Categories
Tapahtumat

AMK-PÄIVÄ on online! 13.11.2020

AMK-päivänä sinulla on mahdol­lisuus tutustua Karelian koulu­tuksiin, oppimi­sym­pä­ris­töihin, opiske­lu­vä­li­neisiin ja opiske­li­joi­himme, jotka osaavat antaa sinulle parhaat vastaukset opiskelua koskeviin kysymyksiisi. 

AMK-päivä online on 13.11. järjes­tettävä verkko­ta­pahtuma, jossa on kaksi saman­si­säl­töistä lähetystä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päivä online toteu­tetaan verkossa Teams-ympäris­tössä. Pääset mukaan alta klikkaa­malla otsikon vieressä olevaa linkkiä, joka aktivoidaan perjan­taina ennen tapah­tumaa. Tapah­tumaan ei tarvitse ilmoit­tautua ennakkoon.

10.00 – 10.30 ja klo 12.30 – 13 Ylihuo­misen osaamista Kareliassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sinun opiske­lu­paikkasi: koulu­tukset, palvelut opiske­li­jalle, kampukset ja kansain­vä­lisyys. Juontajina Jori Leinonen ja Paula Simonen. Osallistu tästä

10.30 – 11.30 ja klo 13 – 14 Tutustu Karelian koulu­tuksiin ja opiskelijoihin

Juontajina ja esitte­li­jöinä tutoro­pis­ke­lijat ja Karelian opinto-ohjaajat. Kysy kaikki!

Tutustu tekniikkaan: Raken­nus­tek­niikka, Talotek­niikka, Konetek­niikka, Industrial Management > Osallistu tästä

Metsä­ta­lous­in­si­nööri ja Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka > Osallistu tästä

Medianomi > Osallistu tästä

Restonomi, matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta > Osallistu tästä

Tradenomi, liike­talous, tieto­jen­kä­sittely ja Inter­na­tional Business > Osallistu tästä

Fysio­te­ra­peutti, Sairaan­hoitaja, Tervey­den­hoitaja, Sosionomi > Osallistu tästä

Tutustu Karelian koulutuksiin

Kuvia Karelian koulu­tuk­sista

Videoita Karelian koulutuksista

AMK-päivä järjes­tetään yhtä aikaa Itä-Suomen Yliopiston Hae yliopistoon -päivän kanssa. Lisätietoja: Opiskelijarekry@karelia.fi