan ja ilmoit­taudu mukaan. Koulu­tukset ovat kaikille avoimia.

Kysy lisää Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista

Jatkuvan oppimisen asian­tun­ti­jamme vastaavat kaikkiin kysymyk­siisi. Ollaan yhteydessä!

Tutustu myös

Jatkuvan oppimisen uutiset ja artikkelit

Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin avattu. Laajassa tarjon­nas­samme on paljon… 

Työhy­­vin­­voin­­ti­­kortti-koulutus

Työhy­­vin­­voin­­ti­­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille. Koulutuksen… 

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen…. 

Tuetun työllis­ty­misen koulutus keväällä 2022

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työtehtäviä….