Voittajat ratkenneet Kierrosta kasvuun -tulevaisuusmyllytyksessä

Kierrosta kasvuun -tulevai­suus­myl­ly­tyk­sessä haettiin uutta käyttöä maaseudun yritysten sivuvir­roille ja kolme parasta tiimiä palkittiin. Lapissa ja Pohjois-Karja­lassa sijait­sevat yritykset pystyvät hyödyn­tämään kehitettyjä ideoita liiketoiminnassaan. 

Maaseudun yritysten hyödyn­tä­mät­tö­mille sivuvir­roille etsittiin uusia käyttö­mah­dol­li­suuksia Kierrosta kasvuun -tulevai­suus­myl­ly­tyk­sessä eli virtu­aa­li­sessa hackat­ho­nissa helmi­kuussa 2021. Viittä­toista sivuvir­ta­haas­tetta oli toimek­sian­tajien lisäksi ratkai­se­massa yhteensä yli 100 osallis­tujaa. Pääosin yrityk­siltä saaduissa toimek­sian­noissa etsittiin uusia ideoita ja ratkaisuja mm. inkivää­ri­lehtien hyöty­käyttöön, porota­louden sivuvir­toihin ja mehus­tamon puris­tus­jät­teisiin. Lisäksi haettiin uusia keinoja esimer­kiksi vieras­kasvien niitto­massan hyödyn­tä­miseen, liian pienien puiku­la­pe­ru­noiden jalos­ta­miseen ja roska­villan jatkokäsittelyyn. 

Toimek­siantoja esittäneet yritykset edustivat laajasti maaseudun yrityksiä ja toimialoja Pohjois-Karja­lassa ja Lapissa. Mukana haasteiden antajina olivat myös Luonnon­va­ra­keskus ja VTT. Viikon kestäneen työsken­telyn päätteeksi parhaat ratkaisut palkittiin kaksi­vai­hei­sessa pitchaus­kil­pai­lussa 11.2.2021. Esityksiä arvioi­massa oli monipuo­linen asian­tun­ti­ja­tuo­ma­risto, jossa oli mukana mm. Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelma, Lapin Kauppa­kamari, rahoit­ta­ja­tahoja sekä maaseudun yrittäjiä. 

Kilpailun voitta­jiksi valikoi­tuivat joukkueet, jotka kehit­tivät ratkaisuja marjojen proses­soin­nista yli jääville osille kosme­tiik­ka­teol­li­suu­dessa sekä uusia käyttö­muotoja puretuille poroai­ta­ma­te­ri­aa­leille. Yleisö äänesti suosi­kikseen puolestaan poron­tal­joille uusia käyttö­tar­koi­tuksia etsineen joukkueen. Kaikkiin viiteen­toista haasteeseen kehitettiin erinomaisia ratkaisuja ja palautteen perus­teella toimek­sian­tajat saivat käyttöönsä hyödyl­lisiä ideoita yritys­toi­minnan kehit­tä­misen tueksi. 

Voitta­ja­jouk­kueiden ratkaisut: 

  • Mehus­ta­mo­y­ri­tyksen marja­jään­nöksen fenoleiden jalostus korkeamman jalos­tusarvon kuluttajatuotteeksi 
  • Vanhat aitara­kenteet hyödyksi sekä pienessä mitta­kaa­vassa (esim. Puukkojen raaka-aineeksi) että suuressa (metri­ta­varana sisus­tukseen, rauta­kaup­poihin, ym.) 
  • Ilmakui­vat­tujen poron raaka­tal­jojen myynti ja tuotteiden jalostus. Lisäksi selvi­telty mahdol­li­suuksia käyttää taljoja lemmi­kin­ruokien raaka-aineena 

Muita ideoita: 

  • Puutar­hojen muovi­ruuk­kujen ja paali­muovien panttijärjestelmät 
  • Poronveri lisära­vin­teiden raaka-aineena 
  • Roska­villa eristeenä ja ekolo­gisena hirvikarkottimena 
  • Liian pienen puiku­la­pe­runan brändäys ravintoloille 
  • Hyönteis­bio­massa ekolo­gi­seksi kananravinnoksi 
  • Kuivat­tujen inkivää­rin­lehtien uutta­minen juomien raaka-aineeksi 

Lisätietoja kehite­tyistä ratkai­suista löytyy tästä linkistä sekä sivulta https://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuusmyllytys/.

Tulevai­suus­myl­ly­tyksen järjesti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun sekä Itä-Suomen ja Lapin ProAgrioiden /Maa- ja kotita­lous­naisten toteuttama Rural Future -hanke yhteis­työssä Pohjois-Karjalan ja Lapin Kauppa­ka­marien, VTT:n, Luonnon­va­ra­kes­kuksen sekä yritysten kanssa. Euroopan maaseudun kehit­tä­misen maata­lous­ra­haston rahoit­taman Rural Future -hankkeen ensisi­jaisena tavoit­teena on innostaa maaseu­tu­yrit­täjiä ja yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neita kehit­tämään liike­toi­min­taansa siten, että siitä tulee kannat­tavaa ja houkut­te­levaa myös tulevai­suu­dessa. Hankkeessa kannus­tetaan myös lisäämään pieny­rit­täjien toiminnan kannat­ta­vuutta pienten innovaa­tioiden käyttöö­no­tolla esimer­kiksi jalos­tusarvon lisää­mi­seksi paikal­li­sesti. Hankkeen toiminta jatkuu lokakuuhun 2021 saakka.