Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: juridiikan opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

JURIDIIKAN OPETTAJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.1.-31.12.2021

Opettajan tehtäviin kuuluvat juridiikan opetus Karelia-amk:n eri koulu­tuk­sissa (liike­ta­louden ja tekniikan koulu­tukset). Opetus painottuu liike­ta­louden koulu­tukseen. Opetet­tavat aineet ovat yritys- ja sopimusoikeus ja työoikeus. Tehtävään sisältyy myös avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opetusta sekä opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus- ja kehittämistehtävät.

Odotamme hakijalta
– opetus­ko­ke­musta
– monimuoto- ja verkko-opetuksen pedago­giikan hallintaa
– sujuvaa suomen suullista ja kirjal­lista taitoa
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta sekä
– toimivia alaan liittyviä verkostoja.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa, esim. HTM tai OTM ja vähintään kolmen vuoden oikeusalan tai liike­ta­louden alan työkokemusta.

Työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti opettajan työaika on 760 – 1600 tuntia vuodessa. Tehtä­vässä arvioitu työaika on vähintään 1100 tuntia. Tarkempi työmäärä ja -työaika sovitaan valit­tavan henkilön kanssa huomioiden osaaminen sekä valmius tehtävän hoitamiseen.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi katsotaan eduksi vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­ta­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat 26.10.-9.11.2020 välisenä aikana työsuhteen osalta hallinto- ja henki­lös­tö­johtaja Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmonen (pilvi.purmonen@karelia.fi, p. 050 354 3113)