Kutsu virtu­aa­li­seen Tule­vai­suu­den työ -foorumiin

Tule­vai­suu­den työ muuttuu yhä hybri­di­mäi­seksi, jossa fyysi­nen ja digi­taa­li­nen maailma liuku­vat tois­tensa lomaan. Alasta riip­pu­matta työn­teon työka­lut muut­tu­vat digi­taa­li­siksi alus­toiksi, ohjel­mis­to­pal­ve­luiksi ja laajoiksi simu­laa­tio­ym­pä­ris­töiksi. Yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille digi­ta­li­saa­tion seuraava aalto merkit­see entistä enemmän uusia mahdol­li­suuk­sia uudis­taa liike­toi­min­taansa ja palve­luita erityi­sesti uusia digi­taa­li­sia ratkai­suja hyödyn­täen. Samalla myös henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja oppi­mi­nen siirtyy luokista työn arkeen, osaksi työpäi­vää ja työn­kul­kua. Tämä asettaa haas­teita tule­ville oppi­mi­sym­pä­ris­töille, kun osaa­mi­nen kiin­nit­tyy virtu­aa­li­tek­no­lo­gioi­hin, etäoh­jauk­seen- ja johta­mi­seen, virtu­aa­liym­pä­ris­töissä tapah­tu­vaan inno­vaa­tio­työ­hön sekä VR-tiloissa tapah­tu­vaan oppimiseen.

Näitä tule­vai­suu­den työhön, osaa­mi­seen ja oppi­mi­seen liit­ty­viä asioita pohdi­taan virtu­aa­li­sessa Tule­vai­suu­den työ -fooru­missa, joka toteu­te­taan 22.3.2021 alkaen noin kuukau­den ajan. Tule­vai­suu­den työ -hank­keen järjes­tämä foorumi on suun­nattu työelä­män toimi­joille, yrit­tä­jille, esihen­ki­löille, työn­te­ki­jöille ja asian­tun­ti­joille.  Keskus­te­lun teemoja ovat esimer­kiksi, miten työ tulee muut­tu­maan, millai­sia osaa­mis­haas­teita ja muita vaati­muk­sia kohdis­tuu eri toimia­loilla työs­ken­te­le­ville työn­te­ki­jöiltä ja johdolle sekä millai­sin uusin tavoin ja millai­sissa ympä­ris­töissä tule­vai­suu­dessa opitaan.

Kutsumme yrityksestänne/organisaatiostanne aiheesta kiin­nos­tu­neita henki­löitä mukaan fooru­min työs­ken­te­lyyn. Foorumi toteu­te­taan virtu­aa­li­sessa Hows­pace-ympä­ris­tössä, johon on helppo tulla ilman kirjau­tu­mista. Henki­löiltä tarvi­taan vain sähkö­pos­tio­soit­teet, johon he saavat oman henki­lö­koh­tai­sen linkin Hows­pace-ympä­ris­töön ja ohjeis­tuk­sen fooru­min työs­ken­te­lyyn. Osal­lis­tu­mi­nen virtu­aa­li­sen fooru­min työs­ken­te­lyyn on mahdol­lista oman aika­tau­lun ja innon mukaan ja vie aikaa arviolta 20 min/viikko fooru­min keston ajan.

Fooru­min työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­nei­den sähkö­pos­tio­soit­teet pyyde­tään lähet­tä­mään 15.3.2021 mennessä osoit­tee­seen: [email protected] . 

Virtu­aa­li­sen fooru­min keskus­te­luista tehdään yhteen­veto, joka lähe­te­tään fooru­min toimin­taan osal­lis­tu­jille. Fooru­min tulok­sia hyödyn­ne­tään Tule­vai­suu­den työ -hank­keen työelä­mä­läh­töi­sessä kehit­tä­mis­työssä. Keskus­te­lui­den kautta on mahdol­li­suus päästä vaikut­ta­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uusien oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen suun­nit­te­luun ja toimin­ta­mal­lien kehit­tä­mi­seen. Yrityk­sillä ja orga­ni­saa­tioilla on jatkossa mahdol­li­suus tulla mukaan hank­keessa toteu­tet­ta­viin koulu­tus­muo­toi­lu­pi­lot­tei­hin, joissa tarve­läh­töi­sesti kokeil­laan muun muassa uusia hybri­disti toteu­tet­ta­via henki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen mene­tel­miä osana työn kulkua.

Tule­vai­suu­den työ -hanke (1.10.2020-30.06.2023) on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toteut­tama kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus, jota rahoit­ta­vat ESR/E­telä-Savon ELY-keskus, EAKR/­Poh­jois-Karja­lan maakun­ta­liitto sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Hank­keen tavoit­teena on kehit­tää tiiviissä yhteis­työssä työelä­män kanssa monia­lai­nen peda­go­gi­nen yhteis­suun­nit­te­lu­malli, jatku­vaa oppi­mista tukevia matalan kynnyk­sen koulu­tus­pal­ve­luja, uusia osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja etäoh­jauk­sen mene­tel­miä ja käytän­töjä sekä opet­ta­jien peda­go­gista osaa­mista vastaa­maan tule­vai­suu­den työn vaati­muk­sia. Lisäksi inves­toi­daan työelä­mää ja koulu­tusta palve­leva digi­taa­li­seen jous­ta­vuu­teen perus­tuva virtu­aa­li­tek­no­lo­gioita hyödyn­tävä inno­vaa­tio-, testaus- ja kehit­tä­mi­sen hybri­diym­pä­ristö Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Wärt­silä ja Tikka­rinne kampuksille.