Tek­nii­kan alan työ­elä­män osaa­mis­tar­pei­siin vas­taa­mi­nen Itä-Suo­men kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työ­nä ‑webi­naa­ri 12.11.2020

Osa­na jat­ku­van oppi­mi­sen kor­kea­kou­lu­yh­teis­työ­tä Itä-Suo­mes­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Itä-Suo­men yli­opis­to toteut­ta­vat webi­naa­ri­sar­jan jat­ku­van oppi­mi­sen teemalla.

Tors­tai­na 12.11. klo 13–14 jär­jes­tet­tä­väs­sä semi­naa­ris­sa tutus­tu­taan tek­nii­kan ja tie­to­jen­kä­sit­te­lyn alal­la teh­tä­vään jat­ku­van oppi­mi­sen koulutusyhteistyöhön.

Klo 13–13.30 Smar­tICT ‑kou­lu­tus: mitä kor­kea­kou­luis­sa on tapah­tu­nut, mil­lai­sia kou­lu­tuk­sia on toteu­tu­nut ja mil­lai­sia koke­muk­sia on saatu.

  • Pet­ri Lai­ti­nen, Karelia
  • Kim­mo Myl­ly­mä­ki, Savonia
  • Erk­ki Peso­nen, Itä-Suo­men yliopisto

Klo 13.30–14 UpTech-hank­keen suun­ni­tel­mat, uusi DI-kou­lu­tus­pol­ku sekä tar­pees­ta saa­da yri­tyk­set mukaan kou­lu­tus­ten kehittämiseen.

  • Har­ri Nis­ka, Itä-Suo­men yliopisto
  • Ans­si Suho­nen, Savonia
  • Jar­no Mer­ta­nen, Karelia

Webi­naa­ri on suun­nat­tu jat­ku­van oppi­mi­sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ja kai­kil­le kiinnostuneille.

Osal­lis­tu webi­naa­riin täs­tä lin­kis­tä:
Join Mic­ro­soft Teams Mee­ting

Lisä­tie­to­ja: Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kank­ku­nen, jyrki.kankkunen@karelia.fi