Opis­ke­li­ja­lä­het­ti­läät

Opis­ke­li­ja­lä­het­ti­läämme ovat Kare­lian tutkinto-opis­ke­li­joita, jotka on pereh­dy­tetty kerto­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja omasta opis­ke­lus­taan kaikille kiin­nos­tu­neille. Kutsu heidät kerto­maan omasta opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­taan, millaista Kare­liassa on opis­kella, ja mitä Kare­liasta kannat­taa tietää! 

Lähet­ti­läämme kier­tä­vät oppi­lai­tok­sissa, varus­kun­nissa ja tapah­tu­missa. Mikäli haluat Kare­lian ylei­se­sit­te­lyn, tai Kare­lian mukaan tapah­tu­maan, lähetä tiedus­telu osoit­tee­seen [email protected].

Opis­ke­li­ja­lä­het­ti­läät 2023 – 2024

Elina Aalto

3. vuoden media­no­mio­pis­ke­lija

”Media-alalla erityi­sesti kiehtoo vies­tintä, graa­fi­nen suun­nit­telu ja sisäl­lön­tuo­tanto. Visu­aa­li­suus on itsel­leni tärkeää ja luovuu­den kautta teke­mi­nen on parasta.”

Wissal El Megouni

2nd year Industrial Mana­ge­ment student

Roni Heis­ka­nen

2. vuoden sosionomiopiskelija

”Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sessa on ehdot­to­masti parasta se, että opet­ta­jilla on koke­musta työelä­mästä, mikä näkyy oppi­tun­neilla. Toinen kehut­tava juttu on kaikki meidän harjoit­te­lut ja muut projek­tit, joissa pääsemme tutus­tu­maan työelä­mään ja kokei­le­maan omia siipiä!”

Eleni Karpat­ha­kis

3. vuoden liike­ta­lou­den opis­ke­lija

”Suun­tau­tu­mi­se­nani trade­no­mio­pin­noissa ovat mark­ki­nointi ja talous­hal­linto. Tähtäi­me­näni on yrittäjyys.”

Jessica Komu­lai­nen

4. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija

”Opinnot Kare­liassa ovat olleet mahta­via, mielen­kiin­toi­sia ja moni­puo­li­sia, mutta parasta on ollut saada kunnon koske­tus tule­vaan työelämään.”

Liisa Laiti­nen

1. vuoden sosionomiopiskelija

”Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on opis­ke­lu­paik­kana ennen kaikkea inno­va­tii­vi­nen ja posi­tii­vi­seen muutok­seen rohkai­seva. Ryhmä­koot ovat sopivat, ja yksi­löl­listä tukea on saata­villa jokai­selle opiskelijalle.”

Miika Meri­läi­nen

2. vuoden trade­no­mio­pis­ke­lija Y-akate­miasta

”Trade­no­mio­pin­noissa Y-akate­mian puolella on parasta se, että opinnot antavat hyvät valmiu­det useaan eri yrit­tä­jyy­den osa-aluee­seen. Opinnot siis tukevat tule­vai­suu­den haavet­tani yrittäjyydestä.”

Tino Pekka­ri­nen

3. vuoden raken­nusin­si­nöö­rio­pis­ke­lija, suun­tau­tu­nut rakennesuunnitteluun. 

”Raken­nusa­lassa minua kiin­nos­taa kunto­tar­kas­tuk­set ja tieto­mal­lin­ta­mi­nen (BIM).”

Ayeman Rahman

2nd year Inter­na­tio­nal Busi­ness student

”Busi­ness ideas from diffe­rent cultu­ral backgrounds make Inter­na­tio­nal Busi­ness programme unique: On every course we simu­late the corpo­rate world . Other than English, I speak fluent Bengali, Hindi, Urdu, and a little bit of Finnish. If you are plan­ning to play any sports, count me in.”

Timur Voinov

3rd year Inter­na­tio­nal Busi­ness student

”My passion lies in the field of finance and entrepre­neurs­hip, and I strive to hone my skills in these areas to bring somet­hing to the world. You can talk with me in Russian, English. And I also speak Finnish at an inter­me­diate level.”

Lue Timurin tarina