Täyden­nys­kou­lutus

Ajankoh­taiset koulutukset

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, päivittää omaa ja organi­saation osaamista sekä lisätä hyvin­vointia työssä ja vapaa-ajalla.

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täydennyskoulutus

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Opintojen tavoit­teena on, että osaat toteuttaa psyko­fyy­sistä fysio­te­rapiaa asiakas­läh­töi­sesti tutkittuun tietoon perustuen. Psyko­fyy­si­sillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta.
Vaati­muksena koulu­tukseen hakemiseen on 2 vuoden työko­kemus fysio­te­ra­peutin työstä ja/tai toimi­minen psykiatrian työteh­tä­vissä. Lisäksi valin­nassa paino­tetaan motivaa­tiota ja voima­varoja koulu­tuksen suorit­ta­mi­selle.

Koulu­tusaika 21.1.2023 – 29.2.2024. Hakuaika päättyy 30.12.2022 klo 16.00.
Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Lue lisää psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian koulutuksesta

Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lutus

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteis­työtä.
Koulu­tusaika:

ti 24.1.2023 klo 9.00-12.30 etäkou­lutus
to 26.1.2023 klo 12.00-15.30 lähikoulutus

Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 13.1.2023 klo 16.00 mennessä.

Moderni alasel­kä­kivun tutki­minen ja hoito

Tässä koulu­tuk­sessa pääset päivit­tämään osaamistasi alasel­kä­kivun tutki­mi­sesta ja hoidosta pohjautuen tutkittuun tietoon. Koulu­tuk­sessa saat selkeän kuvan yleisim­mistä spesi­feistä ja epäspe­si­feistä syistä selkä­ki­vulle ja biopsy­ko­si­aa­li­sesta kokonai­suu­desta. Saat lisäksi keinoja toteuttaa yksilöl­li­sesti asiakaan tarpeet huomioivaa terapiaa.

Koulut­tajana toimii Mikko Lausmaa, ft OMT, TULE fysio­te­rapian erikois­asian­tuntija, väitös­kir­ja­tutkija.
Koulu­tusaika: 28.2. – 1.3.2023 klo 8.15-16.15

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu 5.2.2023 klo 16 mennessä.

Kinetic Control -kertauspäivät

Koulu­tuk­sessa kertaat Kinetic Control -menetelmän mukaista liike­kont­rollin tutki­mista ja ohjaa­mista niska-olkapää sekä lonkka-alaselkä alueella. Osallis­tu­mis­vaa­ti­muksena on, että olet suorit­tanut Kinetic Control -koulu­tukset niska-olkapää-lanne­selkä-lonkka uuden tai vanhan muotoisena. Ota aiemmat omat kurssi­ma­te­ri­aalit mukaan!

Koulut­tajana toimii Kari Niemi, fysio­te­ra­peutti OMT, Kinetic Control kouluttaja.
Koulu­tusaika: 17. – 18.3.2023, klo 9.00-16.30

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu 3.3.2023 klo 16 mennessä.

Biopsy­ko­so­si­aa­linen lähes­ty­mistapa ja psyko­lo­gi­sesti infor­moitu kuntoutus tuki- ja liikun­taelin vaivoissa

Tuki- ja liikun­tae­lin­vaivat ovat tunnis­tettu biopsy­ko­so­si­aa­li­seksi ilmiöksi, jolloin niitä hoita­valla ammat­ti­lai­sella tulee olla tieto ja taito vaikuttaa näihin eri tekijöihin. Psyko­so­si­aa­listen tekijöiden (kuten liikku­misen pelko, luotto vaivan paran­tu­miseen ja katastro­fi­saatio) vaikutus kivun pitkit­ty­mi­selle on merkittävä. Lisäksi ne voivat estää tavan­omaisen kuntou­tuksen toimi­vuuden. Koulu­tuk­sessa saat keinoja psyko­so­si­aa­li­sisten tekijöiden tunnis­ta­miseen sekä yksilöl­lisen psyko­lo­gi­sesti orien­toi­tuneen kuntou­tuksen suunnit­teluun.

Koulut­tajana toimii Mikko Lausmaa, ft OMT, TULE fysio­te­rapian erikois­asian­tuntija, väitös­kir­ja­tutkija.
Koulu­tusaika: 5. – 6.9.2023, klo 8.15-16.15

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 11.8.2023 klo 16 mennessä.

Lääke­kou­lutus fysioterapeuteille

Lääke­kou­lutus on suunnattu fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­teille vahvis­tamaan ja täyden­tämään lääke­hoidon osaamista. Koulu­tuk­sessa käydään läpi perusteet lääke­ai­neiden vaiku­tus­me­ka­nis­meista, käsikaup­pa­lääk­keiden käytöstä sekä ravinnon merki­tyk­sestä tuleh­dusta vähen­tävänä tekijänä. Koulutus järjes­tetään lähikou­lu­tuksena Joensuussa.

Kouluttaja toimii Jani Takatalo, LT, Fysiatri, TtM, ft OMT
Koulu­tusaika: 22.5.2023, klo 8.15-16.15

Lue lisää koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu 1.5.2023 klo 16 mennessä.

Tulossa! Fysio­te­ra­peutin iltakoulut

Oletko vasta­val­mis­tunut, palannut työelämään, vaihtanut hommia tai haluatko varmistaa osaamistasi. Tule kertamaan ja oppimaan uutta alaselkä- ja niska­ki­puisen fysio­te­ra­piasta Karelian iltakouluun! 

Iltakou­lussa pääset kertamaan tutki­mista ja suunnit­te­lemaan hoitoa. Iltakoulu toteutuu kahtena iltana 2 x 2,5 h, joista ensim­mäi­sessä kerrataan tutki­mista ja suunni­tellaan hoitoa. Toisena iltana toteu­tetaan hoitoa mm. terapeut­tisen harjoit­telun ja manuaa­lisen terapian mahdol­li­suuksia alaselkä- ja niska­kivun hoidossa. Iltakou­lussa pääset kysymään – eikä ole olemassa tyhmiä kysymyksiä! 

Lue lisää ja ilmoit­taudu alaselkä iltakouluun 12.3.2023 mennessä ja niskail­ta­kouluun 31.3.2023 mennessä.

Basic Body Awareness Terapia II (BBAT II)

Tässä koulu­tuk­sessa pääset syven­tämään osaamistasi BBAT-menetelmän lähtö­kohtiin, sovel­lus­mah­dol­li­suuksiin, käytäntöön ja teoriaan. Opit haastat­te­lemaan, ohjaamaan ja havain­noimaan BBAT-menetelmää käyttäen. Pääset myös reflek­toimaan kokemuk­siasi kirjoit­ta­malla ja keskustelemalla.

Kouluttaja: Kirsti Niskala, BBAT fysio­te­ra­peutti, BBAT opettaja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer
Koulu­tusaika: 4. – 9.6.2023

Lue lisää koulu­tuk­sesta. Ilmoit­tau­tu­minen avataan helmikuussa.

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukaisesti. 

Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan

Lean Six Sigma Green Belt

Green Belttinä olet avain­hen­kilönä organi­saa­tiosi kehit­tä­mi­sessä. Käytän­nön­lä­heinen Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla. Lean Six Sigma Green Belt-koulu­tuksen käytyäsi opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakas­ko­ke­musta. Koulu­tuksen aikana toteutat oman organi­saa­tiosi kehit­tä­mis­pro­jektin rajatusta ongel­masta. Koulu­tuksen kesto on 8 h/päivä klo 8–16. Yhteensä 10 päivää.

Seuraavan koulu­tuksen ajankohta ilmoi­tetaan myöhemmin keväällä 2023.
Lue lisää Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sesta

Tuetun työllis­ty­misen koulutus

Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä. Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityk­sissä. Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehit­tä­minen. Koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytännön harjoi­tuksia.

Seuraavan koulu­tuksen ajankohta ilmoi­tetaan myöhemmin keväällä 2023.
Lue lisää Tuetun työllis­tä­misen koulutuksesta

Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulutus

Nyt voit Kareliassa suorittaa 5 opinto­pisteen laajuisen Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulu­tuksen. Koulutus on kohden­nettu fysio­te­ra­peu­teille. Faskia on laaja-alainen kudos, joka yhdistää kehon eri osat toimin­nal­li­seksi kokonai­suu­deksi. Faskia­ma­ni­pu­laatio-menetelmä esittelee kokonaisen biome­kaa­nisen mallin, joka auttaa tulkit­semaan faskian osuutta tuki- ja liikun­tae­li­mistöön liitty­vissä toimin­ta­häi­riöissä. Faskia­ma­ni­pu­laa­tiolla® pyritään palaut­tamaan faskia­jär­jes­telmän normaali toiminta.

Koulu­tusaika: 29.9.2022-13.5.2023. Ilmoit­tau­tu­minen avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 11.9.2022- klo 16.00. llmoit­tau­tu­minen koulu­tukseen on päättynyt.

Lue lisää Faskia­ma­ni­pu­laatio Stecco-koulutuksesta

Yhteys­tiedot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

palvelut[at]karelia.fi

>> Tiesitkö, että osaan yritys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!

>> Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjoamiin koulutuksiin.