nainen sovittaa silmälaseja

Ikäys­tä­väl­li­syy­den teemat on tuotava näky­väksi, jotta vanhen­tu­neet asen­teet hälvenevät

Ikäosaa­mi­sen ja ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan ajat­te­lun lähtö­koh­dista ja kehit­tä­mis­työn tulok­sista on haluttu viestiä aktii­vi­sesti. Vies­tintä nähdään kehit­tä­mis­työn olen­nai­sena osana. Ikään­ty­mi­seen ja ikäih­mi­siin liittyy paljon vanhen­tu­neita käsi­tyk­siä ja asen­teita. Nyky­tie­dolla ja kehit­tä­mis­työllä luodaan ikään­ty­mi­sestä uutta kuvaa moni­nai­sena, aktii­vi­sena ja voima­va­rai­sena elämänvaiheena.

Aiheesta on kirjoi­tettu runsaasti sekä Kare­lian julkai­susar­joissa että muissa julkai­suissa. Osa julkai­suista on tuotettu yhteis­työssä Itä-Suomen sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kuk­sen kanssa. Karelia on julkais­sut IkäNYT!-verkkolehteä vuodesta 2017 alkaen. Lehti ilmes­tyy kaksi kertaa vuodessa, ja kirjoit­ta­jat ovat vanhus­työn käytän­nön toimi­joita ja kehit­tä­jiä, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen opet­ta­jia ja opis­ke­li­joita ympäri Suomen sekä muita asiantuntijoita.

Ikäosaa­mi­sen YAMK-koulu­tus yllä­pi­tää blogia ja Face­book-sivua, joissa julkais­taan myös YAMK-opis­ke­li­joi­den kirjoit­ta­mia katsauk­sia opin­näy­te­töi­densä tuloksista. 

Sano­ma­lehti Karja­lai­sessa on vuosina 2014–2020 ilmes­ty­nyt neljä ikään­ty­mi­sen kysy­myk­siä ja ikäys­tä­väl­li­syyttä käsit­te­le­vää kolum­ni­sar­jaa. Kaikista kolum­ni­sar­joista on tuotettu koos­te­jul­kai­sut, jotta kolum­ni­teks­tit säilyi­si­vät luet­ta­vissa ja tavoit­tai­si­vat luki­joita maakun­ta­leh­den levik­kia­luetta laajem­malla. Parhail­laan, keväällä 2021, on meneil­lään Vanhuus maalla -kolumnisarja.

Karelia on julkais­sut aihee­seen liit­tyen myös audio­vi­su­aa­li­sia julkai­suita, kuten Silver Economy -hank­keen podcastin:

Kare­lian Podcast · Silver Economy: Yli 50-vuotiai­den mark­ki­nan mahdollisuudet

Ikäosaa­mi­sen viestintäkanavat:

IkäNYT! -verk­ko­lehti

Ikäosaa­mi­sen YAMK-koulu­tuk­sen blogi

Ikäosaa­mi­sen YAMK-koulu­tuk­sen Facebook-sivu

Kirjoit­ta­jat:
Tuula Kukko­nen, yliopet­taja, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Arja Jämsén, opet­taja, EAFS-hank­keen asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu