Ylihuo­mi­sen osaa­mista. Yhdessä.

Syksyn yhteis­haun lisähaku

Haussa ovat Sairaan­hoi­taja (AMK), päivä­to­teu­tus ja Gero­nomi (AMK), monimuotototeutus.

Lue lisää ja hae 6.12.2023 klo 23.59 mennessä

hakeminen

Uuden opis­ke­li­jan opas

Oppaasta löydät opin­to­jesi aloi­tus­tie­dot sekä tietoa opis­ke­lusta Kareliassa.

Siirry Uuden opis­ke­li­jan oppaaseen

Johda yrityk­sesi kestävyyssiirtymää

Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -asian­tun­ti­jana johdat ja tuet kestä­vien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa ja toimit muutos­joh­ta­jana kestävyyssiirtymässä.

Tutustu Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tuk­seen.


Ihmisen kokoista oppimista

Avoimen AMK:n kevään opinnot

Kevään moni­puo­li­nen opin­to­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin on alkanut.

Siirry opin­to­tar­jon­taan!

AMK- tutkin­not

Kare­liassa voit opis­kella amk-tutkin­non seit­se­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuk­sena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkin­not

Voit syven­tää ja laajen­taa osaa­mis­tasi korkea­kou­lu­tut­kin­non suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutus­tua amk- ja yamk-opin­toi­hin, kehit­tää ammat­ti­tai­toasi, täyden­tää osaa­mis­tasi tai tähdätä tutkin­non suorittamiseen.

Työvoima–koulutukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tehtä­vänä on kehit­tää ja yllä­pi­tää amma­til­lista osaa­mista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys–koulutukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille

Erikois­tu­mis-koulu­tuk­set

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työelä­mässä toimi­ville suun­nat­tuja amma­til­lista kehit­ty­mistä edis­tä­viä pitkä­kes­toi­sia koulutuksia. 


Ajan­koh­taista Kareliassa

Uusim­mat artik­ke­lit Pulssi-portaalissa

Tulevia tapah­tu­mia

Karelia sosi­aa­li­sessa mediassa

Kare­lian videoita