Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Opiske­li­jay­rit­tä­jyyden tukijasta ammat­ti­laisten yrittäjyysohjelmaksi

Draft-yrittä­jyys­oh­jelma on pitkäi­käinen korkean osaamisen yrittä­jyyden tukija. Kohta kymmen­vuotias oppilai­tosten yhteinen ylimaa­kun­nal­linen ohjelma on laajen­tu­massa yksit­täisten tiimien valmen­ta­jasta ja rahoit­ta­jasta käytän­nöl­listen digitaa­listen hyöty­jul­kai­sujen tuotta­jaksi ja koko maakunnan yrittä­jyyttä edistä­väksi mediaksi.

Draft-ohjelma, viral­li­selta nimeltään Draft Program, on yksi Suomen pitkäi­käi­sim­mistä yhtäjak­soi­sesti toimi­neista korkea­kou­lujen yrittä­jyys­oh­jel­mista. Draftin juuret ovat vuosina 2008–2011 toimi­neessa silloisen Tekesin TULI-ohjel­massa, missä haettiin opiske­li­joilta ja henki­lö­kun­nalta hyviä kaupal­lis­tet­tavia ideoita.

Draftiksi nimeä­misen jälkeen vuonna 2012 Karelia ja UEF yhdis­tivät voimansa yrittä­jyyden edistä­mi­sessä. Ohjelman kautta autettiin korkea­kou­lujen oman rahoi­tuksen turvin erityi­sesti opiske­li­ja­tiimejä kokei­lemaan ja selvit­tämään liikei­deansa kannat­ta­vuutta. Vuoteen 2018 mennessä ohjelma oli laajen­tunut niin, että Pohjois-Karja­lassa mukaan liittyi Riveria ja Pohjois-Savossa Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Näiden vuosien aikana Draft on ollut monille se ensim­mäinen matalan kynnyksen auttaja yrittä­jyys­po­lulla, ennen kuin he ovat siirtyneet esimer­kiksi Business Joensuun tarjoamien palve­luiden piiriin.

12 uutta yritystä viimeisen parin vuoden aikana

Nykymuo­toinen Draft-ohjelma tarjoaa mukaan valituille tiimeille neljä valmen­nus­jaksoa ja 1000 euroa mikro­ra­hoi­tusta. Parhaat tiimit voidaan valita jatko­val­men­nukseen ja 3000 euron lisära­hoi­tuksen saajiksi. Jokainen mukaan valittu tiimi saa vähintään yhden oman valmen­tajan. Valmen­tajan kanssa määri­tellään ohjelman aikana toteu­tet­tavat kehittämistehtävät.

Ensim­mäisten toimin­ta­vuosien opiske­li­ja­fokus on laajen­tunut aikuis­opis­ke­li­joihin, oppilai­tosten henki­lö­kuntaan ja alumneihin. Ohjel­massa on opittu tunnis­tamaan vastuu siitä, että ohjelman tuki ohjataan tiimeille, joilla on parhaimmat mahdol­li­suudet onnistua. Tämä näkyy ohjelmaan valit­tujen tiimin keski-iän nousuna. Samalla resurssit on fokusoitu niin, että koko maakunnan saama hyöty on mahdol­li­simman suuri.

Painotus kantaa hedelmää, sillä viimeisen parin vuoden aikana ohjelmaan osallis­tuneet ovat perus­taneet 12 yritystä. Naisten rooli korostuu, sillä perus­te­tuista yrityk­sistä yhdeksän on naisten perustamia.

Tutkiva yrittäjyys auttaa muita 

Viimeisen kahden vuoden aikana Draft-ohjel­massa on lansee­rattu kansain­vä­li­ses­tikin uutta tutkivan yrittä­jyyden -mallia (eng. explo­ratory entrepre­neurship). Tutkiva yrittäjyys tarkoittaa sitä, että ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tuleva yritys­val­mentaja muuntaa tiimin kanssa työsken­te­lystä saadut uudet opit niin kutsu­tuiksi hyöty­jul­kai­suiksi. Hyöty­jul­kaisuja ovat mm. blogi­kir­joi­tukset, oppaat, videot ja podcastit.

Näiden vuosien aikana Draft on ollut monille se ensim­mäinen matalan kynnyksen auttaja yrittä­jyys­po­lulla, ennen kuin he ovat siirtyneet esimer­kiksi Business Joensuun tarjoamien palve­luiden piiriin.

Draft-ohjel­massa jokainen tiimi nähdään retki­kuntana, jonka kautta voidaan oppia kyseisen toimialan yrittä­jyys­polun käänteistä oman maakunnan näkökul­masta. Esimer­kiksi ohjelman sivuilla julkaistut Juuriska Oy:n opit matkalla glutee­nit­toman hapan­juu­ri­lei­pomon perus­ta­miseen auttavat monia tulevia leipureita.

Samalla ammat­ti­kor­kea­koulun asian­tun­ti­joilla on mahdol­lisuus soveltaa uusimpia yritys­ke­hit­tä­misen työkaluja ja tuottaa tietoa niiden sovel­tu­vuu­dessa paikal­liseen kontekstiin ja toimia­lalle. Esimerkkejä Draft-ohjel­massa pilotoi­duista työka­luista ovat mm. käänteinen tulos­las­kelma ja yhden sivun liiketoimintasuunnitelma.

Tekno­lo­giay­rittäjä ja fysio­te­rapian lehtori

Karelian fysio­te­rapian lehtorin Anneli Muonan vuonna 2013 perustama CareCare Oy on hieno esimerkki Draft-ohjelmaan osallis­tuneen tiimin yrittä­jyys­po­lusta ja monita­soi­sesta merki­tyk­sestä myös ammat­ti­kor­kea­koulun opetuksen kehittämiselle.

CareCaren päätuote on tervey­den­huoltoon vanhuk­sille tarkoi­tetut pitosukat, jotka ehkäi­sevät liukas­tu­misia kuivissa ja kosteissa sisäti­loissa. Suomen markki­nassa yritys on saavut­tanut 60 % markki­nao­suuden ja kansain­vä­listä myyntiä on käynnis­telty muun muassa Tanskan kautta. Anneli Muonan mukaan matka­laukut on jo pakattu tulevia alan messuja varten, jonne päästään, kunhan korona­ku­rimus helpottaa.

CareCare valmistaa muun muassa liukas­tu­mista ehkäi­seviä pitosukkia.

Draft-ohjelma oli ensim­mäinen stoppi CareCaren ja Muonan polulla, ja ohjel­massa keski­tyttiin tuolloin liike­toi­minnan kannalta tärkeisiin immate­ri­aa­lioi­keus­asioihin. Lehtorin työn rinnalla harjoi­tettu yrittäjyys on Anneli Muonan mukaan laajen­tanut merkit­tä­vällä tavalla ymmär­rystä tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme yksityisen puolen toiminnasta. 

Perin­tei­sesti sotealan ammat­ti­kor­kea­kou­lutus on ollut keskit­tynyt yhteis­työhön suurten julkisen sektorin toimi­joiden kanssa, mutta yrittä­jyy­tensä ansiosta Muona on pystynyt tuomaan sekä opiske­li­joille että kolle­goille kaupal­lisen toimijan tärkeää näkökulmaa.

Malli­ti­lalla viljellään hyviä käytäntöjä

Draft-ohjelman tulevaisuus näyttäytyy jännit­tävänä. Tutkivan yrittä­jyyden -toimin­ta­mallin ansiosta ohjelma on muuttu­massa alueel­li­sesta toimi­jasta valta­kun­nal­li­seksi tärkeän yrittä­jyys­tiedon tuotta­jaksi. Tämän ansiosta ohjelman vaikut­tavuus ulottuu paljon pelkästään ohjelmaan osallis­tuvia tiimejä laajem­malle alueelle.

Tutkivan yrittä­jyyden mallin kautta on löyty­mässä luontainen paikka oppilai­tosten yhtei­selle yrittä­jyys­oh­jel­malle maakun­nal­li­sessa yrittä­jyyden edistä­misen ekosys­tee­missä elinkei­no­yh­tiöiden ja yrittä­jä­jär­jes­töjen kumppanina. Kuuluhan uuden tiedon etsiminen ja hyöty­jul­kai­sujen tuotta­minen korkea­kou­lujen ydintehtäviin.

Malliy­ri­tysten kautta herätellään uudelleen henkiin vuosi­sa­taista malli­ti­la­jär­jes­telmää, jonka avulla kehitettiin maata­loutta myös Pohjois-Karjalassa.

Parin seuraavan vuoden aikana Draft-ohjel­massa aiotaan kokeilla yhteis­työtä niin kutsut­tujen malliy­ri­tysten kanssa. Malliy­ri­tykset ovat menes­ty­neitä yrityksiä, jotka haluavat avata ovensa yrittä­jyys­polun alkupätkää kulke­ville. Malliy­ri­tysten tarinan ja ratkai­sujen kautta voivat alkavat yrittäjät kiihdy­te­tysti oppia kenttä­tes­ta­tuista hyvistä käytännöistä.

Malliy­ri­tysten kautta herätellään uudelleen henkiin vuosi­sa­taista malli­ti­la­jär­jes­telmää, jonka avulla kehitettiin maata­loutta myös Pohjois-Karjalassa.

Teksti:
Heikki Immonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu