Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: Tieto­jen­kä­sit­telyn lehtorin sijainen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee 

Tieto­jen­kä­sit­telyn lehtorin sijaista

ajalle 1.8.2020 -31.7.2021 

Lehtorin tehtäviin kuuluvat tieto­jen­kä­sit­telyn opetus eri osaami­sa­lueilla ja opinnäy­te­töiden ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluu opetuksen lisäksi maksul­linen palvelutoiminta.

Paino­tamme valin­nassa:
– osaamista ohjel­mis­toau­to­maa­tiossa ja -robotii­kassa
– digitaa­lisen liike­toi­minnan asian­tun­te­musta ja ohjel­moin­tio­saa­mista
– osaamista datahal­lin­nasta, opera­tii­vi­sista järjes­tel­mistä verkko­kau­pasta ja toimin­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mistä
– projek­tio­saa­mista
– vahvaa kokemusta verkko­pe­da­go­gii­kasta ja etäope­tuk­sesta
– vuoro­vai­kutus- ja viestin­tä­osaa­mista 
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa sekä
– hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja alan työkokemusta. 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 3.6.2020 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja

https://www.karelia.fi
https://www.karelia.fi/fi/karelia/karelia-tyonantajana