Avoin työ­paik­ka: juri­dii­kan opettaja

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee

JURIDIIKAN OPETTAJAA
mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen ajal­le 1.1.–31.12.2021

Opet­ta­jan teh­tä­viin kuu­lu­vat juri­dii­kan ope­tus Karelia-amk:n eri kou­lu­tuk­sis­sa (lii­ke­ta­lou­den ja tek­nii­kan kou­lu­tuk­set). Ope­tus pai­not­tuu lii­ke­ta­lou­den kou­lu­tuk­seen. Ope­tet­ta­vat aineet ovat yri­tys- ja sopi­musoi­keus ja työ­oi­keus. Teh­tä­vään sisäl­tyy myös avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­ta sekä ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set ohjaus- ja kehittämistehtävät.

Odo­tam­me haki­jal­ta
- ope­tus­ko­ke­mus­ta
- moni­muo­to- ja verk­ko-ope­tuk­sen peda­go­gii­kan hal­lin­taa
- suju­vaa suo­men suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta tai­toa
- hyviä vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja
- vas­tuul­lis­ta ja oma-aloit­teis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta sekä
- toi­mi­via alaan liit­ty­viä verkostoja.

Edel­ly­täm­me haki­jal­ta sovel­tu­vaa ylem­pää kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, esim. HTM tai OTM ja vähin­tään kol­men vuo­den oikeus­a­lan tai lii­ke­ta­lou­den alan työkokemusta.

Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti opet­ta­jan työ­ai­ka on 760 — 1600 tun­tia vuo­des­sa. Teh­tä­väs­sä arvioi­tu työ­ai­ka on vähin­tään 1100 tun­tia. Tar­kem­pi työ­mää­rä ja ‑työ­ai­ka sovi­taan valit­ta­van hen­ki­lön kans­sa huo­mioi­den osaa­mi­nen sekä val­mius teh­tä­vän hoitamiseen.

Teh­tä­vän kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­ta anne­tun ase­tuk­sen (A1129/18.12.2014) mukai­set. Lisäk­si kat­so­taan eduk­si vähin­tään 35 opin­to­vii­kon tai 60 opin­to­pis­teen laa­jui­set opet­ta­jan peda­go­gi­set opin­not. Työ­suh­teen ehdot ja palk­kaus mää­räy­ty­vät Sivis­ta­työ­nan­ta­jat ry:n ope­tusa­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti. Teh­tä­väs­sä nou­da­te­taan kuu­den kuu­kau­den koeaikaa.

Jätä hake­mus ansio­luet­te­loi­neen Kun­ta­rek­rys­sä maa­nan­tai­hin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä anta­vat 26.10.–9.11.2020 väli­se­nä aika­na työ­suh­teen osal­ta hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Jaa­na Tolk­ki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja teh­tä­vän sisäl­lön osal­ta kou­lu­tus­pääl­lik­kö Pil­vi Pur­mo­nen (pilvi.purmonen@karelia.fi, p. 050 354 3113)