Categories
Uutiset

Karelian opiske­li­ja­va­linnat syksyllä alkaviin koulu­tuksiin on tehty

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­ja­va­linnat syksyllä 2020 alkaviin koulu­tuksiin on tehty. Opiske­li­ja­va­linnan tulos näkyy hakijalle Oma Opinto­polku -palve­lussa osoit­teessa opintopolku.fi, joten Karelia ei julkaise valit­tujen opiske­li­joiden nimiä verkkosivuillaan.

Kevään toisessa yhteis­haussa opiske­li­jaksi hyväk­syt­tyjen tulee ottaa opiske­lu­paikka vastaan 22.7.2020 klo 15 mennessä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun lisähaussa voi hakea tekniikan koulu­tuksiin sekä vieras­kie­lisiin koulu­tuksiin. Lisähaku on käynnissä 7.8. asti. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli korkea­kou­lujen kevään toisessa yhteis­haussa mukana 19 päivä- tai monimuo­to­to­teu­tuksena toteu­tet­tavaa koulu­tusta, joista viisi oli ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulu­tusta. Kareliaan tuli yhteensä 3 998 hakemusta. Karelian ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen valitsi 1 421 hakijaa.