Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa? – Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Kiteellä

Miten löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa? — Mak­sut­to­mat val­men­nuk­set pk-yri­tyk­sil­le Kiteellä

 

Kare­lia-amk, JOSEK ja KETI tar­joa­vat yhteis­työs­sä mak­sut­to­mia rek­ry­toin­ti­val­men­nuk­sia Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een mik­ro- ja pk-yrityksille.

Val­men­nuk­sis­sa kuu­let asian­tun­ti­joi­den neu­vot mm. rek­ry­toin­nin val­mis­te­luun ja hoi­ta­mi­seen käy­tän­nös­sä sekä uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­seen ja sitout­ta­mi­seen. Lisäk­si saat tie­toa mm. Lin­ke­dIn-pal­ve­lun hyö­dyn­tä­mi­ses­tä rek­ry­toin­nis­sa sekä vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gioi­den mah­dol­li­suuk­sis­ta työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luomisessa.

Val­men­nuk­set jär­jes­te­tään Ilma­ri­sen kabi­ne­tis­sa (Kou­lu­tie 3, Kitee). Ilmoit­tau­du val­men­nuk­siin täyt­tä­mäl­lä loma­ke, ter­ve­tu­loa!


Rek­ry­toin­nin valmistelu

Aika: 24.1. klo 14–17
Tee­mat:
- Mitä haku­ka­na­via pk-yri­tys­ten kan­nat­taa käyt­tää rek­ry­toin­nis­sa?
- Pal­jon­ko resurs­se­ja on varat­ta­va?
- Esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­ta
- Video­rek­ry­toin­tioh­jel­man kokei­le­mi­nen käy­tän­nös­sä
Val­men­ta­ja: Lee­na Fri­man, Tamo­ra Oy

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si

Aika: 21.2. klo 14:30–17:30
Tee­mat:
- Miten valin­ta­pro­ses­si kan­nat­taa käy­tän­nös­sä toteut­taa?
- Miten tun­nis­tat oikean työn­te­ki­jän?
- Miten saat haas­ta­tel­ta­vas­ta enem­män irti?
- Esi­merk­ke­jä haas­tat­te­lu­ti­lan­teis­ta ja ennak­ko­teh­tä­vis­tä
Val­men­ta­ja: Lee­na Fri­man, Tamo­ra Oy
Yri­tys­vie­ras: Art­tu Lan­ki­nen, Kiteen Rakennuspalvelu

Koea­jal­ta sitou­tu­neek­si työntekijäksi

Aika: 20.3. klo 8–11
Tee­mat:
- Miten uusi työn­te­ki­jä kan­nat­taa pereh­dyt­tää teh­tä­viin­sä?
- Mit­kä ovat par­haat sitout­ta­mis­kei­not?
Val­men­ta­ja: Arja-Ire­ne Tiai­nen, yli­opet­ta­ja, Karelia-amk

Lin­ke­dIn rekrytoinnissa

Aika: 25.4. klo 8–11
Tee­mat:
- Miten toteu­tat mah­dol­li­sim­man teho­kas­ta rek­ry­toin­tia Lin­ke­di­nis­sä?
- Miten saat kai­ken hyö­dyn irti omas­ta ver­kos­tos­ta­si ja hen­ki­lö­pro­fii­lis­ta­si?
Val­men­ta­ja: Tom Lai­ne, Some­how Oy, Suo­men koke­nein sosi­aa­li­sen median rek­ry­toin­nin ja työn­haun kouluttaja

Uudet tek­no­lo­giat rekrytoinnissa

Aika: 8.5. klo 8–11
Tee­ma:
- Miten voit hyö­dyn­tää 360-videoi­ta ja mui­ta uusia tek­no­lo­gioi­ta rek­ry­toin­nis­sa ja työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mi­ses­sa?
Val­men­ta­ja: Ans­si Gröhn, Karelia-amk

Rek­ry­toi yri­tyk­sen sisältä

Aika: 16.5. klo 8–11
Tee­mat:
- Sisäi­set rek­ry­toin­nit muu­tos­ti­lan­teis­sa
- Miten hyö­dyn­nät ole­mas­sa ole­vaa hen­ki­lös­töä rek­ry­toin­nis­sa?
- Kuin­ka sitou­tat osaa­vaa hen­ki­lös­töä?
Val­men­ta­ja: Arja-Ire­ne Tiai­nen, yli­opet­ta­ja, Karelia-amk

Lisä­tie­dot: