Categories
Uutiset

Verkko­jul­kaisu Vasun TKIO-teema­numero on ilmestynyt

Vasun TKIO-teema­numero on ilmestynyt

Karelian verkko­jul­kaisu Vasun TKI:n ja opetuksen integraation (TKIO) monipuo­linen teema­numero on ilmes­tynyt. Verkko­jul­kai­sussa Karelian henki­löstö, opiske­lijat ja kumppanit jakavat kokemuksia, hyviä käytän­teitä ja esimerkkejä siitä, miten tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa on integroitu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opetukseen ja oppimiseen, tai päinvastoin.

Julkai­sussa avataan mm. sitä, kuinka opiske­lijat kehit­tävät osaamistaan hankkeiden ja yritysten toimek­sian­tojen kautta. Numerossa kerrotaan myös uusista pedago­gi­sista kokei­luista ja opettajien kokemuk­sista TKI-hankkeissa työskentelystä.

Vasu on luetta­vissa osoit­teessa www.karelia.fi/vasu