Tutki­mus­luvat

Karelian henki­lö­kuntaa ja opiske­li­joita on ohjeis­tettu tutki­mus­lu­p­asioissa henki­lö­kunnan intrassa ja opiske­li­joiden Pakki-portaalissa.

Ohjeet tutki­mus­luvan hakemiseen Karelian ulkopuo­li­sille toimijoille

Kaikkiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulua tai sen opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa koskeviin tiedon luovut­ta­mista vaativiin tutki­muksiin, kehit­tä­mis­hank­keisiin ja opinnäy­te­töihin vaaditaan aina kirjal­linen tutki­muslupa. Tutki­muslupa haetaan kirjal­li­sesti lomak­keella, joka sisältää tutki­mus­luvan hakijaa, tutki­musta ja tutki­mukseen tarvit­tavia tietoja koskevat tiedot. Liitteeksi edelly­tetään tutki­mus­suun­ni­telma. Pyydet­täessä henki­lö­tie­tojen luovut­ta­mista, hakemuksen lisäksi tarvitaan myös rekisteriseloste.

Tutki­mus­luvan myöntä­minen ja tietojen luovuttaminen

Allekir­joi­tettu tutki­mus­lu­pa­ha­kemus liitteineen toimi­tetaan skannattuna sähkö­pos­tio­soit­teeseen [email protected]. Hakemuksen käsit­te­lyaika on noin kaksi (2) viikkoa. Päätök­sestä ilmoi­tetaan hakijalle sähkö­pos­titse hakemuk­sessa ilmoi­tettuun osoitteeseen.

Henki­löstön osalta luovu­tetaan vain työsäh­kö­pos­tio­soitteet (laki yksityi­syyden suojasta työelä­mässä (759/2004)) tai kysely organi­soidaan henki­lös­töintran kautta.

Opiske­li­joiden osalta luovu­tetaan vain niiden yhteys­tiedot, jotka ovat Opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmän perus­tie­doissa antaneet luvan tieto­jensa luovut­ta­miseen tutki­mus­tar­koi­tukseen tai kysely organi­soidaan opiske­li­joiden Pakki-portaalin kautta. Tutki­mus­luvan myöntä­misen menet­te­ly­ta­paohje perustuu Tieto­suo­ja­lakiin (1050/2018) ja Lakiin viran­omaisen toiminnan julki­suu­desta (621/1999).

Muiden tutki­muksiin tarvit­tavien tietojen luovut­ta­mi­sesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tutkija sitoutuu hävit­tämään henki­lö­tiedot tulosten julkai­se­misen jälkeen.

Henki­lö­tie­tojen käsittely

Tutkijan tulee tutki­mukseen liitty­vässä henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä ja suojaa­mi­sessa sitoutua noudat­tamaan EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (EU 679/2016) ja voimassa olevan kansal­lisen tieto­suo­jalain (1050/2018) määräyksiä.

Lisätietoja hekilö­tie­tojen käsit­te­lystä ja suojaa­mi­sesta löytyy Tieto­suo­ja­val­tuu­tetun www-sivuilta.

Tässä on linkki, josta löytyvät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tietosuojailmoitukset/rekisteriselosteet.

Tutki­mus­lu­pa­ha­ke­muk­sista perit­tävät maksut

Tutki­mus­lu­pa­maksu peritään, jos tutkimus koskee

  • opiske­li­joita tai henki­löstöä koskevien tietojen luovut­ta­mista excelinä suoja­tulla sähkö­pos­tilla tutkijalle,
  • tutki­mukseen liittyvän kyselyn organi­sointia opiske­li­joiden Pakki-portaalin, henki­lös­töintran kautta tai sähkö­pos­ti­ky­selynä kohderyhmälle,
  • opiske­li­joiden tai henki­lö­kunnan haastat­telua, ryhmä­kes­kus­telua, videointia/äänittämistä.

Muiden tutki­mukseen tarvit­tavien tietojen luovut­ta­mi­sesta sovitaan tapaus­koh­tai­sesti.
Tunti­ve­loitus 80 € (+ alv), minimi­ve­loitus 150 € (+alv)

Maksusta voidaan luopua, mikäli hakija on Karelian sopimus- tai hanke­kumppani ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstöä osallistuu tutki­mus­työhön tai Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu saa halutessaan käyttöönsä tutki­muksen tulokset.

Tarvit­taessa tiedot toimi­tetaan suojattuna sähkö­postina. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu laskuttaa tutki­mus­luvan hakijaa erilli­sellä laskulla.