Categories
Koulutusuutiset

Kohti korkea­kou­luo­pintoja -valmennusryhmä

KOHTI KORKEAKOULUOPINTOJA -valmen­nus­ryhmä syksy 2020 alkaa torstaina 3.9.2020 klo. 16–18 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kampuksella.

Ryhmä kokoontuu 3.9.–8.10. maanan­taisin ja torstaisin klo. 16–18. Valmen­nukseen kuuluu ryhmä­ta­paa­misia, henki­lö­koh­taisia tehtäviä sekä työhön ja opintoihin tutus­tu­mista. Valmennus järjes­tetään lähito­teu­tuksena, mutta myös etäosal­lis­tu­minen on mahdol­lista! Lähito­teu­tuk­sessa huoleh­dimme riittä­vistä turva­vä­leistä sekä ohjauksen järjes­tä­mi­sestä niin, että kaikkien on turval­lista osallistua valmennukseen.

Ilmoit­taudu mukaan  viimeistään 31.8. mennessä. Valmennus on maksuton ja on suunnattu 18–29-vuotiaille pohjois­kar­ja­lai­sille nuorille.

Terve­tuloa mukaan!