ihmisiä seisoo yritysvierailulla pietarissa

Vakiin­tuneet verkostot ovat Venäjä-yhteistyön perusta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on ollut pitkään vakiin­tuneet yhteis­työ­ver­kostot Venäjälle ja erityi­sesti Karjalan Tasavallan alueelle. Näitä verkostoja on hyödyn­netty vahvasti myös yhtei­sessä tutkimus- ja kehit­tä­mis­työssä. Tämä on luonnol­lista rajan lähei­syyden vuoksi etenkin siksi, koska molem­milla puolin rajaa on yhteistä historiaa ja kulttuuriperimää.

Tärkeimpinä instru­ment­teina Karelian ja sen venäläis­kump­panien yhtei­sessä tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa ovat olleet edellisen rahoi­tus­kauden ENPI CBC- ja nykyisen rahoi­tus­kauden Karelia CBC -EU-rahoitukset. 

Edelli­sellä rahoi­tus­kau­della Karelialla oli näissä ohjel­missa kaikkineen seitsemän ja kaudella 2014–2022 viisi hanketta. Tuoreimpia kehit­tä­mis­hank­keita ovat olleet elokuva-alaa kehit­tänyt Lokki, Kalitka-ruoka­mat­kai­lu­hanke, yritysten vientiä ja inves­tointeja kehit­tänyt Highway for Growth, hyvin­voin­ti­mat­kai­lu­hanke Karelia Wellness sekä kulttuu­rialan toimi­joiden toimin­tae­del­ly­tysten kehit­tä­mis­hanke Kulttuuria kaikille aisteille.

Hanke­toi­mintaa integroitiin myös opetukseen. Esimer­kiksi Highway for Growth -hankkeessa toteu­tettiin kaksi inten­sii­vi­kurssia, joista yksi oli Joensuussa ja yksi Petros­koissa. Koronan vuoksi vuoden 2020 inten­sii­vi­kurssit toteu­tettiin etäyh­teyk­sillä. Kareliasta hankkeeseen osallistui IB:n, matkailun ja Virka­mie­sa­ka­temia Ranepan 48 opiske­lijaa. Opiske­lijat toteut­tivat hankkeen aikana markki­na­sel­vi­tyksiä 12 yrityk­selle sekä Karjalan Tasavallan että Suomen alueilla.

Koulu­tusyh­teistyön ytimessä ovat Petroskoin ja Pietarin alueiden verkostot. Yhteisiä inten­sii­vi­kursseja sekä molempiin suuntiin kohdis­tuvia opiskelija- ja opetta­ja­vaihtoja on rahoi­tettu FIRST-ohjelman tukemana.

Kumppa­nuuksia syntynyt eri toimin­tojen kautta

Venäjä-toimin­noissa erityisen tärkeää ovat vakiin­tuneet verkostot ja henki­lö­koh­taiset ihmis­suhteet. Karelialla jo vuosien ajan on ollut tiiviit suhteen Karjalan tasaval­lassa Petroskoin Valtio­ny­li­opiston, Virka­mie­sa­ka­temia Ranepan, Federaa­tio­joh­toisen Karjalan tutki­mus­lai­toksen ja eri minis­te­riöiden sekä niiden alaisuu­dessa toimivien järjes­töjen kanssa.

Muina kumppa­neina ovat myös Petroskoin kaupunki sekä Karjalan tasavallan teollisuus- ja kauppa­kamari. Hyvä apu uusien kumppa­neiden löytä­mi­seksi on myös Suomen Petroskoin konsulaatti.

Rajan ylittä­vällä yhteis­työllä olemme lisää­mässä toistemme ymmär­tä­mistä ja sitä kautta häivyt­tä­mällä rajalinjoja.

Kumppa­nuudet ovat syntyneet vuosien saatossa eri toimin­tojen kautta. Vuosien takai­sessa Savonian ja Karelian ISAT-yhteis­työssä Venäjä-toiminnot oli yksi molempien korkea­kou­lujen painoa­loista. Lisäksi Venäjän hanke­toi­mintaan on alusta alkaen liittynyt kumppanina Itä-Suomen yliopisto.

Edelleen aktii­visen UEF:n, Savonian ja Karelian Venäjä-yhteis­työ­ryhmän toiminta kohdentuu tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan lisäksi Venäjä-opintojen kehit­tä­miseen, yritys­kou­lu­tukseen sekä suoma­lais­ve­nä­läisen opetusalan yhteis­työ­ryh­mässä toimimiseen.

Hyvinä yhteyksien luojana ja tiedon välit­täjänä ovat olleet lisäksi Pohjois-Karjalan Maakun­ta­liiton Venäjä-ryhmä, Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin Venäjä-jaos sekä Joensuun kaupunki, jolla on myös Ystävyys­kau­pun­ki­suhde Petroskoihin.

Poliit­tiset jännitteet ovat vuosien saatossa vaihdelleet ja nyt eletään valitet­ta­vasti kiris­ty­neissä EU-suhteissa. Juuri tänä aikana on tärkeää säilyttää monen tason yhteydet ja verkostot siten, että tilanteen muuttuessa pääsemme nopeasti etenemään ja kehit­tämään aluei­tamme ja toimin­to­jamme. Rajan ylittä­vällä yhteis­työllä olemme lisää­mässä toistemme ymmär­tä­mistä ja sitä kautta häivyt­tä­mällä rajalinjoja.

Kirjoittaja:
Raimo Moilanen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu