Categories
Tapahtumat

IT-alan virtu­aa­li­messut 24.3.2021

IT-alan virtu­aa­li­messut kokoaa maalis­kuussa yhteen alan osaajia tarvit­sevat yritykset ja opiskelijat.

Aika: 24.3.2021 klo 13 – 16

Tapahtuma on avoin kaikille yrityk­sille, joissa on tarvetta IT-alan osaami­selle. Virtu­aa­li­mes­sujen avulla on mahdol­lista luoda suora yhteys alan tuleviin ammat­ti­laisiin sekä tehdä yritystä tunne­tuksi alan opiske­li­joiden keskuu­dessa. Opiske­lijat arvos­tavat saadessaan tietoa suoraan työnan­ta­jilta IT-alan tarjoa­mista työpai­koista sekä harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista.

Terve­tuloa mukaan tapaamaan ja rekry­toimaan alan tulevia osaajia!

Ilmoit­taudu tapah­tumaan 26.2.2021 mennessä osoit­teessa https://bit.ly/3szwG66.

Kerrothan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lisätietoja-kohdassa, millaisia mahdol­li­suuksia yrityk­senne tarjoaa opiske­li­joille (haettavat työtehtävät/henkilömäärä, harjoit­te­lu­paikat, opinnäy­te­työ­mah­dol­lisuus). Ilmoit­tau­tu­neille lähetetään lisätietoa lähempänä tapahtumaa.

Tapah­tuman järjestää Business Joensuun Osaava rekry­tointi – Uudistuva työ -projekti yhteis­työssä Base Camp -hankkeen kanssa.

Lisätiedot: Mika Lappa­lainen, mika.lappalainen@karelia.fi 050 440 1523