Categories
Koulutus

Miten löytää osaavaa työvoimaa – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­sille Joensuussa

Miten löytää osaavaa työvoimaa – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­sille Joensuussa

 

Karelia-amk ja JOSEK tarjoavat yhteis­työssä maksut­tomia rekry­toin­ti­val­men­nuksia Joensuun alueen mikro- ja pk-yrityk­sille SMErec-hankkeen kautta. Terve­tuloa valmennuksiin!


Rekry­toinnin valmistelu

Aika: 24.1. klo 8–11
Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teemat:
– Mitä hakuka­navia pk-yritysten kannattaa käyttää rekry­toin­nissa?
– Paljonko resursseja on varattava?
– Esimerkkejä erilai­sista rekry­toin­ti­pro­ses­seista
– Video­rek­ry­toin­tioh­jelman kokei­le­minen käytän­nössä
Valmentaja: Leena Friman, Tamora Oy
Yritys­vieras: Suvi Toivola, Puhdas Ilo Oy (klo 10–11)

Koeajalta sitou­tu­neeksi työnte­ki­jäksi – miten varmis­tetaan tehokas alku?

Aika: 7.2. klo 8–11
Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teemat:
– Miten uusi työntekijä kannattaa pereh­dyttää tehtä­viinsä?
– Mitkä ovat parhaat sitout­ta­mis­keinot?
Valmentaja: Arja-Irene Tiainen, yliopettaja, Karelia-amk
Yritys­vieras: Miia Surakka, atFlow Oy

Valin­ta­pro­sessi

Aika: 21.2. klo 8–11
Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teemat:
– Miten valin­ta­pro­sessi kannattaa käytän­nössä toteuttaa?
– Miten tunnistat oikean työnte­kijän?
– Miten saat haasta­tel­ta­vasta enemmän irti?
– Esimerkkejä haastat­te­lu­ti­lan­teista ja ennak­ko­teh­tä­vistä
Valmentaja: Leena Friman, Tamora Oy
Yritys­vieras: Mari Erkkilä, Lemonsoft Oy

Rekry­tointi muuttu­vissa tilanteissa

Aika: 18.4. klo 8–11
Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teemat:
– Sisäiset rekry­toinnit muutos­ti­lan­teissa
– Miten hyödynnät olemassa olevaa henki­löstöä rekry­toin­nissa?
– Kuinka sitoutat osaavaa henki­löstöä?
Valmentaja: Arja-Irene Tiainen, yliopettaja, Karelia-amk
Yritys­vieras: Veli-Pekka Leppänen, Nanocomp

360-videoiden hyödyn­tä­minen työor­ga­ni­saation esittelyssä

Aika: 24.4. klo 8–11
Paikka: 026A Labra, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teema:
– 360-esitte­ly­vi­deoiden kuvaa­minen, editoi­minen sekä julkai­se­minen sosiaa­li­sessa mediassa
Valmentaja: Anssi Gröhn, Karelia-amk

LinkedIn rekry­toin­nissa

Aika: 26.4. klo 8–11
Paikka: Dynamo Lounge, Wärtsilä-kampus (Karja­lankatu 3, Joensuu)
Teemat:
– Miten toteutat mahdol­li­simman tehokasta rekry­tointia Linke­dI­nissä?
– Miten saat kaiken hyödyn irti omasta verkos­tostasi ja henki­lö­pro­fii­listasi?
Valmentaja: Tom Laine, Somehow Oy, Suomen kokenein sosiaa­lisen median rekry­toinnin ja työnhaun kouluttaja


Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Valmennukset webropol