Täyden­nys­kou­lu­tus

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksi­tyis­hen­ki­löille moni­puo­li­sia mahdol­li­suuk­sia koulut­tau­tua, päivit­tää omaa ja orga­ni­saa­tion osaa­mista sekä lisätä hyvin­voin­tia työssä ja vapaa-ajalla. Tutustu koulu­tuk­siin ja ilmoit­taudu mukaan!

Tulossa keväällä 2024

Basic Body Aware­ness Terapia – BBAT I

Basic Body Aware­ness -terapia on psyko­fyy­si­nen fysio­te­ra­peut­ti­nen lähes­ty­mis­tapa, jolla pyri­tään edesaut­ta­maan ihmis­ten terveyttä edis­tä­vien voima­va­ro­jen käyt­töön­ot­toa. BBAT I on ensim­mäi­nen osa isompaa koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka johtaa BBAT-fysio­ter­peut­ti­tut­kin­toon. BBAT I-koulu­tus on suun­nattu fysio­te­ra­peu­teille.
Koulut­taja: Kirsti Niskala, BBAT opet­taja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer
Koulu­tusaika: maanan­tai 27.5. – lauan­tai 1.6.2024
Lue lisää Huom! Ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa on jatkettu. Muutama paikka on jäljellä peruu­tus­ten vuoksi. Ilmoit­taudu ti 21.5.2024 mennessä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova.

BARS – MQE Body Aware­ness Rating Scale – Movemet Quality and Experience

Syvennä osaa­mis­tasi BBAT-koulu­tus­ko­ko­nai­suu­den kolman­nessa osiossa! BARS – MQE on BBAT tera­pian hieno­va­rai­nen asia­kasta kunnioit­tava arvioin­ti­me­ne­telmä ihmisen liik­keen laadusta. BARS – MQE -koulu­tus on kolmas osa isompaa BBAT -koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka johtaa BBAT -fysio­te­ra­peut­ti­tut­kin­toon. Tässä koulu­tuk­sessa opit tietoja, taitoja ja valmiuk­sia hyödyn­tää BARS – MQE -arvioin­tia tutki­mus­me­to­dina klii­ni­sessä, ennal­taeh­käi­se­vässä ja terveyttä edis­tä­vässä fysio­te­ra­piassa. Koulu­tus on suun­nattu fysio­te­ra­peu­teille, jotka ovat suorit­ta­neet BBAT I ja BBAT II -osat.
Koulut­taja: Kirsti Niskala, BBAT opet­taja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer
Koulu­tusaika: sunnun­tai 2.6. klo 16.00 ja keski­viikko 5.6.2024 klo 14.00
Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan 6.5.2024 mennessä

Tulossa syksyllä 2024

Polven kuntou­tus ja tera­peut­ti­nen harjoittelu

Tässä koulu­tuk­sessa saat katta­van osaa­mi­sen (1,5 opin­to­pis­tettä) polven kuntou­tuk­sesta ja tera­peut­ti­sesta harjoit­te­lusta Marko Grön­hol­min asian­tun­te­vassa ohjauk­sessa. Koulu­tuk­sessa pereh­dy­tään polvi­vam­man jälkei­seen fysio­te­ra­pi­aan ja taval­li­sim­pien tähys­tys­ki­rur­gis­ten polvi­leik­kaus­ten posto­pe­ra­tii­vi­siin fysio­te­ra­pia­pro­ses­sei­hin, niiden sisäl­töön ja tavoit­tei­siin, fysio­te­ra­pian toteu­tuk­seen sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sen, yksi­löl­li­sen harjoit­te­luoh­jel­man raken­ta­mi­seen.
Koulu­tusaika: to 19.9. klo 9.00-16.00 ja pe 20.9. klo 8.00-15.00
Koulut­taja: Marko Grön­holm
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 30.8.2024 mennessä.

Faskia­ma­ni­pu­laa­tio Stecco osa 1

Faskia­ma­ni­pu­laa­tio-mene­tel­mässä huomio kohdis­tuu lihas­ten, syvän faskian ja sen osate­ki­jöi­den väli­seen toimin­nal­li­seen suhtee­seen. Faskia­ma­ni­pu­laa­tio Stecco koulu­tuk­sen osa 1 koulu­tus syksy­läl Joensuussa!Koulutuksen kohde­ryh­mänä on fysio­te­ra­peu­tit. Koulu­tuk­sen laajuus on 2,5 opin­to­pis­tettä. Koulu­tusaika: 3.10. – 9.11.2024
Koulut­taja: Tiina Lahti­nen-Suopanki
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan pe 12.9.2024 mennessä.

Fysio­te­ra­peu­tin lantion­pohja iltakoulu

Tule kerta­maan ja oppi­maan uutta lantion­poh­jan toimin­ta­häi­riöi­den tunnis­ta­mi­sesta ja huomioi­mi­sesta osana muuta fysio­te­ra­piaa Kare­lian ilta­kou­luun! Ilta­kou­lussa pääset oppi­maan lantion­poh­jan toimin­nan arvioi­mista ja perus­har­joit­teita, joita voit hyödyn­tää osana muuta fysio­te­ra­piaa.
Koulu­tusaika: 12.-13.11.2024 klo 16.30-19.00
Koulut­taja: Maiju Issa­kai­nen TtM, ft, lantion­poh­jan erikois,. seksu­aa­li­neu­voja ja lehtori Karelia AMK
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 1.11.2024 mennessä.

Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­otto

Tarvit­setko kertausta tai harjoi­tusta veri­näyt­tee­not­ta­mi­sesta? Ilmoit­taudu mukaan syksyllä alka­vaan koulu­tuk­seen! Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lu­tuk­sen tavoit­teena on laadu­kas näyt­teen­ot­toja luotet­ta­vat labo­ra­to­rio­tut­ki­mus­tu­lok­set. Koulu­tuk­sen laajuus on 12 h, josta käytän­nön harjoi­tuk­sia 8 tuntia ja teoriaa 4 tuntia. Koulu­tuk­sen teoria opis­kel­laan pääosin itse­näi­sesti verkossa Kare­lian Mood­lessa.
Koulut­taja: lehtori Satu Martis­kai­nen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Seuraava koulu­tus: syksy 2024

Nonstop -koulu­tuk­sia

Puu- ja vähä­hii­li­nen rakentaminen 

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusa­lan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­mi­seen, tieto­mal­lin­ta­mi­seen, raken­nus­ten ja raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen­hal­lin­taan sekä raken­nut­ta­mi­seen. Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen osa-alueessa pereh­dy­tään raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin ja siihen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on laajen­taa nykyi­sen insi­nöö­ri­kun­nan osaa­mista ja valmiuk­sia muut­tu­van maan­käyttö- ja raken­nus­lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Opinnot toteu­te­taan koko­naan verkko-opin­toina, joita voit suorit­taa itse­näi­sesti oman aika­tau­lusi mukaan. Osa opin­to­jak­soista toteu­te­taan nonstop-opin­toina, jolloin voit ilmoit­tau­tua ja aloit­taa opinnot jous­ta­vasti.
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan (nonstop)

Tulossa keväällä 2025

Senso­ri­sen inte­graa­tion perus­teet A-osa, johdanto, 1 op

Opi ymmär­tä­mään aisti­tie­don käsit­te­lyn vaiku­tusta lapsen normaa­liin kehi­tyk­seen – Miksi arjen normaa­lit rutii­nit eivät suju lapselta kuten ikäi­sil­tään ja oppi­mi­nen on työlästä? Lapsi on jatku­vasti liik­keessä tai vetäy­tyy.
Lapsi ei osaa leikkiä itsek­seen eikä ikäis­tensä kanssa -ei halua raken­taa pala­pe­lejä, askar­rella tai piirtää.
Koulu­tus järjes­te­tään yhteis­työssä Sity Ry:n kanssa. Koulut­ta­jina toimi­vat Ulla Niuta­nen, Erikois­toi­min­ta­te­ra­peutti, FM, Väitös­kir­ja­tut­kija ja Paula Mutanen, Toimin­ta­te­ra­peutti (AMK)
Koulu­tusaika: 16.1.-17.1.2025
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 20.12.2024 mennessä. 

Voima­har­joit­te­lun perus­teet fysioterapeuteille 

Harjoit­te­lun ohjaa­mi­nen on keskeistä fysio­te­ra­piassa ja voima- sekä kestä­vyys­har­joit­telu ovat tärkeä osa vaikut­ta­vaa fysio­te­ra­piaa. Tässä koulu­tuk­sessa pääset syven­tä­mään osaa­mis­tasi voima- ja kestä­vyys­har­joit­te­lusta Tuomas Rytkö­sen asian­tun­te­vassa ohjauk­sessa.
Koulut­taja: Tuomas Rytkö­nen, (LitM), fysiik­ka­val­men­taja
Koulu­tusaika: 21.-22.1.2025
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan perjan­tai 20.12.2024 mennessä.

Psyko­fyy­si­sen fysio­te­ra­pian täyden­nys­kou­lu­tus 20 op

Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edis­te­tään asiak­kaan koko­nais­val­taista toimin­ta­ky­kyä huomioi­den kehon ja mielen keski­näi­nen vuoro­vai­ku­tus. Psyko­fyy­si­sen fysio­te­ra­pian täyden­nys­kou­lu­tuk­sen tavoit­teena on antaa valmiu­det psyko­fyy­si­sen fysio­te­ra­pian toteut­ta­mi­seen asia­kas­läh­töi­sesti tutkit­tuun tietoon perus­tuen. Psyko­fyy­si­sen fysio­te­ra­pian täyden­nys­kou­lu­tus on kohden­nettu henki­löille, joilla on fysio­te­ra­peu­tin tutkinto ja vähin­tään kahden vuoden työko­ke­mus fysio­te­ra­peu­tin työstä. Opin­to­jen suorit­ta­mi­sesta anne­taan todis­tus. Koulu­tusaika: 15.3.2025 – 6.2.2026
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja hae mukaan 29.11.2024 mennessä.

Sinua saattaa kiinnostaa

Tiesitkö, että osaan täyden­nys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!
Voit täyden­tää osaa­mis­tasi jous­ta­vasti Kare­lian Avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tutustu Avoimen AMK:n tarjontaan.

Lisä­tie­toja

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
p. 050 311 9167