Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee www.karelia.fi -sivus­toa. Pyrim­me Kare­lias­sa var­mis­ta­maan, että digi­taa­li­set pal­ve­lum­me toi­mi­vat saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mukai­ses­ti ja teem­me jat­ku­vas­ti työ­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi.

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on julkaistu/päivitetty 29.10.2020. Selos­te perus­tuu täl­lä het­kel­lä itsearvioon.

Verk­ko­si­vus­to www.karelia.fi on jul­kais­tu loka­kuus­sa 2020, eikä se ole vie­lä kai­kil­ta osin saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten mukai­nen. Suu­rim­mat puut­teet ovat sivus­tol­la olevissa 

- tie­dos­tois­sa (esim. pdf), jois­ta osa ei täy­tä saa­vu­tet­ta­vuu­den vaa­ti­muk­sia.
- videois­sa, jot­ka on jul­kais­tu aiem­min kuin 23.9.2020. Videois­ta voi puut­tuu teks­ti­tyk­siä.
- kuvis­sa, jois­ta saat­taa puut­tua vaih­toeh­toi­nen teksti.

Lisäk­si sisäl­lön raken­teen sel­key­des­sä ja teks­tien ymmär­ret­tä­vyy­des­sä voi myös olla puutteita. 

Pyrim­me kor­jaa­maan edel­lä mai­ni­tut puut­teet vuo­sien 2020–21 aikana.

Palau­tet­ta saavutettavuudesta

Jos haluat antaa palau­tet­ta Karelia.fi ‑sivus­ton saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta, lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­teel­la saavutettavuus@karelia.fi.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsitellään.

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000