Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tervey­salan lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TERVEYSALAN LEHTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2021 alkaen

Lehtorin tehtäviin kuuluvat tervey­salan opetus eri osaami­sa­lueilla ja palve­lu­ym­pä­ris­töissä sekä opinnäy­te­töiden ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä maksul­linen palve­lu­toi­minta.

Paino­tamme valin­nassa:
– ikään­tyvien hoitotyön osaamista, koulu­tusta ja työko­ke­musta asiakas­työstä
– valmiutta digitaa­li­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä toimi­miseen ja kehit­tä­miseen
– alaan liittyviä verkostoja
– valmiutta toimia kansain­vä­li­sessä toimin­taym­pä­ris­tössä
– yhteistyö- ja tiimi­työs­ken­te­ly­taitoja
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta sekä
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Opetus­ko­kemus ja työko­kemus kotihoi­dossa katsotaan eduksi.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja vähintään kolmen vuoden työko­ke­musta alalta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lää kärin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 28.4.2021 klo 12:00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Henna Myller, p. 050 438 7548, henna.myller@karelia.fi) ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932).