Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ri 20.10.2020

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ria 20.10.2020 klo 12.30–14.30. Koro­na pan­de­mia muut­taa yri­tys­toi­min­nan puit­tei­ta. Webi­naa­ris­sa käsi­tel­lään pan­de­mian vai­ku­tus­ta venä­läi­sen kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen ja vien­tiy­ri­tys­ten toi­min­taan. Semi­naa­ri on englan­nin­kie­li­nen.

Ilmoit­tau­du täs­tä.

Ohjel­ma
• Mode­raat­to­ri Eka­te­ri­na Miet­ti­nen: Highway For Growth – han­ke raja­kau­pan edis­tä­jä­nä
• Pro­fes­so­ri Julia Solov­jo­va, Pie­ta­rin Kaup­pa­kor­kea­kou­lu: “Pan­de­mian vai­ku­tus venä­läi­sen kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen”
• Pää­joh­ta­ja Tee­mu Help­po­lai­nen, JSC YIT St. Peters­burg, ”Pan­de­mia ja Venä­jän asun­to­mark­ki­nat”
• Toi­mi­tus­joh­ta­ja Samu­li Pesu, TMF Group, Mos­ko­va: ”Koro­na ja ulko­maa­lai­set yri­tyk­set Venä­jäl­lä”
• Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro: Pek­ka Nuu­ti­nen, P‑K kaup­pa­ka­ma­rin Venä­jä­jaok­sen puheen­joh­ta­ja

Lisä­tie­to­ja: Rai­mo Moi­la­nen, kou­lu­tus­pääl­lik­kö, Kare­lia-amk, +358–50-5855139, Raimo.Moilanen@karelia.fi