Categories
Uutiset

Äänes­tetään Karelia voittoon KÄRJET -kilpailussa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-johdon verkosto järjestää vuosittain valta­kun­nal­lisen KÄRJET -kilpailun, jonka tavoit­teena on tuoda esiin ja palkita parhaita ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-hankkeita. Vuoden 2020 kilpai­lussa haetaan parhaita esimerkkejä yritysten kanssa tehdystä yhteis­työstä. Karelian ehdokkaat tämän vuoden kilpailuun ovat puura­ken­ta­miseen liittyvä Joensuu Light House -projek­ti­ko­ko­naisuus sekä Korkea­koulut vähähii­lisen tekno­logian ja osaamisen viennin mootto­reina Lähi-itään – Finpetra -hanke.

Parhaat hankkeet palkitaan valit­si­ja­raadin arvioinnin ja yleisöää­nes­tyksen perus­teella. Kaikilla meillä on nyt mahdol­lisuus vaikuttaa loppu­tu­lokseen ja saada näkyvyyttä Karelian hankkeille äänes­tä­mällä ehdolla olevia Karelian hankkeita. Äänes­tä­minen tapahtuu peukut­ta­malla Youtu­bessa näistä hankkeista tehtyjä esitte­ly­vi­deoita. Käykää siis tutus­tu­massa näihin lyhyisiin videoihin ja peukut­takaa niitä. Äänes­tetään Karelia voittoon!

Äänes­ty­saikaa on 2.12.2020 sakka. Parhaiden hankkeiden palkinnot jaetaan avoimen tieteen syyspäi­villä 7.12.2020 (virtu­aa­li­ta­pahtuma).

Linkit Karelian videoihin:

Puura­ken­ta­misen videon linkki: https://youtu.be/xLwDNoEIjoE

Finpetran linkki: https://youtu.be/yx-IcP1TZyo