AMK-PÄIVÄ on online! 13.11.2020

AMK-päivänä sinulla on mahdol­li­suus tutus­tua Kare­lian koulu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­himme, jotka osaavat antaa sinulle parhaat vastauk­set opis­ke­lua koske­viin kysymyksiisi. 

AMK-päivä online on 13.11. järjes­tet­tävä verk­ko­ta­pah­tuma, jossa on kaksi saman­si­säl­töistä lähe­tystä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päivä online toteu­te­taan verkossa Teams-ympä­ris­tössä. Pääset mukaan alta klik­kaa­malla otsikon vieressä olevaa linkkiä, joka akti­voi­daan perjan­taina ennen tapah­tu­maa. Tapah­tu­maan ei tarvitse ilmoit­tau­tua ennakkoon.

10.00 – 10.30 ja klo 12.30 – 13 Ylihuo­mi­sen osaa­mista Kareliassa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sinun opis­ke­lu­paik­kasi: koulu­tuk­set, palve­lut opis­ke­li­jalle, kampuk­set ja kansain­vä­li­syys. Juon­ta­jina Jori Leino­nen ja Paula Simonen. Osal­listu tästä

10.30 – 11.30 ja klo 13 – 14 Tutustu Kare­lian koulu­tuk­siin ja opiskelijoihin

Juon­ta­jina ja esit­te­li­jöinä tuto­ro­pis­ke­li­jat ja Kare­lian opinto-ohjaa­jat. Kysy kaikki!

Tutustu tekniik­kaan: Raken­nus­tek­niikka, Talo­tek­niikka, Kone­tek­niikka, Industrial Mana­ge­ment > Osal­listu tästä

Metsä­ta­lous­in­si­nööri ja Energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka > Osal­listu tästä

Media­nomi > Osal­listu tästä

Resto­nomi, matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta > Osal­listu tästä

Trade­nomi, liike­ta­lous, tieto­jen­kä­sit­tely ja Inter­na­tio­nal Busi­ness > Osal­listu tästä

Fysio­te­ra­peutti, Sairaan­hoi­taja, Tervey­den­hoi­taja, Sosio­nomi > Osal­listu tästä

Tutustu Kare­lian koulutuksiin

Kuvia Kare­lian koulu­tuk­sista

Videoita Kare­lian koulutuksista

AMK-päivä järjes­te­tään yhtä aikaa Itä-Suomen Yliopis­ton Hae yliopis­toon -päivän kanssa. Lisä­tie­toja: [email protected]