Kare­lian opis­ke­li­ja­va­lin­nat syk­syl­lä alka­viin kou­lu­tuk­siin on tehty

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­va­lin­nat syk­syl­lä 2020 alka­viin kou­lu­tuk­siin on teh­ty. Opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulos näkyy haki­jal­le Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa opintopolku.fi, joten Kare­lia ei jul­kai­se valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den nimiä verkkosivuillaan.

Kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa opis­ke­li­jak­si hyväk­syt­ty­jen tulee ottaa opis­ke­lu­paik­ka vas­taan 22.7.2020 klo 15 men­nes­sä. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun lisä­haus­sa voi hakea tek­nii­kan kou­lu­tuk­siin sekä vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Lisä­ha­ku on käyn­nis­sä 7.8. asti. 

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa oli kor­kea­kou­lu­jen kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa muka­na 19 päi­vä- tai moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na toteu­tet­ta­vaa kou­lu­tus­ta, jois­ta vii­si oli ylem­pään amk-tut­kin­toon joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta. Kare­li­aan tuli yhteen­sä 3 998 hake­mus­ta. Kare­lian ensi­si­jai­sek­si haku­koh­teek­seen valit­si 1 421 hakijaa.