Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia iskee kiinni kvant­ti­las­kennan megatrendiin

Kvantilla tulevai­suuteen -webinaari järjes­tetään 10. helmi­kuuta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toteut­ta­massa tilai­suu­dessa käydään keskus­telua siitä, kuinka kvant­ti­tie­to­koneet ja kvant­ti­las­kenta muuttavat tulevaisuuttamme. 

Tilai­suuden avaavat elinkei­no­mi­nisteri Mika Lintilä ja Karelian rehtori Petri Raivo. Asian­tun­ti­joina ovat: Cristina Andersson (Kvantin ihmet­telijä, tieto­kir­jailija, Develor Produc­tions Oy), Tua Huomo (Executive Vice President, Tekno­logian tutki­mus­keskus VTT Oy), Mikko Möttönen (Professori, Teknil­lisen fysiikan laitos, Quantum Computing and Devices, Aalto-yliopisto), Mikael Johansson (Technology Strategist, Quantum Techno­logies, CSC – IT Center for Science Ltd) ja Pekka Pursula (Research manager, Microe­lect­ronics, Tekno­logian tutki­mus­keskus VTT Oy).

Kvant­ti­tie­to­ko­neisiin pohjaavat kvant­ti­las­ken­ta­pal­velut ovat uusi, nouseva tulevai­suuden tieto­jen­kä­sit­telyn tekno­logia. Toimiessaan kvant­ti­koneet pystyvät massii­viseen lasken­ta­tehoon perin­teisiin ratkai­suihin verrattuna: esimer­kiksi Google ilmoitti syksyllä 2019 kvant­ti­tie­to­ko­neensa suorit­taneen 200 sekun­nissa lasken­tao­pe­raation, mikä parhaalta super­tie­to­ko­neelta olisi vienyt 10 000 vuotta.

– Tuoreen projek­timme tavoit­teena on lisätä pohjois­kar­ja­laisten yritysten ja muiden organi­saa­tioiden tietoa ja osaamista kvant­ti­las­ken­ta­pal­ve­luiden hyödyn­tä­mi­sessä. Samalla Karelia varautuu tuleviin työelämän tarpeisiin ja pystyy tarjoamaan ainut­laa­tuista koulu­tusta kvant­ti­las­ken­ta­pal­veissa, kertoo projek­ti­pääl­likkö ja liike­ta­louden lehtori Olli Hatakka Karelialta.

– Kyseessä on maail­man­laa­juinen megat­rendi ja on luontevaa, että juuri ammat­ti­kor­kea­koulu tarttuu tilai­suuteen. Tavoit­teena on, että Pohjois-Karjalaan syntyy kansal­li­sesti merkittävä kvant­ti­las­kentaa tunnistava ja tietoa jakava yritysten ja muiden organi­saa­tioiden keskittymä, summaa projek­ti­asian­tuntija ja tieto­jen­kä­sit­telyn lehtori Jarmo Talvi­vaara.

Yleis­tyessään kvant­ti­las­kenta vaikuttaa lukuisiin eri sovel­lusa­lueisiin kuten liike­toi­mintaan, materi­aa­li­tek­niikkaan, robotiikkaan, sairaan­hoitoon ja koneop­pi­miseen. Kvant­ti­las­ken­ta­pal­ve­luiden arvioidaan olevan eri toimia­lueille käyttöön otettavaa tekniikkaa optimis­tisen arvion mukaan jo 2-3 vuoden kuluttua.