Ylihuo­mi­sen osaa­mista. Yhdessä.

Terve­tu­loa AMK-valin­ta­ko­kee­seen 27.-30.5.2024

Siirry valin­ta­koe­si­vulle >>

Uuden opis­ke­li­jan opas

Oppaasta löydät opin­to­jesi aloi­tus­tie­dot sekä tietoa opis­ke­lusta Kareliassa.

Siirry Uuden opis­ke­li­jan oppaa­seen >>


Ihmisen kokoista oppimista

Avoimen AMK:n kesän opinnot

Kesän opin­to­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin on alkanut.

Siirry opin­to­tar­jon­taan >>

AMK- tutkin­not

Kare­liassa voit opis­kella amk-tutkin­non seit­se­mällä alalla päivä- tai monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkin­not

Syvennä ja laajenna osaa­mis­tasi korkea­kou­lu­tut­kin­non suoritettuasi. 

Avoin AMK

Tutus­tua amk- ja yamk-opin­toi­hin, kehitä ammat­ti­tai­toasi, täydennä osaa­mis­tasi tai tähtää tutkin­non suorittamiseen.

Työvoima–koulutukset

Kehitä ja yllä­pidä amma­til­lista osaa­mis­tasi sekä edistä työllistymistäsi.

Täydennys–koulutukset

Yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­set

Työelä­mässä toimi­ville suun­nat­tuja amma­til­lista kehit­ty­mistä edis­tä­viä pitkä­kes­toi­sia koulutuksia. 


Ratkai­suja ylihuomiseen

Vaikut­ta­vaa TKI-toimintaa

Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa toteu­te­taan tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä opetuk­sen toimek­sian­toina jne.

Tutustu Kare­lian TKI-toimin­taan >>

Avoin tiede ja tutkimus 

Kare­liassa toteu­te­taan avointa toimin­ta­kult­tuu­ria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaa­mi­nen pyri­tään saamaan näkyväksi.

Lue lisää avoi­mesta tieteestä ja tutki­muk­sesta >>


Ajan­koh­taista Kareliassa

Uutisia ja tiedotteita

Uusim­mat artik­ke­lit Pulssi-portaalissa

Tulevia tapah­tu­mia

Karelia sosi­aa­li­sessa mediassa