Tutki­mus­lu­vat

Kare­lian henki­lö­kun­taa ja opis­ke­li­joita on ohjeis­tettu tutki­mus­lu­p­asioissa henki­lö­kun­nan intrassa ja opis­ke­li­jaintra Pakissa.

Ohjeet tutki­mus­lu­van hake­mi­seen Kare­lian ulko­puo­li­sille toimijoille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lua tai sen opiskelijoita/henkilökuntaa koske­viin henki­lö­tie­to­jen luovut­ta­mista vaati­viin (esim. sähkö­pos­tio­soite) tutki­muk­siin, kehit­tä­mis­hank­kei­siin ja opin­näy­te­töi­hin vaadi­taan kirjal­li­nen tutki­mus­lupa. Tutki­mus­lupa haetaan kirjal­li­sesti lomak­keella, joka sisäl­tää tutki­mus­lu­van hakijaa, tutki­musta ja tutki­muk­seen tarvit­ta­via tietoja koske­vat tiedot. Liit­teeksi edel­ly­te­tään tutki­mus­suun­ni­telma. Pyydet­täessä henki­lö­tie­to­jen luovut­ta­mista, hake­muk­sen lisäksi tarvi­taan myös rekisteriseloste.

Tutki­mus­lu­van myön­tä­mi­nen ja tieto­jen luovuttaminen

Alle­kir­joi­tettu tutki­mus­lu­pa­ha­ke­mus liit­tei­neen toimi­te­taan skan­nat­tuna sähkö­pos­tio­soit­tee­seen
[email protected]. Hake­muk­sen käsit­te­ly­aika on noin kaksi (2) viikkoa. Päätök­sestä ilmoi­te­taan haki­jalle sähkö­pos­titse hake­muk­sessa ilmoi­tet­tuun osoitteeseen.

Henki­lös­tön osalta luovu­te­taan vain työsäh­kö­pos­tio­soit­teet (laki yksi­tyi­syy­den suojasta työelä­mässä (759/2004)) tai kysely orga­ni­soi­daan henki­lös­töint­ran kautta.

Opis­ke­li­joi­den osalta luovu­te­taan vain niiden yhteys­tie­dot, jotka ovat Opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­män perus­tie­doissa anta­neet luvan tieto­jensa luovut­ta­mi­seen tutki­mus­tar­koi­tuk­seen tai kysely orga­ni­soi­daan opis­ke­li­joi­den Pakki-portaa­lin kautta. Tutki­mus­lu­van myön­tä­mi­sen menet­te­ly­ta­paohje perus­tuu Tieto­suo­ja­la­kiin (1050/2018) ja Lakiin viran­omai­sen toimin­nan julki­suu­desta (621/1999).

Muiden tutki­muk­siin tarvit­ta­vien tieto­jen luovut­ta­mi­sesta sovi­taan tapauskohtaisesti.

Tutkija sitou­tuu hävit­tä­mään henki­lö­tie­dot tulos­ten julkai­se­mi­sen jälkeen.

Henki­lö­tie­to­jen käsittely

Tutki­jan tulee tutki­muk­seen liit­ty­vässä henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä ja suojaa­mi­sessa sitou­tua noudat­ta­maan EU:n yleisen tieto­suoja-asetuk­sen (EU 679/2016) ja voimassa olevan kansal­li­sen tieto­suo­ja­lain (1050/2018) määräyksiä.

Lisä­tie­toja heki­lö­tie­to­jen käsit­te­lystä ja suojaa­mi­sesta löytyy Tieto­suo­ja­val­tuu­te­tun www-sivuilta.

Tässä on linkki, josta löyty­vät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tietosuojailmoitukset/rekisteriselosteet.

Tutki­mus­lu­pa­ha­ke­muk­sista perit­tä­vät maksut

Tutki­mus­lu­pa­maksu peri­tään, jos tutki­mus koskee

  • opis­ke­li­joita tai henki­lös­töä koske­vien tieto­jen luovut­ta­mista exce­linä suoja­tulla sähkö­pos­tilla tutkijalle,
  • tutki­muk­seen liit­ty­vän kyselyn orga­ni­soin­tia opis­ke­li­joi­den Pakki-portaa­lin, henki­lös­töint­ran kautta tai sähkö­pos­ti­ky­se­lynä kohderyhmälle,
  • opis­ke­li­joi­den tai henki­lö­kun­nan haas­tat­te­lua, ryhmä­kes­kus­te­lua, videointia/äänittämistä.

Muiden tutki­muk­seen tarvit­ta­vien tieto­jen luovut­ta­mi­sesta sovi­taan tapaus­koh­tai­sesti.
Tutki­mus­lu­pa­mak­sun mini­mi­ve­loi­tus on 150 € (+alv). Maksu­linkki lähe­te­tään tutki­mus­lu­pa­pää­tök­sen yhteydessä.

Maksusta voidaan luopua, mikäli hakija on Kare­lian sopimus- tai hanke­kump­pani ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­töä osal­lis­tuu tutki­mus­työ­hön tai Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu saa halu­tes­saan käyt­töönsä tutki­muk­sen tulokset.

Tarvit­taessa tiedot toimi­te­taan suojat­tuna sähköpostina. 

Yhteys­tie­dot

tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen
puh. 050 311 6314

opin­to­asian­suun­nit­te­lija Suvi Paja­ri­nen
puh. 050 311 6276