Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Inter­na­tional Business -hakume­net­te­lyssä tieto­suoja mahdol­li­sesti vaarantunut

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Inter­na­tional Business -hakume­net­te­lyssä tieto­suoja mahdol­li­sesti vaarantunut

Inter­na­tional Business -koulu­tusten hakume­net­te­lyssä joidenkin hakijoiden tieto­suoja on mahdol­li­sesti vaaran­tunut. Hakijoille annetussa ennak­ko­teh­tä­vässä on pyydetty julkai­semaan henki­lö­koh­tainen video ja jakamaan se korkea­kou­lujen valit­si­joiden nähtäväksi.

Osa hakijoista ei ole rajoit­tanut pääsyä jakamaansa videoon, jolloin videoiden julkinen näkyminen on saattanut vaarantaa tietosuojan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on tehnyt tapah­tu­neesta asian­mu­kaisen tieto­suo­jail­moi­tuksen. Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat tiedot­taneet hakijoilleen tieto­suo­ja­vuodon mahdol­li­suu­desta ja kehot­taneet poistamaan mahdol­li­sesti vielä julkisena näkyvät videot.

Inter­na­tional Business -koulu­tusten valta­kun­nal­liseen verkostoon kuuluu 15 ammattikorkeakoulua.

Lisätietoa:
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, opiske­li­ja­pal­ve­lujen päällikkö Pirjo Uusoksa, pirjo.uusoksa@karelia.fi, p. 050 310 9541