Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: Talous­hal­linnon lehtorin sijainen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee 

Talous­hal­linnon lehtorin sijaista

määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.- 31.12.2020 

Lehtorin tehtäviin kuuluvat opetus liike­ta­louden koulu­tuksen talous­hal­linnon opinto­jak­soilla. Odotamme hakijalta talous­hal­linnon monipuo­lista ulkoisen ja sisäisen lasken­ta­toimen osaamista. Erityi­sesti arvos­tamme kirjan­pidon ja kustan­nus­las­kennan käytännön työko­ke­musta. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus- ja kehittämistehtävät.

Opetus­ko­kemus sekä lähi- että verkko-opetuksen osalta katsotaan eduksi.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa. Arvos­tamme hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta sekä kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja. 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­ta­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukaisesti. 

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 3.6.2020 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja

https://www.karelia.fi
https://www.karelia.fi/fi/karelia/karelia-tyonantajana