Koh­ti kor­kea­kou­luo­pin­to­ja ‑val­men­nus­ryh­mä

KOHTI KORKEAKOULUOPINTOJA ‑val­men­nus­ryh­mä syk­sy 2020 alkaa tors­tai­na 3.9.2020 klo. 16–18 Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­la.

Ryh­mä kokoon­tuu 3.9.–8.10. maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin klo. 16–18. Val­men­nuk­seen kuu­luu ryh­mä­ta­paa­mi­sia, hen­ki­lö­koh­tai­sia teh­tä­viä sekä työ­hön ja opin­toi­hin tutus­tu­mis­ta. Val­men­nus jär­jes­te­tään lähi­to­teu­tuk­se­na, mut­ta myös etä­osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta! Lähi­to­teu­tuk­ses­sa huo­leh­dim­me riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä sekä ohjauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä niin, että kaik­kien on tur­val­lis­ta osal­lis­tua val­men­nuk­seen.

Ilmoit­tau­du mukaan  vii­meis­tään 31.8. men­nes­sä. Val­men­nus on mak­su­ton ja on suun­nat­tu 18–29-vuotiaille poh­jois­kar­ja­lai­sil­le nuo­ril­le.

Ter­ve­tu­loa mukaan!