Äänes­te­tään Kare­lia voit­toon KÄRJET ‑kil­pai­lus­sa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-joh­don ver­kos­to jär­jes­tää vuo­sit­tain val­ta­kun­nal­li­sen KÄRJET ‑kil­pai­lun, jon­ka tavoit­tee­na on tuo­da esiin ja pal­ki­ta par­hai­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-hank­kei­ta. Vuo­den 2020 kil­pai­lus­sa hae­taan par­hai­ta esi­merk­ke­jä yri­tys­ten kans­sa teh­dys­tä yhteis­työs­tä. Kare­lian ehdok­kaat tämän vuo­den kil­pai­luun ovat puu­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vä Joen­suu Light House ‑pro­jek­ti­ko­ko­nai­suus sekä Kor­kea­kou­lut vähä­hii­li­sen tek­no­lo­gian ja osaa­mi­sen vien­nin moot­to­rei­na Lähi-itään – Fin­pet­ra ‑han­ke.

Par­haat hank­keet pal­ki­taan valit­si­ja­raa­din arvioin­nin ja ylei­söää­nes­tyk­sen perus­teel­la. Kai­kil­la meil­lä on nyt mah­dol­li­suus vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen ja saa­da näky­vyyt­tä Kare­lian hank­keil­le äänes­tä­mäl­lä ehdol­la ole­via Kare­lian hank­kei­ta. Äänes­tä­mi­nen tapah­tuu peu­kut­ta­mal­la You­tu­bes­sa näis­tä hank­keis­ta teh­ty­jä esit­te­ly­vi­deoi­ta. Käy­kää siis tutus­tu­mas­sa näi­hin lyhyi­siin videoi­hin ja peu­kut­ta­kaa nii­tä. Äänes­te­tään Kare­lia voittoon!

Äänes­ty­sai­kaa on 2.12.2020 sak­ka. Par­hai­den hank­kei­den pal­kin­not jae­taan avoi­men tie­teen syys­päi­vil­lä 7.12.2020 (vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­ma).

Lin­kit Kare­lian videoihin:

Puu­ra­ken­ta­mi­sen videon link­ki: https://youtu.be/xLwDNoEIjoE

Fin­pet­ran link­ki: https://youtu.be/yx-IcP1TZyo