Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­luista vuonna 2015 valmis­tu­neiden uraseu­ran­ta­kysely käynnistynyt

Ammat­ti­kor­kea­kou­luista vuonna 2015 valmis­tu­neiden uraseu­ran­ta­kysely on käynnis­tynyt. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen valta­kun­nal­li­sella uraseu­ran­ta­ky­se­lyllä kootaan tietoa työllis­ty­mi­sestä, työurasta sekä tyyty­väi­syy­destä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­tonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet.

Uraseu­ran­ta­kysely kerää tietoa tutkinnon suorit­ta­neiden työllis­ty­mi­sestä, urapo­luista ja työssä tarvit­ta­vasta osaami­sesta. Tiedot ovat tärkeitä koulu­tukseen hakeu­tu­ville ja opiske­li­joille, jotka miettivät omia opintojaan ja tulevai­suuden urasuun­ni­tel­miaan. Tulokset antavat tietoa työelämän muutok­sesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palve­lujen kehit­tä­miseen. Lisäksi opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö käyttää tietoja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rahoi­tuksen jakamisessa.

Viime vuonna toteu­tetun Uraseu­ran­ta­ky­selyn perus­teella tiedetään, että 82% ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tu­neista oli vähin­täänkin melko tyyty­väinen suorit­ta­maansa tutkintoon. Tyyty­väisyys tutkintoon on yhtey­dessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyn­tämään AMK:ssa hankki­maansa osaamista nykyi­sessä työssään ja miten työ vastaa vaati­vuus­ta­soltaan ammattikorkeakoulutusta.

Uraseu­ran­ta­ky­selyn kohde­ryhmänä ovat viisi vuotta sitten ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmistuneet.

Uraseu­ran­ta­kysely on lähetetty tänä vuonna 15.10.2020 kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkin­toihin valmis­tu­neille sähkö­pos­tilla ja tekstiviestillä.

Kyselyn tunnet­tuuden kasvaessa valta­kun­nal­lisen vastaus­pro­sentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia. Edelli­sessä kyselyssä vastaus­pro­sentti oli 34. Osa ammat­ti­kor­kea­kou­luista pääsi tähän tavoit­teeseen jo viime kysely­kier­rok­sella.  Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen uraseu­ran­ta­kysely toteu­tetaan samaan aikaan yliopis­tojen uraseu­ran­ta­ky­selyn kanssa.