Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: sosiaa­lialan lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

SOSIAALIALAN LEHTORIA
1.1.2021 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lehtorin tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan opetus sekä opinnäy­te­töiden ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta sekä maksul­linen palvelu-toiminta.

Odotamme hakijalta:
– sosiaa­lialan asiakastyön kokemusta
– sosiaa­li­pe­da­go­giikan osaamista
– kansain­vä­li­syys­osaa­mista,
– valmiutta digitaa­listen oppimi­sym­pä­ris­töjen kehit­tä­miseen
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta
– kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja sekä
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja vähintään kolmen vuoden työko­ke­musta alalta, erityi­sesti sosiaa­lialan työn käytännön kokemusta. Opetus­ko­kemus katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat työsuhteen osalta hallinto- ja henki­lös­tö­johtaja Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Tuomas Lappa­lainen (p. 050 521 5607, tuomas.lappalainen@karelia.fi)