Categories
Koulutus

Miten löytää osaavaa työvoimaa? – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­sille Kiteellä

Miten löytää osaavaa työvoimaa? – Maksut­tomat valmen­nukset pk-yrityk­sille Kiteellä

 

Karelia-amk, JOSEK ja KETI tarjoavat yhteis­työssä maksut­tomia rekry­toin­ti­val­men­nuksia Keski-Karjalan alueen mikro- ja pk-yrityksille.

Valmen­nuk­sissa kuulet asian­tun­ti­joiden neuvot mm. rekry­toinnin valmis­teluun ja hoita­miseen käytän­nössä sekä uuden työnte­kijän pereh­dyt­tä­miseen ja sitout­ta­miseen. Lisäksi saat tietoa mm. LinkedIn-palvelun hyödyn­tä­mi­sestä rekry­toin­nissa sekä virtu­aa­li­tek­no­lo­gioiden mahdol­li­suuk­sista työnan­ta­ja­mie­li­kuvan luomisessa.

Valmen­nukset järjes­tetään Ilmarisen kabine­tissa (Koulutie 3, Kitee). Ilmoit­taudu valmen­nuksiin täyttä­mällä lomake, terve­tuloa!


Rekry­toinnin valmistelu

Aika: 24.1. klo 14–17
Teemat:
– Mitä hakuka­navia pk-yritysten kannattaa käyttää rekry­toin­nissa?
– Paljonko resursseja on varattava?
– Esimerkkejä erilai­sista rekry­toin­ti­pro­ses­seista
– Video­rek­ry­toin­tioh­jelman kokei­le­minen käytän­nössä
Valmentaja: Leena Friman, Tamora Oy

Rekry­toin­ti­pro­sessi

Aika: 21.2. klo 14:30–17:30
Teemat:
– Miten valin­ta­pro­sessi kannattaa käytän­nössä toteuttaa?
– Miten tunnistat oikean työnte­kijän?
– Miten saat haasta­tel­ta­vasta enemmän irti?
– Esimerkkejä haastat­te­lu­ti­lan­teista ja ennak­ko­teh­tä­vistä
Valmentaja: Leena Friman, Tamora Oy
Yritys­vieras: Arttu Lankinen, Kiteen Rakennuspalvelu

Koeajalta sitou­tu­neeksi työntekijäksi

Aika: 20.3. klo 8–11
Teemat:
– Miten uusi työntekijä kannattaa pereh­dyttää tehtä­viinsä?
– Mitkä ovat parhaat sitout­ta­mis­keinot?
Valmentaja: Arja-Irene Tiainen, yliopettaja, Karelia-amk

LinkedIn rekry­toin­nissa

Aika: 25.4. klo 8–11
Teemat:
– Miten toteutat mahdol­li­simman tehokasta rekry­tointia Linke­di­nissä?
– Miten saat kaiken hyödyn irti omasta verkos­tostasi ja henki­lö­pro­fii­listasi?
Valmentaja: Tom Laine, Somehow Oy, Suomen kokenein sosiaa­lisen median rekry­toinnin ja työnhaun kouluttaja

Uudet tekno­logiat rekrytoinnissa

Aika: 8.5. klo 8–11
Teema:
– Miten voit hyödyntää 360-videoita ja muita uusia tekno­lo­gioita rekry­toin­nissa ja työnan­ta­ja­mie­li­kuvan luomi­sessa?
Valmentaja: Anssi Gröhn, Karelia-amk

Rekrytoi yrityksen sisältä

Aika: 16.5. klo 8–11
Teemat:
– Sisäiset rekry­toinnit muutos­ti­lan­teissa
– Miten hyödynnät olemassa olevaa henki­löstöä rekry­toin­nissa?
– Kuinka sitoutat osaavaa henki­löstöä?
Valmentaja: Arja-Irene Tiainen, yliopettaja, Karelia-amk

Lisätiedot: