Categories
Ajankohtaista Uutiset

Tulevai­suuden Pohjois-Karjala

Maailma muuttuu, Eskoseni, ja niin muutumme mekin täällä Pohjois-Karja­lassa – halusimme tai emme. Näillä hetkillä ratkaistaan, ovatko tulevai­suu­temme Pohjois-Karjalaa autiot tuvat ja keskustelu siitä, kuka ne viimeiset valot sammuttaa. Vai ovatko tulevai­suut­tamme kuitenkin elinvoi­maiset yritykset ja ympäristö, jossa on hyvä tehdä työtä, olla ja elää tästä eteenkin päin?

Jos, ja toivot­ta­vasti kun, haluamme rakentaa jälkim­mäistä skenaa­riota, tarvit­semme alueel­lemme uusia osaajia. Kun kansal­linen väestön­ke­hitys on vielä odotet­tuakin nopeam­massa laskussa, on katseemme kohdis­tettava omien rajojen ulkopuo­lelle. Meidän on raken­nettava toimivia työ- ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton polkuja. 

Miten sitten toimivia polkuja raken­netaan? Työ- ja koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton raken­ta­minen edellyttää ennen kaikkea hyvää ja syste­maat­tista maakun­nal­lista yhteis­työtä. Lisäksi tarvitaan eri toimi­joiden tuottamia toimivia kansain­vä­listen opiske­li­joiden ja työnte­ki­jöiden palve­lu­ko­ko­nai­suuksia työvoiman tarpeita ennakoiden. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on nostanut alueen kansain­vä­lis­tä­misen ja osaaja­pulaan vastaa­misen yhdeksi sen strategian kärjistä. Samaa tärkeää työtä tekevät myös alueen muut koulutus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saatiot sekä yritykset. Meneillään on useita eri kokoon­pa­nojen kansain­vä­listen osaajien rekry­toinnin, ohjauksen ja kotou­tu­misen kehit­tä­mis­hank­keita. Koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton osalta täytyy katsoa koko koulu­tus­ketjua, että maakun­nas­samme on pitkäl­läkin aikavä­lillä varantoa koulu­tusas­teelta toiselle ja työelämään siirty­miseen. Kokonai­suutta ollaan parhaillaan kehit­tä­missä ja raken­ta­massa Karelian, Itä-Suomen yliopiston, Riverian ja yleis­si­vis­tävän toisen asteen koulu­tuksen yhteis­työnä. Yleis­si­vis­tävän koulu­tuksen pilot­ti­toimija on Kitee, missä on onnis­tu­neesti kehitetty opiske­li­ja­rek­ry­tointia Venäjän lähialueilta.

Toimivat polut edellyt­tävät myös sisäl­löltään erinomaisen hyvää ja laadu­kasta koulu­tusta, jota kehitetään sekä alueel­lisena että kansain­vä­lisenä yhteis­työnä. Kilpai­lu­ky­kyiset kansain­vä­liset tutkinnot, sujuvat siirtymät koulu­tusas­teelta toiselle ja joustavat opinto­polut ovat pian kultaakin kalliimpia. Uusiin ulottu­vuuksiin tässä kehit­tä­mis­työssä päästään Karelian uudessa ”Euroop­pa­laiset yliopistot” lippu­lai­va­hank­keessa, jossa viiden korkea­koulun yhteis­työnä raken­netaan kansain­vä­linen virtu­aa­linen ja fyysinen kampus yhteisine tutkinto- ja joustavan oppimisen polkuineen. Tämä antaa osaajien houkut­teluun aivan uuden­laisia valtteja. 

Suuret laskevan väestön­ke­hi­tyksen maat ovat jo alkaneet kilpailla maahan­muut­ta­jista. Tilanne ei tästä helpotu vaan kilpailu tulee kiris­tymään. Kansal­lisen maahan­muuton kehit­tä­mis­käy­tän­teiden ja osaajien houkut­telun kanssa alkaa olla jo kova kiire. Otetaan haasteet tosis­samme ja hyödyn­netään mahdol­li­suudet – Pohjois-Karjalan tulevaisuus tehdään tänään!

Liisa Timonen
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­listen asioiden päällikkö ja useiden kansal­listen työryhmien asian­tun­ti­ja­jäsen
(Artikkeli on julkaistu Sanoma­lehti Karjalaisessa)