Tule­vai­suu­den Poh­jois-Kar­ja­la

Maa­il­ma muut­tuu, Esko­se­ni, ja niin muu­tum­me mekin tääl­lä Poh­jois-Kar­ja­las­sa – halusim­me tai emme. Näil­lä het­kil­lä rat­kais­taan, ovat­ko tule­vai­suu­tem­me Poh­jois-Kar­ja­laa autiot tuvat ja kes­kus­te­lu sii­tä, kuka ne vii­mei­set valot sam­mut­taa. Vai ovat­ko tule­vai­suut­tam­me kui­ten­kin elin­voi­mai­set yri­tyk­set ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä teh­dä työ­tä, olla ja elää täs­tä eteen­kin päin?

Jos, ja toi­vot­ta­vas­ti kun, haluam­me raken­taa jäl­kim­mäis­tä ske­naa­rio­ta, tar­vit­sem­me alu­eel­lem­me uusia osaa­jia. Kun kan­sal­li­nen väes­tön­ke­hi­tys on vie­lä odo­tet­tua­kin nopeam­mas­sa las­kus­sa, on kat­seem­me koh­dis­tet­ta­va omien rajo­jen ulko­puo­lel­le. Mei­dän on raken­net­ta­va toi­mi­via työ- ja kou­lu­tus­pe­räi­sen maa­han­muu­ton pol­ku­ja. 

Miten sit­ten toi­mi­via pol­ku­ja raken­ne­taan? Työ- ja kou­lu­tus­pe­räi­sen maa­han­muu­ton raken­ta­mi­nen edel­lyt­tää ennen kaik­kea hyvää ja sys­te­maat­tis­ta maa­kun­nal­lis­ta yhteis­työ­tä. Lisäk­si tar­vi­taan eri toi­mi­joi­den tuot­ta­mia toi­mi­via kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia työ­voi­man tar­pei­ta enna­koi­den. 

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on nos­ta­nut alu­een kan­sain­vä­lis­tä­mi­sen ja osaa­ja­pu­laan vas­taa­mi­sen yhdek­si sen stra­te­gian kär­jis­tä. Samaa tär­ke­ää työ­tä teke­vät myös alu­een muut kou­lu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tiot sekä yri­tyk­set. Meneil­lään on usei­ta eri kokoon­pa­no­jen kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien rek­ry­toin­nin, ohjauk­sen ja kotou­tu­mi­sen kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Kou­lu­tus­pe­räi­sen maa­han­muu­ton osal­ta täy­tyy kat­soa koko kou­lu­tus­ket­jua, että maa­kun­nas­sam­me on pit­käl­lä­kin aika­vä­lil­lä varan­toa kou­lu­tusas­teel­ta toi­sel­le ja työ­elä­mään siir­ty­mi­seen. Koko­nai­suut­ta ollaan par­hail­laan kehit­tä­mis­sä ja raken­ta­mas­sa Kare­lian, Itä-Suo­men yli­opis­ton, Rive­rian ja yleis­si­vis­tä­vän toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen yhteis­työ­nä. Yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen pilot­ti­toi­mi­ja on Kitee, mis­sä on onnis­tu­nees­ti kehi­tet­ty opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia Venä­jän lähia­lueil­ta.

Toi­mi­vat polut edel­lyt­tä­vät myös sisäl­löl­tään erin­omai­sen hyvää ja laa­du­kas­ta kou­lu­tus­ta, jota kehi­te­tään sekä alu­eel­li­se­na että kan­sain­vä­li­se­nä yhteis­työ­nä. Kil­pai­lu­ky­kyi­set kan­sain­vä­li­set tut­kin­not, suju­vat siir­ty­mät kou­lu­tusas­teel­ta toi­sel­le ja jous­ta­vat opin­to­po­lut ovat pian kul­taa­kin kal­liim­pia. Uusiin ulot­tu­vuuk­siin täs­sä kehit­tä­mis­työs­sä pääs­tään Kare­lian uudes­sa ”Euroop­pa­lai­set yli­opis­tot” lip­pu­lai­va­hank­kees­sa, jos­sa vii­den kor­kea­kou­lun yhteis­työ­nä raken­ne­taan kan­sain­vä­li­nen vir­tu­aa­li­nen ja fyy­si­nen kam­pus yhtei­si­ne tut­kin­to- ja jous­ta­van oppi­mi­sen pol­kui­neen. Tämä antaa osaa­jien hou­kut­te­luun aivan uuden­lai­sia valt­te­ja. 

Suu­ret las­ke­van väes­tön­ke­hi­tyk­sen maat ovat jo alka­neet kil­pail­la maa­han­muut­ta­jis­ta. Tilan­ne ei täs­tä hel­po­tu vaan kil­pai­lu tulee kiris­ty­mään. Kan­sal­li­sen maa­han­muu­ton kehit­tä­mis­käy­tän­tei­den ja osaa­jien hou­kut­te­lun kans­sa alkaa olla jo kova kii­re. Ote­taan haas­teet tosis­sam­me ja hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­suu­det – Poh­jois-Kar­ja­lan tule­vai­suus teh­dään tänään!

Lii­sa Timo­nen
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kan­sain­vä­lis­ten asioi­den pääl­lik­kö ja usei­den kan­sal­lis­ten työ­ryh­mien asian­tun­ti­ja­jä­sen
(Artik­ke­li on jul­kais­tu Sano­ma­leh­ti Kar­ja­lai­ses­sa)