Jatkuva oppi­mi­nen

Ihmisen kokoista oppi­mista Kare­liasta. Oppi­mi­nen on elämän mittai­nen matka ja siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yhdelle sopii jous­tava opis­kelu avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa pieninä pala­sina, toinen valit­see YAMK-tutkin­non ja kolmas vahvis­taa osaa­mis­taan täyden­nys­kou­lu­tuk­sella.

Työnan­ta­jille tarjoamme moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia päivit­tää henki­lös­tönsä osaa­mista sekä lisätä hyvin­voin­tia työssä. Osaa­mi­sen uudis­ta­mi­nen on inves­tointi yrityk­sesi menes­tyk­seen ja kilpailukykyyn. 

Päivitä osaa­mis­tasi työurasi eri vaiheissa

Avoin AMK

Valitse avoi­mesta AMK:sta sinulle sopivat opinnot ja ilmoit­taudu mukaan!

Asian­tun­ti­juutta ammattilaiselle

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neille, jotka halua­vat kehit­tyä asian­tun­tija- tai esimiestehtäviin.

Tutkinto-opis­ke­lusta kiinnostuneelle

Tähtää AMK- tai YAMK-tutkin­toon: Aloita opis­kelu polkuo­pin­toina.

Erikois­tu­mi­sesta kiinnostuneelle

Mielessä amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen tai täyden­tävä erikois­osaa­mi­nen? Hae erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­siin

Työn­ha­ki­jalle

Työl­lis­ty­mi­nen mielessä? Kehitä ja yllä­pidä amma­til­lista osaa­mis­tasi ja luo oma urapol­kusi työvoi­ma­kou-lutuk­sessa.

Varaa maksu­ton henki­lö­koh­tai­nen ohjausaika Kare­lian asian­tun­ti­joilta opin­to­jesi suunnitteluun.

Vahvista henki­lös­tösi osaamista

Yrityk­sille ja yhteistöille

Räätä­löi­dyt tilaus­kou­lu­tuk­set ja valmen­nuk­set voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sia tai laajem­pia koko­nai­suuk­sia tarpeesi mukaan.

Yrityk­sille ja ammattilaisille

Täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sesi tai yhtei­sösi menes­tyk­seen. Täyden­tä­vää osaa­mista ammattilaisille.

Työnan­ta­jille

Hyödynnä avoimen AMK:n opin­to­tar­jon­taa osana henki­lös­tön osaa­mi­sen kehittämistä.


Olemme jatku­van oppi­mi­sen asian­tun­ti­joita – Ota meihin yhteyttä!

Löydä juuri sinulle tai yrityk­sel­lesi sopiva koulu­tus tai palvelu. Ota yhteyttä Kare­lian jatku­van oppi­mi­sen asian­tun­ti­joi­hin ja kysy lisää. 

Mervi Lätti
Avoimen amk:n opinnot

Mervi Lätti
erikois­suun­nit­te­lija
mervi.latti(at)karelia.fi
p. 050 563 2188

Harri Mikkonen
Koulu­tuk­set työelämälle

Harri Mikko­nen
palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
p. 050 502 0402

Jatku­van oppi­mi­sen kehittäminen

Pälvi Malinen
Jatku­van oppi­mi­sen pääl­likkö
palvi.malinen(at)karelia.fi
p. 050 479 3310

Koulu­tuk­set työelämälle

Anne Prepula
palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula(at)karelia.fi
p. 050 311 9167


Jatku­vaa oppi­mista ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhteistyöllä

Tiesitkö, että ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat verkos­toi­tu­neet yhdeksi palve­lu­toi­mi­joi­den verkos­toksi. JATKUMO-verkosto etsii ratkai­suja työelä­män osaa­mis­haas­tei­siin. Hyödynnä mahdol­li­suus ja ota yhteyttä oman alueesi ammat­ti­kor­kea­kou­luun. Verkos­tona olemme enemmän, olivatpa haas­teesi pieniä tai suuria. Verkos­to­yh­teis­työtä Kare­liassa koor­di­noi Anne Prepula. Katso yhteys­tie­dot Jatku­van oppi­mi­sen asian­tun­ti­joi­den kuvauksesta. 

Jatkumo oli 10 suoma­lai­sen ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­nen hanke, jonka tarkoi­tuk­sena oli ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sen palve­lu­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen ja siihen liit­ty­vien toimin­ta­ta­po­jen luomi­nen. Jatkumo-hanketta rahoitti Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ja se toteu­tet­tiin ajalla 1.8.2020-31.7.2023.


Mikro-opin­noilla kilpai­lu­ky­kyä askel kerrallaan

Pysy mukana päivän aiheissa ja nyky­päi­vän työelä­män vaati­muk­sissa sekä kehitä yrityk­sen toimin­taa. Opis­kele työn lomassa lyhyem­missä inspi­raa­tio-opin­noissa tai syvem­missä koko­nai­suuk­sissa muutos­ky­vyk­kyy­den, vihreän siir­ty­män ja digi­ta­li­saa­tion teemoissa.

Opin­to­tar­jonta koostuu kuun­nel­ta­vista podcas­teista, webi­naa­reista tai yrityk­sille suun­na­tuista mikro-opin­noista, joita ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat tuot­ta­neet erityi­sesti työn lomassa tapah­tu­vaan opis­ke­luun ja amma­til­li­seen kehittymiseen. 

Opinnot ovat maksut­to­mia, ja kehi­tetty yritys­ten muutos­ky­vyk­kyys, vihreä siir­tymä ja digi­ta­li­saa­tio -hanke­ko­ko­nai­suu­dessa, joka rahoi­te­taan Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton REACT-EU-rahoi­tuk­sella. Tarjonta on koottu Yritys­ten muutoskumppanina.fi -sivus­tolle. Mukana on 22 ammattikorkeakoulua.


Osaa­mi­nen näky­viin osaamismerkillä

Osaa­mis­merkki eli open badge on digi­taa­li­nen tapa tunnis­taa ja tunnus­taa sekä tehdä näky­väksi merkin saajan osaa­mista. Avoi­muus ja järjes­tel­mä­riip­pu­mat­to­muus mahdol­lis­ta­vat merk­kien keräi­lyn eri lähteistä ja näiden julkai­se­mi­sen eri palve­luissa. Lue lisää osaa­mis­merk­kien vastaa­not­ta­mi­sesta Kareliassa.


Video: ammat­ti­lai­sesta asian­tun­ti­jaksi – ylempi ammattikorkeakoulututkinto