Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Joensuussa

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Joensuussa

 

Kare­lia-amk ja JOSEK tar­joa­vat yhteis­työs­sä mak­sut­to­mia rek­ry­toin­ti­val­men­nuk­sia Joen­suun alu­een mik­ro- ja pk-yri­tyk­sil­le SME­rec-hank­keen kaut­ta. Ter­ve­tu­loa valmennuksiin!


Rek­ry­toin­nin valmistelu

Aika: 24.1. klo 8–11
Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­mat:
- Mitä haku­ka­na­via pk-yri­tys­ten kan­nat­taa käyt­tää rek­ry­toin­nis­sa?
- Pal­jon­ko resurs­se­ja on varat­ta­va?
- Esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­ta
- Video­rek­ry­toin­tioh­jel­man kokei­le­mi­nen käy­tän­nös­sä
Val­men­ta­ja: Lee­na Fri­man, Tamo­ra Oy
Yri­tys­vie­ras: Suvi Toi­vo­la, Puh­das Ilo Oy (klo 10–11)

Koea­jal­ta sitou­tu­neek­si työn­te­ki­jäk­si — miten var­mis­te­taan teho­kas alku?

Aika: 7.2. klo 8–11
Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­mat:
- Miten uusi työn­te­ki­jä kan­nat­taa pereh­dyt­tää teh­tä­viin­sä?
- Mit­kä ovat par­haat sitout­ta­mis­kei­not?
Val­men­ta­ja: Arja-Ire­ne Tiai­nen, yli­opet­ta­ja, Kare­lia-amk
Yri­tys­vie­ras: Miia Surak­ka, atFlow Oy

Valin­ta­pro­ses­si

Aika: 21.2. klo 8–11
Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­mat:
- Miten valin­ta­pro­ses­si kan­nat­taa käy­tän­nös­sä toteut­taa?
- Miten tun­nis­tat oikean työn­te­ki­jän?
- Miten saat haas­ta­tel­ta­vas­ta enem­män irti?
- Esi­merk­ke­jä haas­tat­te­lu­ti­lan­teis­ta ja ennak­ko­teh­tä­vis­tä
Val­men­ta­ja: Lee­na Fri­man, Tamo­ra Oy
Yri­tys­vie­ras: Mari Erk­ki­lä, Lemon­soft Oy

Rek­ry­toin­ti muut­tu­vis­sa tilanteissa

Aika: 18.4. klo 8–11
Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­mat:
- Sisäi­set rek­ry­toin­nit muu­tos­ti­lan­teis­sa
- Miten hyö­dyn­nät ole­mas­sa ole­vaa hen­ki­lös­töä rek­ry­toin­nis­sa?
- Kuin­ka sitou­tat osaa­vaa hen­ki­lös­töä?
Val­men­ta­ja: Arja-Ire­ne Tiai­nen, yli­opet­ta­ja, Kare­lia-amk
Yri­tys­vie­ras: Veli-Pek­ka Lep­pä­nen, Nanocomp

360-videoi­den hyö­dyn­tä­mi­nen työ­or­ga­ni­saa­tion esittelyssä

Aika: 24.4. klo 8–11
Paik­ka: 026A Labra, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­ma:
- 360-esit­te­ly­vi­deoi­den kuvaa­mi­nen, edi­toi­mi­nen sekä jul­kai­se­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa
Val­men­ta­ja: Ans­si Gröhn, Karelia-amk

Lin­ke­dIn rekrytoinnissa

Aika: 26.4. klo 8–11
Paik­ka: Dyna­mo Loun­ge, Wärt­si­lä-kam­pus (Kar­ja­lan­ka­tu 3, Joen­suu)
Tee­mat:
- Miten toteu­tat mah­dol­li­sim­man teho­kas­ta rek­ry­toin­tia Lin­ke­dI­nis­sä?
- Miten saat kai­ken hyö­dyn irti omas­ta ver­kos­tos­ta­si ja hen­ki­lö­pro­fii­lis­ta­si?
Val­men­ta­ja: Tom Lai­ne, Some­how Oy, Suo­men koke­nein sosi­aa­li­sen median rek­ry­toin­nin ja työn­haun kouluttaja


Lisä­tie­dot ja ilmoittautuminen

 

Valmennukset webropol