Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu ottaa ilol­la vas­taan 85 uut­ta aloituspaikkaa

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu ottaa ilol­la vas­taan 85 uut­ta aloituspaikkaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on ehdot­ta­nut ammat­ti­kor­kea­kou­luil­le 2200 aloi­tus­pai­kan lisäys­tä täl­le vuo­del­le. Uudet pai­kat rahoi­te­taan val­tion nel­jän­nes­tä lisä­bud­je­tis­ta. Näis­tä lisä­aloi­tus­pai­kois­ta 85 koh­dis­tuu Karelia-ammattikorkeakouluun. 

Kare­lia lähet­ti per­jan­tai­na minis­te­riöl­le hyväk­sy­mis­vies­tin lisä­aloi­tus­pai­kois­ta ja odot­taa minis­te­riön lopul­lis­ta pää­tös­tä ennen opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja. Lisä­paik­ko­jen opis­ke­li­jat vali­taan kevään yhteis­haus­sa hakeneista.

- Aloi­tus­paik­ko­jen lisäys oli val­tio­val­lal­ta sel­keä vas­taus kor­kea­kou­lu­jen haki­ja­su­man pur­ka­mi­seen, nuor­ten työt­tö­myy­den ehkäi­se­mi­seen ja tule­vai­suu­den työ­voi­ma­tar­pei­siin vas­taa­mi­seen. Tämä val­mis­taa Poh­jois-Kar­ja­laa­kin mitä par­hai­ten koro­nan jäl­kei­seen aikaan. Nyt työl­li­syy­den kär­ki on ensim­mäis­tä ker­taa kor­kea­kou­luis­sa, mikä tekee esi­tyk­ses­tä his­to­rial­li­sen, tote­aa reh­to­ri Pet­ri Rai­vo tyytyväisenä. 

- Otim­me pai­kat ilol­la vas­taan ja koh­den­sim­me ne sel­lai­siin kou­lu­tuk­siin, joil­la on tär­keä alu­eel­li­nen mer­ki­tys ja kan­sal­li­nen­kin rooli.

Lisä­tie­to­ja
reh­to­ri Pet­ri Rai­vo, 050 310 9749, petri.raivo@karelia.fi
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu