Categories
Koulutus

Uptech tekniikan alan vetovoimaa lisäämässä

Itä-Suomen korkea­kou­lujen yhteinen UPTECH edistää  tekno­lo­gia­teol­li­suuden tunnet­tuutta ja kiinnos­ta­vuutta koulu­tusalana nuorille. Hankkeessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tekee aktii­vista yhteis­työtä Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun, itäsuo­ma­laisten yritysten, kuntien ja Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry:n kanssa. Yhteis­työssä on kehitetty automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­ri­kou­lutus, joka alkaa Itä-Suomessa syksyllä 2021. Kyseessä on maiste­ri­kou­lutus, jonka pääto­teuttaja on Tampereen yliopisto.

Automaa­tio­tek­niikan DI-koulutus on haussa korkea­kou­lujen yhteis­haussa 17. – 31.3.2021 osoit­teessa opintopolku.fi.