Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee www.karelia.fi -sivus­toa. Pyrimme Kare­liassa varmis­ta­maan, että digi­taa­li­set palve­lumme toimi­vat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on julkaistu 29.10.2020. päivi­tetty 17.11.2023.. Seloste perus­tuu itsearvioon.

Verk­ko­si­vusto www.karelia.fi on julkaistu loka­kuussa 2020 ja sitä on merkit­tä­västi muokattu syksy 2023 aikana. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten mukai­nen. Suurim­mat puut­teet ovat sivus­tolla olevissa 

– tiedos­toissa (esim. pdf), joista osa ei täytä saavu­tet­ta­vuu­den vaati­muk­sia.
– videoissa, jotka on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2020. Videoista voi puuttuu teks­ti­tyk­siä.
– kuvissa, joista saattaa puuttua vaih­toeh­toi­nen teksti.

Lisäksi sisäl­lön raken­teen selkey­dessä ja teks­tien ymmär­ret­tä­vyy­dessä voi myös olla puutteita. 

Pyrimme korjaa­maan edellä maini­tut puut­teet vuosien 2023-2024 aikana.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun esit­teet ja julkai­sut Issuu-palve­lussa eivät vält­tä­mättä täytä saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­sia, koska nykyi­nen julkai­su­ka­nava Issuu ei mahdol­lista saavu­tet­ta­vuutta. Seuraamme tilan­netta sekä taitto-ohjel­mien ja julkai­sua­lus­to­jen kehittymistä.

Palau­tetta saavutettavuudesta

Jos haluat antaa palau­tetta Karelia.fi -sivus­ton saavu­tet­ta­vuu­desta, lähetä sähkö­pos­tia osoit­teella [email protected].

Valvon­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tetta meille eli sivus­ton yllä­pi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väi­nen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lain­kaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivulla kerro­taan tarkasti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuu­den valvon­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhe­lin­nu­mero vaihde 0295 016 000