Ylihuo­mi­sen osaa­mista. Yhdessä.

Kevään toinen yhteis­haku lähestyy

Tutustu haussa oleviin koulu­tuk­siin ja hake­mi­seen >>

Hae Kare­li­aan -webinaari

Osal­listu yhteis­haun ensim­mäi­senä päivänä 13.3. hakuwe­bi­naa­rin, jossa eri koulu­tuk­siemme ja haki­ja­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­jat esit­te­le­vät koulu­tuk­set ja valintaperusteet.

Katso aika­taulu ja osallistu

Uuden opis­ke­li­jan opas

Oppaasta löydät opin­to­jesi aloi­tus­tie­dot sekä tietoa opis­ke­lusta Kareliassa.

Siirry Uuden opis­ke­li­jan oppaa­seen >>


Ihmisen kokoista oppimista

Avoimen AMK:n kevään opinnot

Kevään moni­puo­li­nen opin­to­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin on alkanut.

Siirry opin­to­tar­jon­taan >>

AMK- tutkin­not

Kare­liassa voit opis­kella amk-tutkin­non seit­se­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuk­sena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkin­not

Voit syven­tää ja laajen­taa osaa­mis­tasi korkea­kou­lu­tut­kin­non suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutus­tua amk- ja yamk-opin­toi­hin, kehit­tää ammat­ti­tai­toasi, täyden­tää osaa­mis­tasi tai tähdätä tutkin­non suorittamiseen.

Työvoima–koulutukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tehtä­vänä on kehit­tää ja yllä­pi­tää amma­til­lista osaa­mista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys–koulutukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set ovat työelä­mässä toimi­ville suun­nat­tuja amma­til­lista kehit­ty­mistä edis­tä­viä pitkä­kes­toi­sia koulutuksia. 


Ratkai­suja ylihuomiseen

Vaikut­ta­vaa TKI-toimintaa

Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa toteu­te­taan tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä opetuk­sessa toimek­sian­to­jen, harjoit­te­lui­den tai opin­näy­te­töi­den muodossa.

Tutustu Kare­lian TKI-toimin­taan >>

Avoin tiede ja tutki­mus Kareliassa

Kare­liassa toteu­te­taan avointa toimin­ta­kult­tuu­ria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaa­mi­nen pyri­tään saamaan näkyväksi.

Lue lisää avoi­mesta tieteestä ja tutki­muk­sesta >>


Ajan­koh­taista Kareliassa

Uusim­mat artik­ke­lit Pulssi-portaalissa

Tulevia tapah­tu­mia

Karelia sosi­aa­li­sessa mediassa