AMK-PÄIVÄ on onli­ne! 13.11.2020

AMK-päi­vä­nä sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua Kare­lian kou­lu­tuk­siin, oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin, opis­ke­lu­vä­li­nei­siin ja opis­ke­li­joi­him­me, jot­ka osaa­vat antaa sinul­le par­haat vas­tauk­set opis­ke­lua kos­ke­viin kysymyksiisi. 

AMK-päi­vä onli­ne on 13.11. jär­jes­tet­tä­vä verk­ko­ta­pah­tu­ma, jos­sa on kak­si saman­si­säl­töis­tä lähe­tys­tä klo 10 — 11.30 ja klo 12.30 – 14.00. AMK-päi­vä onli­ne toteu­te­taan ver­kos­sa Teams-ympä­ris­tös­sä. Pää­set mukaan alta klik­kaa­mal­la otsi­kon vie­res­sä ole­vaa link­kiä, joka akti­voi­daan per­jan­tai­na ennen tapah­tu­maa. Tapah­tu­maan ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua ennakkoon.

10.00 – 10.30 ja klo 12.30 – 13 Yli­huo­mi­sen osaa­mis­ta Kareliassa

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on sinun opis­ke­lu­paik­ka­si: kou­lu­tuk­set, pal­ve­lut opis­ke­li­jal­le, kam­puk­set ja kan­sain­vä­li­syys. Juon­ta­ji­na Jori Lei­no­nen ja Pau­la Simo­nen. Osal­lis­tu tästä

10.30 – 11.30 ja klo 13 – 14 Tutus­tu Kare­lian kou­lu­tuk­siin ja opiskelijoihin

Juon­ta­ji­na ja esit­te­li­jöi­nä tuto­ro­pis­ke­li­jat ja Kare­lian opin­to-ohjaa­jat. Kysy kaikki!

Tutus­tu tek­niik­kaan: Raken­nus­tek­niik­ka, Talo­tek­niik­ka, Kone­tek­niik­ka, Industrial Mana­ge­ment > Osal­lis­tu tästä

Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri ja Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka > Osal­lis­tu tästä

Media­no­mi > Osal­lis­tu tästä

Res­to­no­mi, mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta > Osal­lis­tu tästä

Tra­de­no­mi, lii­ke­ta­lous, tie­to­jen­kä­sit­te­ly ja Inter­na­tio­nal Busi­ness > Osal­lis­tu tästä

Fysio­te­ra­peut­ti, Sai­raan­hoi­ta­ja, Ter­vey­den­hoi­ta­ja, Sosio­no­mi > Osal­lis­tu tästä

Tutus­tu Kare­lian koulutuksiin

Kuvia Kare­lian kou­lu­tuk­sis­ta

Videoi­ta Kare­lian koulutuksista

AMK-päi­vä jär­jes­te­tään yhtä aikaa Itä-Suo­men Yli­opis­ton Hae yli­opis­toon ‑päi­vän kans­sa. Lisä­tie­to­ja: Opiskelijarekry@karelia.fi