Rau­no Jus­si­la aloit­ti Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun viestintäpäällikkönä

Rau­no Jus­si­la aloit­ti Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun viestintäpäällikkönä

 

Rau­no Jus­si­la valit­tiin Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­tä­pääl­li­kök­si hie­man ennen vuo­den­vaih­det­ta ja hän aloit­ti työt 7. tam­mi­kuu­ta. Hänen teh­tä­vä­nään on vas­ta­ta vies­tin­nän ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta, tulok­sis­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Teh­tä­vä on uusi Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Jus­si­la vas­ta­si aiem­min maa­kun­ta­lii­ton viestinnästä.

- Intoa puh­kuen lai­toin ammat­ti­kor­kea­kou­lun hup­pa­rin pääl­le. Aja­tuk­se­na on, että alam­me vies­tin­tä­tii­min kans­sa innos­ta­maan koko orga­ni­saa­tio­ta entis­tä aktii­vi­sem­min ker­to­maan mitä Kare­lias­sa tapah­tuu ja mikä juu­ri tääl­lä meil­lä on paras­ta, Jus­si­la ker­too ensim­mäi­se­nä työpäivänään.

- Tutus­tun ensin taloon ja työ­ka­ve­rei­hin, min­kä jäl­keen teen kier­rok­sen yhteis­työ­kump­pa­nei­den luo­na. Haluai­sin syven­tää enti­ses­tään yhteis­työ­tä Rive­rian ja yli­opis­ton vies­tin­nän kans­sa. Joen­suu on yksi kirk­kaim­mis­ta hel­mis­tä Suo­men opis­ke­lu­kau­pun­kien jou­kos­sa ja oppi­lai­tos­ten yhteis­työl­lä sii­tä hio­taan vie­lä säihkyvämpi.

-  Nyt tino­jen vala­mi­sen jäl­keen Kare­lia suun­taa jo kat­set­ta vuo­si­kym­me­nen pää­hän. Uudes­sa stra­te­gias­sa lin­jaam­me muun muas­sa, että vuon­na 2030 Kare­lia on arvos­tet­tu, hyvin­voi­va ja kan­sain­vä­li­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö. Olem­me kes­kei­nen toi­min­taym­pä­ris­töm­me elin­voi­man vah­vis­ta­ja. Mei­dät tun­ne­taan laa­duk­kaas­ta ja inno­va­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta, hyvis­tä tulok­sis­ta ja hen­ki­lös­tön vah­vas­ta osaamisesta.

- Nyt sit­ten lomien jäl­keen kää­rim­me hihat ja alam­me teke­mään tule­vai­suut­ta, Jus­si­la päät­tää hymyillen