Categories
Uutiset

Karelia tarjoaa tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille toimijoille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Smart Event Managers -hanke tarjoaa uuden tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tuksen pohjois­kar­ja­lai­sille tapah­tumien tekijöille. Hankkeessa pilotoitava maksuton koulu­tus­ko­ko­naisuus kokoaa yhteen asian­tun­tijat monelta saralta. Marras­kuussa alkava koulutus vastaa työelämän kysyntään ja tekee laaja-alaisesti yhteis­työtä Karelian eri koulu­tusten, valta­kun­nal­listen etujär­jes­töjen, TE-toimiston sekä maakunnan tekijöiden kanssa.. 

–   Korona­pan­demian vaikutus tapahtuma-alaan on ollut erityisen raju ja edessämme on uusi normaali. Maail­man­laa­juinen epidemia ei ole ainut asia, joka on vaikut­tanut tapah­tu­ma­jär­jes­tä­miseen. Lainsää­däntö ja tapah­tu­ma­tur­val­lisuus vaativat yhä tiukempia toimia järjes­tä­jiltä. Digita­li­saatio luo uusia mahdol­li­suuksia tuotannon joka osa-alueella, suunnit­te­lusta asiakkaan kokemukseen. Alkavassa koulu­tuk­sessa suuntaamme katseemme tulevai­suuteen, kertoo hankkeen projek­ti­pääl­likkö Katariina Peltonen.

Smart Event Managers -koulutus koostuu viidestä kokonai­suu­desta. Osallistuja voi suorittaa kokonai­suuk­sista kaikki tai ilmoit­tautua vain niille, jotka tarjoavat itselle uutta tietoa.

– Koulutus alkaa tapah­tu­ma­jär­jes­tä­misen perus­teista ja huipentuu tekno­lo­gia­ko­kei­luihin, jotka tullaan toteut­tamaan Pohjois-Karjalan alueen tapah­tu­missa. Suurin osa kurssien toteu­tuk­sista tulee verkkoon, jotta ne voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippu­matta osallis­tujan omaan tahtiin, jatkaa Peltonen.

Koulut­tajina toimivat sekä Karelian henki­lö­kunta että tapah­tu­ma­ken­tällä toimivat asian­tun­tijat. Kurssien lisäksi osallis­tujien on mahdol­lista verkos­toitua tapaa­misten, webinaarin ja sähköisen alustan avulla. Smart Event Managers –hanke kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen pilotoitu koulu­tus­ko­ko­naisuus tulee olemaan osa Karelian avoimen AMK:n tarjontaa.

Lisätietoja: projek­ti­pääl­likkö Katariina Peltonen, puh. 050 599 9892