Täy­den­nys­kou­lu­tus

Päi­vi­tä tie­to­si täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la

Jär­jes­täm­me täy­den­nys­kou­lu­tus­ta yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löil­le. Yri­tys­kou­lu­tuk­set voi­vat sisäl­tää lyhyi­tä hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sia tai laa­jem­pia kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ja kehit­tä­mis­hank­kei­ta tar­peen mukaan. Täy­den­nys­kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa hyö­dyn­näm­me asian­tun­ti­joi­dem­me monia­lais­ta osaa­mis­ta sekä pit­kä­ai­kai­sia työ­elä­mäyh­teyk­siä.

Tar­joam­me kou­lu­tuk­sia sekä val­mii­na koko­nai­suuk­si­na ennal­ta mää­rät­tyi­nä ajan­koh­ti­na että rää­tä­löi­tyi­nä tilaus­kou­lu­tuk­si­na toi­vei­de­si mukai­ses­ti.

Ajan­koh­tai­nen täy­den­nys­kou­lu­tus­tar­jon­ta

Tutus­tu ajan­koh­tai­seen kou­lu­tus­tar­jon­taam­me ja ilmoit­tau­du mukaan.

Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set

Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työ­elä­mäs­sä toi­mi­vil­le suun­nat­tu­ja amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä ja eri­kois­tu­mis­ta edis­tä­viä pit­kä­kes­toi­sia kou­lu­tuk­sia. Ne on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le tai vas­taa­van osaa­mi­sen saa­vut­ta­neil­le. Opin­to­jen laa­juus on vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä ja opin­not voi suo­rit­taa työn ohes­sa. 

Lue lisää ja tutus­tu haus­sa ole­viin kou­lu­tuk­siin

Rää­tä­löi­dyt tilaus­kou­lu­tuk­set

Ker­ro meil­le kou­lu­tus­tar­pee­si, niin rää­tä­löim­me sopi­van kou­lu­tus­pa­ke­tin tar­pee­si mukaan.
Lue lisää ja kat­so esi­merk­ke­jä eri aihe­pii­rien kou­lu­tuk­sis­ta.

Kou­lu­tus­ten tuki

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus tukee osaa kou­lu­tuk­sis­tam­me. Oma mak­suo­suu­te­si on pie­nim­mil­lään vain 30 % kus­tan­nuk­sis­ta.
Lue lisää ja hyö­dyn­nä kou­lu­tus­ten talou­del­li­nen tuki.

Yhteys­tie­dot

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut@karelia.fi