Täyden­nys­kou­lutus

Ajankoh­taiset koulutukset

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, päivittää omaa ja organi­saation osaamista sekä lisätä hyvin­vointia työssä ja vapaa-ajalla. Tutustu koulu­tuksiin ja ilmoit­taudu mukaan! 

Tulossa syksyllä!

Moderni alasel­kä­kivun tutki­minen ja hoito

Tässä koulu­tuk­sessa pääset päivit­tämään osaamistasi alasel­kä­kivun tutki­mi­sesta ja hoidosta pohjautuen tutkittuun tietoon. Koulu­tuk­sessa saat selkeän kuvan yleisim­mistä spesi­feistä ja epäspe­si­feistä syistä selkä­ki­vulle ja biopsy­ko­si­aa­li­sesta kokonai­suu­desta. Saat lisäksi keinoja toteuttaa yksilöl­li­sesti asiakaan tarpeet huomioivaa terapiaa.

Koulut­tajana: Mikko Lausmaa, ft OMT, TULE fysio­te­rapian erikois­asian­tuntija, väitös­kir­ja­tutkija.
Koulu­tusaika: 31.10. – 1.11.2023.
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.10.2023 klo 16.00 mennessä. 

Olkapään kuntoutus ja terapeut­tinen harjoittelu

Tule oppimaan olkapään kuntou­tuk­sesta fysio­te­ra­peutti Marko Grönholmin johdolla!
Koulu­tuk­sessa perehdyt olkapää­vamman jälkeiseen fysio­te­ra­piaan ja kertaat olkapään ja hartia­renkaan biome­ka­niikkaa ja kudosten parane­mis­pro­sessia. Pääpaino tässä koulu­tuk­sessa on käytännön tekemi­sessä ja terapeut­tisen harjoit­telun sovel­luk­sista. Koulu­tuksen opit ja sisältö ovat hyvin sovel­let­ta­vissa myös muihin olkapään alueen kuntou­tus­pro­ses­seihin mukaan lukien vähitellen kipey­tynyt olkapää.

Kouluttaja: Marko Grönholm, fysio­te­ra­peutti
Koulu­tusaika: 30.11. – 1.12.2023
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 17.11.2023 klo 16.00 mennessä.

Laski­mo­ve­ri­näyt­teenotto

Tarvit­setko kertausta tai harjoi­tusta verinäyt­tee­not­ta­mi­sesta? Ilmoit­taudu mukaan syksyllä alkavaan koulu­tukseen! Laski­mo­ve­ri­näyt­teen­ot­to­kou­lu­tuksen tavoit­teena on laadukas näytteen­ottoja luotet­tavat labora­to­rio­tut­ki­mus­tu­lokset.
Koulu­tuksen laajuus on 12 h, josta käytännön harjoi­tuksia 8 tuntia ja teoriaa 4 tuntia. Koulu­tuksen teoria opiskellaan pääosin itsenäi­sesti verkossa Karelian Moodlessa. Lähipäivinä kerrataan teoriaa ja harjoi­tellaan pistä­mistä.
Koulu­tusaika: ke 25.10. ja ma 30.10. klo 12.30-15.30
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan ma 16.10.2023 mennessä.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälineet

Toimin­ta­vä­li­ne­kou­lutus on kehitys­vam­maisten Tukiliiton Malikkeen toimin­nan­mu­kainen.
Koulu­tuksen tarkoi­tuksena on lisätä haavoit­tu­vassa asemassa olevien luonto­liik­ku­misen mahdol­li­suuksia koulut­ta­malla eri alojen henki­lö­kuntaa ja vapaa­eh­toisia toimin­ta­vä­li­neiden käyttä­miseen liitty­vissä asioissa.
Koulu­tusaika: Tulossa keväälle 2024

Fysio­te­ra­peutin iltakoulut keväällä 2024

Tule kertaamaan ja oppimaan uutta alaselkä- ja niska­ki­puisen fysio­te­ra­piasta Karelian iltakouluun.
Kouluttaja: Noora Silven­noinen TtM, ft OMT, työft, opettaja Karelia AMK
Lue lisää iltakou­luista ja ilmoit­taudu mukaan 

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen 

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukai­sesti. Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa itsenäi­sesti oman aikataulusi mukaan. Osa opinto­jak­soista toteu­tetaan nonstop-opintoina, jolloin voit ilmoit­tautua ja aloittaa opinnot jousta­vasti.
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan

Lean Six Sigma Green Belt

Pätevöidy laadun ja toiminnan paran­ta­misen asian­tun­ti­jaksi! Käytän­nön­lä­hei­sessä Green Belt -koulu­tuk­sessa opit toteut­tamaan Lean Six Sigma -paran­nus­pro­jekteja omassa työor­ga­ni­saa­tiossasi. Koulutus on kansain­vä­lisen ASG:n ja ISO 13053 -standardin mukainen (Green Belt). Koulu­tuk­sessa otat haltuun keskeiset Lean Six Sigma -menetelmät ja työkalut. Opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakas­ko­ke­musta. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu toimin­ta­pro­sessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla.
Koulu­tusaika: 25.10.2023 – 22.5.2024.
Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.10.2023 mennessä.

Tuettu työllis­ty­minen

Toimitko työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa ja haluaisit kehittää osaamistasi tuetussa työllis­tä­mi­sessä? Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä. Kareliassa alkaa keväällä 2024 tuetun työllis­ty­misen koulu­tus­ko­ko­naisuus (20 op), jossa saat vankan osaamis­pe­rustan ammat­ti­laisena ja asian­tun­tijana.
Koulu­tusaika: 4.1.-8.12.2024.
Lue lisää Tuetun työllis­tä­misen koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 22.12.2023 mennessä.

Tuettu työllis­ty­minen ja työllis­ty­mis­pal­ve­lujen johtaminen 

Toimitko lähie­si­hen­kilönä, päällikkönä tai vastaavana työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa? Tässä koulu­tuk­sessa (10 op) saat valmiuksia kehittää ja johtaa laaduk­kaita asiakas­läh­töisiä työllis­ty­mis­pal­ve­luita sekä valmiuksia tukea valmen­nus­työtä tekeviä työnte­ki­jöitä tuetun työllis­ty­misen työta­vassa ja tehtä­vissä.
Koulu­tusaika: 4.1.-22.5.2024.
Lue lisää Tuettu työllis­ty­minen ja työllis­ty­mis­pal­ve­lujen johta­minen -koulu­tuk­sesta
Ilmoit­taudu mukaan 22.12.2023 mennessä

Muisti­asian­tun­ti­juuden täydennyskoulutus

Sote-ammat­ti­lainen! Kohtaatko työssäsi muisti­sai­rauteen sairas­tu­neita ja heidän lähei­siään? Oletko kiinnos­tunut muisti­työstä ja sen kehit­tä­mi­sestä? Vai kaipaako muistio­saa­misesi kenties kehit­tä­mistä tai täydentämistä?Jos vastasit kyllä, toivo­tamme sinut lämpi­mästi terve­tul­leeksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Muisti­asian­tun­ti­juuden 15 opinto­pisteen laajuisiin täyden­täviin opintoihin! 

Lisätietoja tulossa pian!

Tiesitkö, että osaan täyden­nys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!
Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjoamiin koulutuksiin.