Lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -erillishaku 16.1. – 3.2.2023

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaamisesi hyödyn­netään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti sairaan­hoi­ta­jaksi kehittymisessä.

Uuden opiske­lijan opas

Uuden opiske­lijan oppaasta löydät opintojesi aloitus­tiedot sekä tietoa opiske­lusta Kareliassa.

AMK-tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit syventää ja laajentaa osaamistasi korkea­kou­lu­tut­kinnon suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoima-koulu­tukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys-koulu­tukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille. 

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 

Karelian tapah­tu­ma­ka­lenteri

Karelia somessa