Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee www.karelia.fi -sivustoa. Pyrimme Kareliassa varmis­tamaan, että digitaa­liset palve­lumme toimivat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuuden parantamiseksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on julkaistu/päivitetty 29.10.2020. Seloste perustuu tällä hetkellä itsearvioon.

Verkko­si­vusto www.karelia.fi on julkaistu lokakuussa 2020, eikä se ole vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­musten mukainen. Suurimmat puutteet ovat sivus­tolla olevissa 

– tiedos­toissa (esim. pdf), joista osa ei täytä saavu­tet­ta­vuuden vaati­muksia.
– videoissa, jotka on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2020. Videoista voi puuttuu teksti­tyksiä.
– kuvissa, joista saattaa puuttua vaihtoeh­toinen teksti.

Lisäksi sisällön rakenteen selkey­dessä ja tekstien ymmär­ret­tä­vyy­dessä voi myös olla puutteita. 

Pyrimme korjaamaan edellä mainitut puutteet vuosien 2020-21 aikana.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun esitteet ja julkaisut Issuu-palve­lussa eivät välttä­mättä täytä saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muksia, koska nykyinen julkai­su­kanava Issuu ei mahdol­lista saavu­tet­ta­vuutta. Seuraamme tilan­netta sekä taitto-ohjelmien ja julkai­sua­lus­tojen kehittymistä.

Palau­tetta saavutettavuudesta

Jos haluat antaa palau­tetta Karelia.fi -sivuston saavu­tet­ta­vuu­desta, lähetä sähkö­postia osoit­teella [email protected].

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rastoon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­numero vaihde 0295 016 000