Kutsu virtu­aa­liseen Tulevai­suuden työ -foorumiin

Tulevai­suuden työ muuttuu yhä hybri­di­mäi­seksi, jossa fyysinen ja digitaa­linen maailma liukuvat toistensa lomaan. Alasta riippu­matta työnteon työkalut muuttuvat digitaa­li­siksi alustoiksi, ohjel­mis­to­pal­ve­luiksi ja laajoiksi simulaa­tio­ym­pä­ris­töiksi. Yrityk­sille ja organi­saa­tioille digita­li­saation seuraava aalto merkitsee entistä enemmän uusia mahdol­li­suuksia uudistaa liike­toi­min­taansa ja palve­luita erityi­sesti uusia digitaa­lisia ratkaisuja hyödyntäen. Samalla myös henki­löstön osaamisen kehit­tä­minen ja oppiminen siirtyy luokista työn arkeen, osaksi työpäivää ja työnkulkua. Tämä asettaa haasteita tuleville oppimi­sym­pä­ris­töille, kun osaaminen kiinnittyy virtu­aa­li­tek­no­lo­gioihin, etäoh­jaukseen- ja johta­miseen, virtu­aa­liym­pä­ris­töissä tapah­tuvaan innovaa­tio­työhön sekä VR-tiloissa tapah­tuvaan oppimiseen.

Näitä tulevai­suuden työhön, osaamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita pohditaan virtu­aa­li­sessa Tulevai­suuden työ -fooru­missa, joka toteu­tetaan 22.3.2021 alkaen noin kuukauden ajan. Tulevai­suuden työ -hankkeen järjestämä foorumi on suunnattu työelämän toimi­joille, yrittä­jille, esihen­ki­löille, työnte­ki­jöille ja asian­tun­ti­joille.  Keskus­telun teemoja ovat esimer­kiksi, miten työ tulee muuttumaan, millaisia osaamis­haas­teita ja muita vaati­muksia kohdistuu eri toimia­loilla työsken­te­le­ville työnte­ki­jöiltä ja johdolle sekä millaisin uusin tavoin ja millai­sissa ympäris­töissä tulevai­suu­dessa opitaan.

Kutsumme yrityksestänne/organisaatiostanne aiheesta kiinnos­tu­neita henki­löitä mukaan foorumin työsken­telyyn. Foorumi toteu­tetaan virtu­aa­li­sessa Howspace-ympäris­tössä, johon on helppo tulla ilman kirjau­tu­mista. Henki­löiltä tarvitaan vain sähkö­pos­tio­soitteet, johon he saavat oman henki­lö­koh­taisen linkin Howspace-ympäristöön ja ohjeis­tuksen foorumin työsken­telyyn. Osallis­tu­minen virtu­aa­lisen foorumin työsken­telyyn on mahdol­lista oman aikataulun ja innon mukaan ja vie aikaa arviolta 20 min/viikko foorumin keston ajan.

Foorumin työsken­te­lystä kiinnos­tu­neiden sähkö­pos­tio­soitteet pyydetään lähet­tämään 15.3.2021 mennessä osoit­teeseen: [email protected] . 

Virtu­aa­lisen foorumin keskus­te­luista tehdään yhteenveto, joka lähetetään foorumin toimintaan osallis­tu­jille. Foorumin tuloksia hyödyn­netään Tulevai­suuden työ -hankkeen työelä­mä­läh­töi­sessä kehit­tä­mis­työssä. Keskus­te­luiden kautta on mahdol­lisuus päästä vaikut­tamaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen suunnit­teluun ja toimin­ta­mallien kehit­tä­miseen. Yrityk­sillä ja organi­saa­tioilla on jatkossa mahdol­lisuus tulla mukaan hankkeessa toteu­tet­taviin koulu­tus­muo­toi­lu­pi­lot­teihin, joissa tarve­läh­töi­sesti kokeillaan muun muassa uusia hybri­disti toteu­tet­tavia henki­löstön osaamisen kehit­tä­misen menetelmiä osana työn kulkua.

Tulevai­suuden työ -hanke (1.10.2020-30.06.2023) on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toteuttama kehit­tä­mis­ko­ko­naisuus, jota rahoit­tavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Hankkeen tavoit­teena on kehittää tiiviissä yhteis­työssä työelämän kanssa monia­lainen pedago­ginen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, jatkuvaa oppimista tukevia matalan kynnyksen koulu­tus­pal­veluja, uusia osaamisen kehit­tä­misen ja etäoh­jauksen menetelmiä ja käytäntöjä sekä opettajien pedago­gista osaamista vastaamaan tulevai­suuden työn vaati­muksia. Lisäksi inves­toidaan työelämää ja koulu­tusta palveleva digitaa­liseen jousta­vuuteen perustuva virtu­aa­li­tek­no­lo­gioita hyödyntävä innovaatio-, testaus- ja kehit­tä­misen hybri­diym­pä­ristö Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilä ja Tikka­rinne kampuksille.