Jatkuva oppiminen

Ihmisen kokoista oppimista Kareliasta. Oppiminen on elämän mittainen matka ja siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yhdelle sopii joustava opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa pieninä palasina, toinen valitsee YAMK-tutkinnon ja kolmas täydentää osaamistaan erikoistumiskoulutuksella.

Valitse avoimesta AMK:sta sinulle sopivat opinnot

Avoimen AMK:n syksyn 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut. 

Löydä sinulle sopiva koulutus ja tule mukaan!

Mitä avoin amk tarjoaa?
Mahdol­li­suuden suorittaa yksit­täisiä opinto­jaksoja tai isompia osaamis­ko­ko­nai­suuksia,
Opinnot pääosin verkko-opintoja, joten opiskelu on joustavaa ja paikasta riippu­mat­tonta,
Eri toimia­lojen opinto­jaksoja ja yleisiä kaikille aloille soivia opintoja,
Opiskelu- ja uratai­toihin liittyviä opinto­jaksoja
amk- ja yamk-tutkin­toihin sisäl­tyviä opinto­jaksoja.

Miksi opiske­lemaan?
Mahdol­lisuus täydentää ja vahvistaa työelä­mässä tarvit­tavaa osaamista ja ammat­ti­taitoa,
Mahdol­lisuus lisätä yleis­si­vis­tystä itseä kiinnos­ta­vissa asioissa ja teemoissa,
Mahdol­lisuus tutustua amk-opintoihin ja opiskeluun,
Mahdol­listaa tutkin­to­ta­voit­teisen opiskelun ja joustavan hakureitin tutkinto-opintoihin.

Karelian avoimen AMK:n opinnot tarjoavat työnan­ta­jille joustavan tavan henki­löstön osaamisen kehittämiseen

Tarjoa henki­lös­töllesi mahdol­lisuus suorittaa yrityksen maksamana avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja ja kannusta näin henki­lös­töäsi kehit­tämään osaamistaan.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun monipuo­linen tarjonta vastaa kehit­ty­misen ja uudis­tu­misen tarpeeseen työuran eri vaiheissa. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta.

Yksit­täisen opinto­jakson hinta on 10 euroa/opintopiste. Esimer­kiksi 5 opinto­pisteen opinto maksaa 5 x 10 euroa eli 50 euroa. 

Yleistä tietoa avoimessa amk:ssa opiske­lusta. Opinto­tar­jonta ja hakuai­ka­taulut. Mahdol­lisuus varata henki­lö­koh­tainen ohjausaika Karelian asiantuntijoilta.

Lisätietoja opinnoista: Erikois­suun­nit­telija Mervi Lätti, [email protected].


Opintoja juuri sinulle

Asian­tun­ti­juutta ammattilaisille

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat kehittyä asian­tuntija- tai esimiestehtäviin.

Työnha­ki­jalle

Työllis­ty­minen mielessä? Kehitä ja ylläpidä ammatil­lista osaamistasi ja luo oma urapolkusi työvoi­ma­kou­lu­tuk­sessa.

Tutkinto-opiske­lusta kiinnostuneelle

Tähtää AMK- tai YAMK-tutkintoon: Aloita opiskelu polkuo­pin­toina.

Erikois­tu­mi­sesta kiinnostuneelle

Mielessä ammatil­linen kehit­ty­minen tai täydentävä erikois­osaa­minen? Hae erikois­tu­mis­kou­lu­tuksiin

Maahan­muut­ta­jalle

Hanki taidot ja osaaminen korkea­kou­lussa opiskelua varten valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa.

Avoin AMK

Valitse avoimesta AMK:sta sinulle sopivat opinnot ja ilmoit­taudu mukaan!

Yrityk­sille ja yhteistöille

Räätä­löidyt tilaus­kou­lu­tukset ja valmen­nukset voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia kokonai­suuksia tarpeesi mukaan.

Yrityk­sille ja ammattilaisille

Täyden­nys­kou­lu­tusta yrityksesi tai yhteisösi menes­tykseen. Täyden­tävää osaamista ammattilaisille.


Mikro-opinnoilla kilpai­lu­kykyä askel kerrallaan

Pysy mukana päivän aiheissa ja nykypäivän työelämän vaati­muk­sissa sekä kehitä yrityksen toimintaa. Opiskele työn lomassa lyhyem­missä inspi­raatio-opinnoissa tai syvem­missä kokonai­suuk­sissa muutos­ky­vyk­kyyden, vihreän siirtymän ja digita­li­saation teemoissa.

Opinto­tar­jonta koostuu kuunnel­ta­vista podcas­teista, webinaa­reista tai yrityk­sille suunna­tuista mikro-opinnoista, joita ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tuottaneet erityi­sesti työn lomassa tapah­tuvaan opiskeluun ja ammatil­liseen kehittymiseen. 

Opinnot ovat maksut­tomia, ja kehitetty yritysten muutos­ky­vykkyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio -hanke­ko­ko­nai­suu­dessa, joka rahoi­tetaan Euroopan sosiaa­li­ra­haston REACT-EU-rahoi­tuk­sella. Tarjonta on koottu Yritysten muutoskumppanina.fi -sivus­tolle. Mukana on 22 ammattikorkeakoulua.


Olemme jatkuvan oppimisen asian­tun­ti­joita – Ota meihin yhteyttä!

Löydä juuri sinulle tai yrityk­sellesi sopiva koulutus tai palvelu. Ota yhteyttä Karelian jatkuvan oppimisen asian­tun­ti­joihin ja kysy lisää. 

Mervi Lätti
Avoimen amk:n opinnot

Mervi Lätti
erikois­suun­nit­telija
mervi.latti(at)karelia.fi
p. 050 563 2188

Harri Mikkonen
Koulu­tukset työelämälle

Harri Mikkonen
palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen(at)karelia.fi
p. 050 502 0402

Jatkuvan oppimisen kehittäminen

Pälvi Malinen
Jatkuvan oppimisen päällikkö
palvi.malinen(at)karelia.fi
p. 050 479 3310

Kirsi Autio
Koulu­tukset maahanmuuttajille

Kirsi Autio
lehtori
kirsi.autio(at)karelia.fi
p. 050 467 9219

Anne Prepula
Koulu­tukset työelämälle

Anne Prepula
palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula(at)karelia.fi
p. 050 311 9167

Urapalvelut
Uraval­men­nukset, työ- ja harjoit­te­lu­paikat, rekrytapahtumat

urapalvelut(at)karelia.fi


Osaaminen näkyviin osaamismerkillä

Osaamis­merkki eli open badge on digitaa­linen tapa tunnistaa ja tunnustaa sekä tehdä näkyväksi merkin saajan osaamista. Avoimuus ja järjes­tel­mä­riip­pu­mat­tomuus mahdol­lis­tavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja näiden julkai­se­misen eri palve­luissa. Lue lisää osaamis­merkkien luomi­sesta sekä vastaa­not­ta­mi­sesta Kareliassa.


Video: ammat­ti­lai­sesta asian­tun­ti­jaksi – ylempi ammattikorkeakoulututkinto