Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly käynnistynyt

Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly on käyn­nis­ty­nyt. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen val­ta­kun­nal­li­sel­la ura­seu­ran­ta­ky­se­lyl­lä koo­taan tie­toa työl­lis­ty­mi­ses­tä, työ­uras­ta sekä tyy­ty­väi­syy­des­tä työ­uraan ja tut­kin­toon. Kyse­lyn saa­vat kaik­ki vii­si vuot­ta sit­ten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­ton­sa päät­tä­neet, eli vuon­na 2015 valmistuneet.

Ura­seu­ran­ta­ky­se­ly kerää tie­toa tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den työl­lis­ty­mi­ses­tä, ura­po­luis­ta ja työs­sä tar­vit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta. Tie­dot ovat tär­kei­tä kou­lu­tuk­seen hakeu­tu­vil­le ja opis­ke­li­joil­le, jot­ka miet­ti­vät omia opin­to­jaan ja tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mi­aan. Tulok­set anta­vat tie­toa työ­elä­män muu­tok­ses­ta ope­tuk­sen ja jat­ku­van oppi­mi­sen pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Lisäk­si ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö käyt­tää tie­to­ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sen jakamisessa.

Vii­me vuon­na toteu­te­tun Ura­seu­ran­ta­ky­se­lyn perus­teel­la tie­de­tään, että 82% ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta val­mis­tu­neis­ta oli vähin­tään­kin mel­ko tyy­ty­väi­nen suo­rit­ta­maan­sa tut­kin­toon. Tyy­ty­väi­syys tut­kin­toon on yhtey­des­sä sii­hen, miten hyvin vas­taa­ja pys­tyy hyö­dyn­tä­mään AMK:ssa hank­ki­maan­sa osaa­mis­ta nykyi­ses­sä työs­sään ja miten työ vas­taa vaa­ti­vuus­ta­sol­taan ammattikorkeakoulutusta.

Ura­seu­ran­ta­ky­se­lyn koh­de­ryh­mä­nä ovat vii­si vuot­ta sit­ten ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta valmistuneet.

Ura­seu­ran­ta­ky­se­ly on lähe­tet­ty tänä vuon­na 15.10.2020 kai­kil­le vuon­na 2015 AMK- ja YAMK-tut­kin­toi­hin val­mis­tu­neil­le säh­kö­pos­til­la ja tekstiviestillä.

Kyse­lyn tun­net­tuu­den kas­vaes­sa val­ta­kun­nal­li­sen vas­taus­pro­sen­tin toi­vo­taan nouse­van lähel­le 40 pro­sent­tia. Edel­li­ses­sä kyse­lys­sä vas­taus­pro­sent­ti oli 34. Osa ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta pää­si tähän tavoit­tee­seen jo vii­me kyse­ly­kier­rok­sel­la.  Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ura­seu­ran­ta­ky­se­ly toteu­te­taan samaan aikaan yli­opis­to­jen ura­seu­ran­ta­ky­se­lyn kanssa.