Tut­ki­mus­lu­vat

Kare­lian hen­ki­lö­kun­taa ja opis­ke­li­joi­ta on ohjeis­tet­tu tut­ki­mus­lu­p­asiois­sa hen­ki­lö­kun­nan int­ras­sa ja opis­ke­li­joi­den Pakki-portaalissa.

Ohjeet tut­ki­mus­lu­van hake­mi­seen Kare­lian ulko­puo­li­sil­le toimijoille

Kaik­kiin Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lua tai sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa kos­ke­viin tie­don luo­vut­ta­mis­ta vaa­ti­viin tut­ki­muk­siin, kehit­tä­mis­hank­kei­siin ja opin­näy­te­töi­hin vaa­di­taan aina kir­jal­li­nen tut­ki­mus­lu­pa. Tut­ki­mus­lu­pa hae­taan kir­jal­li­ses­ti lomak­keel­la, joka sisäl­tää tut­ki­mus­lu­van haki­jaa, tut­ki­mus­ta ja tut­ki­muk­seen tar­vit­ta­via tie­to­ja kos­ke­vat tie­dot. Liit­teek­si edel­ly­te­tään tut­ki­mus­suun­ni­tel­ma. Pyy­det­täes­sä hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta, hake­muk­sen lisäk­si tar­vi­taan myös rekisteriseloste.

Tut­ki­mus­lu­van myön­tä­mi­nen ja tie­to­jen luovuttaminen

Alle­kir­joi­tet­tu tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­mus liit­tei­neen toi­mi­te­taan skan­nat­tu­na säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen opiskelijapalvelut@karelia.fi. Hake­muk­sen käsit­te­ly­ai­ka on noin kak­si (2) viik­koa. Pää­tök­ses­tä ilmoi­te­taan haki­jal­le säh­kö­pos­tit­se hake­muk­ses­sa ilmoi­tet­tuun osoitteeseen.

Hen­ki­lös­tön osal­ta luo­vu­te­taan vain työ­säh­kö­pos­tio­soit­teet (laki yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta työ­elä­mäs­sä (759/2004)) tai kyse­ly orga­ni­soi­daan hen­ki­lös­töint­ran kautta.

Opis­ke­li­joi­den osal­ta luo­vu­te­taan vain nii­den yhteys­tie­dot, jot­ka ovat Opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­män perus­tie­dois­sa anta­neet luvan tie­to­jen­sa luo­vut­ta­mi­seen tut­ki­mus­tar­koi­tuk­seen tai kyse­ly orga­ni­soi­daan opis­ke­li­joi­den Pak­ki-por­taa­lin kaut­ta. Tut­ki­mus­lu­van myön­tä­mi­sen menet­te­ly­ta­paoh­je perus­tuu Tie­to­suo­ja­la­kiin (1050/2018) ja Lakiin viran­omai­sen toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta (621/1999).

Mui­den tut­ki­muk­siin tar­vit­ta­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta sovi­taan tapauskohtaisesti.

Tut­ki­ja sitou­tuu hävit­tä­mään hen­ki­lö­tie­dot tulos­ten jul­kai­se­mi­sen jälkeen.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely

Tut­ki­jan tulee tut­ki­muk­seen liit­ty­väs­sä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä ja suo­jaa­mi­ses­sa sitou­tua nou­dat­ta­maan EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (EU 679/2016) ja voi­mas­sa ole­van kan­sal­li­sen tie­to­suo­ja­lain (1050/2018) määräyksiä.

Lisä­tie­to­ja heki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä ja suo­jaa­mi­ses­ta löy­tyy Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun www-sivuil­ta.

Täs­sä on link­ki, jos­ta löy­ty­vät Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tietosuojailmoitukset/rekisteriselosteet.

Tut­ki­mus­lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta perit­tä­vät maksut

Tut­ki­mus­lu­pa­mak­su peri­tään, jos tut­ki­mus koskee

  • opis­ke­li­joi­ta tai hen­ki­lös­töä kos­ke­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta exce­li­nä suo­ja­tul­la säh­kö­pos­til­la tutkijalle,
  • tut­ki­muk­seen liit­ty­vän kyse­lyn orga­ni­soin­tia opis­ke­li­joi­den Pak­ki-por­taa­lin, hen­ki­lös­töint­ran kaut­ta tai säh­kö­pos­ti­ky­se­ly­nä kohderyhmälle,
  • opis­ke­li­joi­den tai hen­ki­lö­kun­nan haas­tat­te­lua, ryh­mä­kes­kus­te­lua, videointia/äänittämistä.

Mui­den tut­ki­muk­seen tar­vit­ta­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti.
Tun­ti­ve­loi­tus 80 € (+ alv), mini­mi­ve­loi­tus 150 € (+alv)

Mak­sus­ta voi­daan luo­pua, mikä­li haki­ja on Kare­lian sopi­mus- tai han­ke­kump­pa­ni ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hen­ki­lös­töä osal­lis­tuu tut­ki­mus­työ­hön tai Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu saa halu­tes­saan käyt­töön­sä tut­ki­muk­sen tulokset.

Tar­vit­taes­sa tie­dot toi­mi­te­taan suo­jat­tu­na säh­kö­pos­ti­na. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu las­kut­taa tut­ki­mus­lu­van haki­jaa eril­li­sel­lä laskulla.